CONSIDER “Endüstri Mirasının Kentsel Gelişime Kaynak Olarak Sürdürülebilir Yönetimi”

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2021
01 April 2025

Türk Ortak(lar)

Kadıköy Belediyesi

Koordinatör

Kadirhas Üniversitesi

Bütçe

1.196.000 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 - MSCA Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

CONSIDER, endüstriyel miras alanları (IHS) için sürdürülebilir yönetim modeli (SYM) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yerel toplulukların yararı için bir kaynak olarak kolektif kimliklerin güçlendirilmesi, kentsel peyzajın iyileştirilmesi, çevre dostu çözümlerin teşvik edilmesi ve kentsel ekonomiye ve şehrin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. CONSIDER, endüstriyel miras alanları (IHS) için sürdürülebilir yönetim modeli (SYM) geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yerel toplulukların yararı için bir kaynak olarak kolektif kimliklerin güçlendirilmesi, kentsel peyzajın iyileştirilmesi, çevre dostu çözümlerin teşvik edilmesi ve kentsel ekonomiye ve şehrin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilimsel çıktının Endüstri Mirasının Korunması için Sürdürülebilir bir Model olması planlanmıştır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınmaya katkı verecek olan proje aynı zamanda cinsiyet eşitliği konusuna duyarlı bir yaklaşım geliştirecektir. Bunun yanısıra, CONSIDER Projesi, COVID-19 sonrası dönemde Endüstri Mirası Alanlarının yeni misyonlar üstlenebileceğini ve bir kaynak olarak kentsel gelişmeye katkı verebileceğini ileri sürmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bu modelin yenilikçi yönü, soruna kapsayıcı yaklaşımıdır (bölgesel, sektörel, cinsiyet yönlerini dikkate alarak ve bilgi, teknoloji ve emek alışverişi üzerindeki vurgusu). Bu yeni işbirliği, bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için sinerjiler, ağ oluşturma faaliyetleri, atölye çalışması, yaz okulu, web seminerleri ve son konferansla geliştirilecektir. Dairesel bilgi alışverişi, akademi (üniversiteler), politika yapıcılar (belediyeler) ve uygulayıcılar (KOBİ / STK) arasındaki sistematik ve üçlü sarmal yaklaşıma dayanmaktadır ve bu yaklaşım, hem sorunların belirlenmesine hem de iyileştirilmesi için kılavuzların geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Bu araştırma, daha önce yeterince araştırılmamış ve envanteri yapılmamış coğrafi bölgeler açısından yenilik getirmekte ve böylece yeni bilgilerin yaratılmasında daha fazla karşılaştırmalı araştırma teşebbüsleri ve Proje sonuçlarının sürdürülebilirliği için temel oluşturmaktadır.

 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Endüstri Miras Alanlarının büyük bir kısmı kamu elinde olup, atıl durumdadır. CONSIDER Projesi, söz konusu alanların toplum yararına yeniden kullanıma sokulması ve kültürel amaçlar için  kullanılmasını teşvik etmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

CONSIDER, araştırmacılara ve idari personele araştırmalarını iyileştirmeleri için fırsatlar sağlayacaktır. Konsorsiyum üyeleri tarafından organize edilecek hareketlilik, eğitim etkinlikleri yoluyla yenilik ve çapraz beceriler geliştirilmesine katkı verecektir.

“Türkiye’de İslami Entelektüel Alan ve Siyasi Düşüncenin Kuramlaşması: Siyasi Düşünce Antropolojisine Doğru” (IslamPolTheory)

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 September 2021
31 August 2024

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Bilkent Üniversitesi - Alev ÇINAR

Bütçe

255,943.68 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 - MSCA- Individual Fellowships (IF)

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Türkiye'deki İslami siyasi hareketlerin entelektüel temellerini incelemeyi hedefleyen bu proje 1990'lardan bu yana yayınlanmakta olan ve siyasal düşünce konularını temel alan önde gelen süreli yayınları metin analizi yöntemiyle inceleyerek İslami entelektüel alan içinde baskın olan siyasi düşünce akımlarını tespit etmeyi ve bunların özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Akademik dergilerde makaleler, bir kitap, bir derleme kitap, “siyasi düşünce antropolojisi” adı altında yeni bir araştırma alanının ortaya çıkması hedeflenmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Türkiye, Avrupa ve dünyada İslami siyasi hareketlerin, kimliklerin ve ideolojilerin düşünsel özelliklerini, kökenlerini, dinamiklerini ve çeşitliliğini ortaya koyarak bunların daha iyi anlaşılmasına ve kamuoyunda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Türkiye’de üniversitelerde sosyal bilimler alanlarında “siyasi düşünce antropolojisi” ve ilgili yeni bilimsel alanların ve araştırma konularının geliştirilmesi, yeni programların açılması ve müfredatların zenginleştirilmesi; bununla bağlantılı olarak uluslararası ilişkiler ve Türkiye’nin siyasi ve akademik itibarıyla ilgili uzun vadede, dolaylı değişikliklerin gerçekleşmesi.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye’nin sosyal bilimler alanlarının uluslararası statüsünün ve tanınırlığının geliştirilmesine katkıda bulunmak; uluslararası ilişkiler ve Türkiye’nin siyasi ve akademik itibarıyla ilgili uzun vadede, dolaylı değişiklikler ve bunlardan hareketle Türkiye’nin sosyal bilimlerde uluslararası akademik üretiminin ve katkı payının genişlemesi.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Türkiye’de üniversitelerde sosyal bilimler alanlarında “siyasi düşünce antropolojisi” ve ilgili yeni bilimsel alanların ve araştırma konularının geliştirilmesi, yeni programların açılması ve müfredatların zenginleştirilmesi

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Üniversitelerde sosyal bilimler alanlarında “siyasi düşünce antropolojisi” ve ilgili yeni bilimsel alanların ve araştırma konularının geliştirilmesi, yeni programların açılması ve müfredatların zenginleştirilmesiyle bu alanlarda lisansüstü öğrencilerin yetişmesi.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

“Siyasi düşünce antropolojisi” ve ilgili yeni bilimsel alanların ve araştırma konularında çalışan lisansüstü öğrencilerin yetişmesiyle Türkiye’nin uluslararası itibarını geliştirecek yeni akademik kadroların oluşması

Enerji ve Sismik Uygun Maliyetli Yenileme Çözümleri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 October 2020
30 September 2024

Türk Ortak(lar)

Sampas Bilisim ve Iletisim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Koordinatör

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Bütçe

€ 4.591.044,75

Desteklendiği Program

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

e-SAFE projesi; günümüzde AB'de bütünsel renovasyonun karşılaştığı engelleri aşarken, binalar için teknolojik, işlevsel, estetik, finansal ve ekonomik açılardan yenilikler sunan, piyasaya hazır, karbondan arındırılmış çok amaçlı derin bir yenileme sisteminin geliştirilmesidir. e-SAFE aynı zamanda enerji ve yapısal performansları birleştirmeyi amaçlamaktadır. e-SAFE, özellikle depreme yatkın ülkelerde tarihi olmayan binalara (yani 1950'den sonra inşa edilmiş) uygulanabilir yenilikçi teknolojik çözümler (e-PANEL, e-CLT ve eEXOS) aracılığıyla enerji ve sismik aktivitelere karşı iyileştirmeler sağlayacaktır. Bu nedenle e-SAFE, AB bina stokunun karbonsuzlaştırılmasına, iklim değişikliğine bağlı doğal tehlikelerin oluşumunun azaltılmasına ve depremlere karşı dayanıklılığın iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ortak tasarım anlayışı ve karşılıklı öğrenmede paydaşların sistematik katılımının bir sonucu olan e-SAFE; teknolojik ve metodolojik yeniliklerin geliştirilmesini kapsamlı, güvenilir ve yenilikçi iş modelleri ve finansal kaynaklarla destekleyecektir. Böylelikle; (i) sosyal ve ekonomik faydalar sağlayacak, (ii) yaşam döngüsü maliyetlerini azaltacak, (iii) risk analizi ve acil durum planı ile afetlere hazırlıklı olacak, (iv) paydaşların bakış açıları göz önünde bulundurularak derin yenileme yatırımlarını teşvik edebilen araçlar kurgulayabilecektir. e-SAFE projesi, enerji ve sismik tasarım konularını kapsamlı olarak ele alınması amacıyla, profesyonellere ve inşaatçılara odaklanarak pazarın çok çeşitli aktörlerinin eğitimi teşvik etmektedir. e-Safe Projesinde aşağıdaki çıktılar elde edilecektir:

Tarihi Olmayan Mevcut Bina Stokunun Karbonsuzlaştırılması Için Yeni Bir Derin Enerji Güçlendirme Sistemi Geliştirilmesi

e-SAFE, düşük performanslı binaları modüler, özelleştirilebilir, prefabrike, çok işlevli panellere (e-PANEL) dayalı, ahşaptan yapılmış, düşük çevresel etkiye sahip yeni bir "dış cephe" ile kaplama fikrine dayanan yeni bir derin enerji yenileme sistemi önermektedir. Bu panel yerel biyo-materyalleri (kenevir, mantar, ağaç lifi, selüloz lifi, koyun yünü vb.) kullanarak üretilecektir. e-SAFE, bu yeni cephe kaplama çözümüyle birlikte, PV modülleri, alan soğutma / ısıtma için tersine çevrilebilir havadan suya ısı pompaları ve Kullanım Sıcak Suyu sistemlerini (DHW) içeren yenilikçi ve etkili bir teknik sistem kombinasyonu (e-THERM) önermektedir. Bunun yanı sıra binalarda merkezi olmayan tak-çalıştır enerji depolama cihazları (e-TANK) geliştirilecek ve test edilecektir. Teknik sistemler, depolama tanklarıyla birleştirildiğinde termal enerji ve fotovoltaik (PV) enerji üretim, tüketim ve tasarruf bilgilerini başarılı bir şekilde izleyecek ve tasarrufları güçlendirecek olan BİT tabanlı bir Bina Enerji Yönetim Sistemi (e-BEMS) tarafından izlenecek ve yönetilecektir.

Enerji Verimliliği ve Sismik Güvenliği Entegre Etmek Için Yeni Teknik Çözümler Geliştirilmesi Ve Test Edilmesi

Depreme meyilli ülkelerde yukarıda bahsedilen e-PANEL, proje kapsamında geliştirilecek diğer iki yenilikçi eklenti çözümle sismik direnci artıran bir yapısal sisteme bağlanabilir: e-CLT ve e-EXOS. e-CLT, dış duvarlara çapraz lamine ahşap (CLT) panellerin eklenmesinden oluşur. Bunlar e-PANEL ile birleştirilir ve mevcut betonarme (RC) çerçeveye enerji yayma cihazları (damperler) ile bağlanır. e-EXOS, mevcut RC çerçeveli yapının, amortisörlerle donatılmış ve mevcut RC çerçevesine bağlanan ve e-PANEL'leri destekleyen iki boyutlu desteklerden yapılmış bir metal dış iskelet ile güçlendirilmesinden oluşur. Bu bileşenler, geri dönüştürülmüş / geri dönüştürülebilir malzemelerin ve "kuru monte edilmiş" tak ve çalıştır çözümlerinin kullanımını destekleyerek, bir yaşam döngüsü perspektifinden özellikle düşük enerji yoğun olacak şekilde tasarlanacaktır. öylelikle binaların depreme dayanıklı hale gelmesi sağlanacaktır.

e-SAFE Çözümlerinin Işlevsel ve Estetik Faydalarını Artırabilen Bir Ortak Tasarım Protokolü Geliştirilmesi

Ortak tasarım protokolü, yeni geliştirilecek bir BIM tabanlı Karar Destek Sistemi aracı (e-DSS) tarafından desteklenmektedir. Sistem, dekarbonizasyon potansiyeli, sismik güvenlik, bina sakinlerinin rahatsız olma dereceleri, uygulama maliyeti ve süresi, yatırım getirisi (YG), konfor (termal, görsel ve akustik), dış kaplama, atık üretimi mevcut mali ve mali teşvikler gibi farklı girdilere dayalı olarak ana yenileme çözümlerini belirleyebilecektir.

Bina Sakinlerinin Konforunun sağlanması ve Sahada Geçirilen Zamanın ve Maliyetlerin En Aza Indirilmesi

e-SAFE projesinin son kullanıcı açısından en çekici özelliği, projedeki çözümlerin bina sakinlerinin günlük yaşamlarını minimum derecede etkileyecek, inşaat işleri için harcanan zamanı en aza indirecek ve kurulum ve işletme maliyetlerini azaltacak şekilde tasarlanmasıdır. e-SAFE çözümleri tamamen, binaların dışından çalıştırılarak kolayca ve hızlı bir şekilde uygulanabilen BIM tasarımlı prefabrike, tak ve çalıştır bileşenlere ve kuru teknolojilere dayalıdır, böylece yer değiştirmeyi (binadan taşınma vs.) önler ve kullanıcıların günlük hayatlarını etkilemez ve kurulum maliyetlerini düşürür.

Derin Yenileme ve e-SAFE’in Pazar Payı ve Finansal Fizibilitesini Artırmak

Mali fizibilite ile ilgili olarak, proje sırasında e-NABLE adlı dahili bir çalışma grubu, seçeneklerin hem ulusal normlar hem de ulusal normlar temelinde seçildiği piyasa koşulları ve gelecekteki potansiyel müşterilerin sosyo-ekonomik durumlarına uygun finansal planları
oluşturmayı amaçlayan tüm olanak, araştırma ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecektir. e-SAFE'yi uygulamak isteyen geliştiricilere, emlakçılara ve bina sahiplerine ucuz ve uygun finansman sağlayacak bir finansman kuruluşu olan e-FOUNDATION; e-NABLE tarafından geliştirilen çeşitli potansiyel finansal programların işletilmesi yoluyla sermayesini eldeedecektir. e-SAFE'den doğan fikri mülkiyet haklarına (IPR) sahip olan ve bunları yöneten bir tüzel kişilik olan e-IPR; e-SAFE sistemini yürütmek için lisanslı çeşitli inşaat şirketleri ve danışmanlarından telif ücreti ve lisans geliri alacaktır.

Derin Yenileme Konusundaki Yetkinlikleri Geliştirmesi

Proje, derin yenileme konusundaki yetkinliklerini artırmak amacıyla. amacıyla tasarım profesyonellerini (inşaat müteahhitleri, mimarlar, mühendisler, yapısal ve enerji danışmanları) ve inşaat endüstrisini (geliştiriciler, inşaat şirketleri, yapı bileşenleri üreticileri)’ni bir araya getiren akredite eğitim paketlerinin (e-TRAINING) geliştirilmesini içermektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Konut ve konut dışı binalar şu anda AB'deki nihai enerji talebinin %40'ından ve tüm sera gazı emisyonlarının yaklaşık % 36'sından sorumludur. Bu durumda, bina stokundaki enerji verimliliğinin gaz emisyonlarını düşürmek ve enerji tasarruflarına ulaşmak için kritik bir rol oynadığı açıktır: binaların yenilenmesi karbondan arındırmaya, enerji faturalarının düşürülmesine, enerji güvenliğinin artmasına ve ayrıca hava kirliliğinin azalmasına ve iyileştirilmesine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

AB’deki bina stoğunun enerji verimliliğini artırmaya yönelik bu acil ihtiyaca rağmen, bu yöndeki eylemlerin oranı hala oldukça yetersizdir. EPBD'ye göre, AB'nin enerji verimliliği hedeflerine uygun maliyetli bir şekilde ulaşmak için yıllık ortalama % 3 yenileme oranı gerekli olacaktır. Ancak, Avrupa ülkelerinde mevcut yıllık büyük yenileme oranları yalnızca % 0,1 ile % 2,0 arasında değişmektedir Yenileme oranını artırmadan, tüm AB bina stokunu yenilemek 100 yıldan fazla sürecektir. Bunun yanı sıra, enerji verimliliği kesinlikle Avrupa bina stokunun karşılaştığı tek sorun değildir.

Avrupa topraklarının yaklaşık % 50'si deprem bölgesindedir. Sismik ülkelerde, yıkıcı bir deprem yaşanması durumunda, binaların sadec  dekarbonizasyonuna yönelik herhangi bir çözüm, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülemez bir çözüm önerisidir. Bu ülkelerde, enerji yenileme eylemleri bu nedenle stratejik olarak depreme karşı güçlendirme ile birleşmelidir. Mevcut yenileme uygulamalarının genelinin vasat ve optimal altı çözümlerle sonuçlandığı gözlemlenmelidir. Aşırı maliyetlerden ve bina sakinlerine zarar gelmesinden kaçınma ihtiyacı, uygun finansal planların olmaması, iç mekan konforuna ve iç mekan çevre kalitesine (IEQ) verilen yetersiz önem, genellikle sadece kısmi çözümlerle yenilemeye yönelmeye neden olur.

e-Safe Projesi; AB tarafından belirlenen dekarbonizasyon hedefleri ve deprem yönetmelikleri doğrultusunda, uygulama süresi ve maliyetlerini azaltacak, uygun fiyatlı finansal seçenekler sunan, iç mekan konforunu, estetik ve fonksiyonel çekiciliği arttıran pazara hazır yapı bir yenileme/renovasyon sistemi tasarlamaktadır.

Proje ülkemiz gibi deprem riski taşıyan coğrafyalarda mevcut yapıların afetlere dayanıklı hale getirilmesi ve halkın can güvenliğinin sağlanması amacıyla yapı stoğunun yenilenmesini amaçlar. Bu bağlamda yapılarda enerji verimliliğini ve depreme dayanıklılığını arttırmaya yönelik yenileme çözümleri geliştirecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

e-SAFE projesi, tedarik zinciri ve değer önerme zinciri olmak üzere iki döngüden oluşur. Tedarik zinciri aşaması; bağlam, bina ve Derin yenileme için mevcut mali kısıtlamalara ilişkin bir ön inceleme ile başlar. Bina geometrisinin ayrıntılı bir incelemesiyle devam eder.

Projenin aşağıda verilen tasarım aşaması, değer önerisi zinciriyle kesişir. Bir tarafta, paydaşlar, uygulanacak e-SAFE özelliklerini (e- PANEL, e-CLT, e-EXOS, e-DSS, e-THERM) sürdürülebilir yerel alanlara odaklanarak tanımlamak için fiziksel, yasal ve finansal bilgileri kullanır ve yenileme yapılan binadaki sakinlere minimum rahatsızlık vermeye çalışır. Öte yandan, e-SAFE projesinin uygulama aşaması, geliri, e- SAFE'in geniş potansiyel müşteri yelpazesi tarafından kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlayan finansman mekanizmalarına yeniden yatırılır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Proje iş paketleri kapsamında; enerji verimli ve anti-sismik yenileme yatırımlarının hükümet tarafından desteklenmesini teşvik etmek için AB'deki politika yapıcılara yöneliktir çalışmalar gerçekleştirilecektir. İlk adım olarak, sözleşmelerin hazırlanması amacıyla kullanılacak, paydaş danışma faaliyetlerinden elde edilen bulgulara göre her ülke için tespit edilen teşvikler ile tavsiye edilen mali ve diğer bilgileri içeren bir Beyaz Kitap tanımını oluşturulacaktır. Katılım faaliyetleri, mümkün olan her yerde STK'larla işbirliği içinde yerel mali, mali ve enerji hükümet komitelerine / kamu kurumlarına satış konuşmasını içerecektir.

Halihazırda yeni mali teşvikler de dahil olmak üzere yeni mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda küresel ölçekte politika yapıcılarla olan bağlantılar desteklenecektir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında, hem mühendislik, mimarlık öğrencilerini hem de derin yenileme (deep renovation) sektöründeki profesyonelleri (profesyonel tasarımcılar, yapı mühendisleri, inşaatçılar vb.) hedefleyen bir eğitim protokolü (e-TRAINING) geliştirilecektir. Genel amaç, derin yenileme (binaların dekarbonizasyonu ve sismik güvenlik ile ilgisi) hakkında profesyonel bilgiler ile e-SAFE sistemi hakkındaki spesifik bilgileri geliştirmektir. Bununla birlikte e-Safe çözümlerinin pazar üzerindeki etkisini artırmak ve müşteri tabanını güçlendirmek için e-SAFE'in kullanımına özel bir modül de ayrılacaktır. e-TRAINING, e-SAFE tasarımının yalnızca teknolojik, estetik ve işlevsel yönlerini değil, aynı zamanda finansal ve ortak tasarım avantajlarını da içerecektir.

e-TRAINING protokolü iki versiyonda geliştirilecektir: geleneksel yüz yüze eğitim müfredatı ve video eğitimleriyle birlikte potansiyel çevrimiçi ödevler ve değerlendirme yöntemlerini birleştiren çevrimiçi etkileşimli bir müfredat.

Her iki format da hem profesyoneller, hem dernek ve meslek odaları hem de yüksek öğretim kurumları tarafından kapsamlı yenileme konusunda kullanılabilecektir. e-TRAINING programı projenin sonunda, e-IPR’a ait sertifikalı bir program olarak sonuçlandırılacak, Avrupa pazarında SAFE sisteminin yaygınlığını arttırırken e- FOUNDATION için ek bir gelir kaynağı sağlayabilecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

İş fırsatlarının yaratılması: 2015 yılında yayınlanan bir rapora göre enerji tasarrufu ile yeni iş fırsatlarının yaratılması arasında net bir ilişki vardır. Bunun nedeni, "enerji verimliliğindeki istihdamın" artmasıdır: Bu ifade ile rapor, ana faaliyeti enerji tasarrufu sağlamak için mal ve hizmet tedariki olan firmaların istihdamı anlamına gelmektedir.

Enerji tasarrufundan elde edilen öngörülen istihdam faktörü, konut sektöründe 0,49 iş/GWh ve ticari sektörde 0,62 iş/GWh'dir. Bu rakamlar, e-SAFE tarafından desteklenen yenileme faaliyetlerinin yarattığı yılda yaklaşık 100 yeni iş tahmini oluşturmaktadır. Bu tahmin, enerji verimliliğini sismik önleyici müdahalelerle birleştiren yenilemeler durumunda artacaktır. Bina yenileme sektörüne yerel KOBİ'ler hakim olduğu için, bu, yerel ölçekte işleri artırmak için harika bir fırsat olacaktır.

İnsan kaynağı yönünden bir başka katkı da proje bitiminden sonra e-FOUNDATION tarafından desteklenen eğitim faaliyetleriyle (e-TRAINING) ilgili mesleki eğitim sektöründeki istihdam olanaklarından gelmektedir.

Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonların Hızlı Tespiti ve Tedavisi için Uyaranlara Duyarlı Malzemeler (STIMULUS)

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 October 2020
01 October 2024

Türk Ortak(lar)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koordinatör

UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN (Avusturya)

Bütçe

3,956,398.56 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 - MSCA - Avrupa Eğitim Ağları (ETN)

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Mevcut antimikrobiyal kaplamalar, antimikrobiyallerin yavaş, pasif difüzyonuna dayanmaktadır, bu nedenle antimikrobiyal, enfeksiyonu ortadan kaldırmak için yeterince konsantre olmayabilir; bu tür düşük konsantrasyon bölgeleri, direnç gelişimini teşvik eder. Giderek yaşlanan nüfus ve benzeri görülmemiş antibiyotik direnç seviyeleri ışığında sağlık hizmetlerinde bu zorlukların üstesinden gelmek için, endüstride ve akademide adanmış araştırma liderlerine acil ihtiyaç vardır. Geleceğin bu bilim insanlarının yine de kimya veya mikrobiyoloji gibi temel eğitimlere ihtiyaçları olacak, ancak disiplinler arasındaki arayüzde çalışmak zorunda kalacaklardır. Gelecekteki malzeme kimyagerlerinin mikrobiyoloji deneyleri gerçekleştirmesi ve bir laboratuvar buluşunu üretim prototipine çevirmek için gereken mühendisliği kavraması gerekecektir. Yeni tıbbi cihaz geliştirme etrafındaki toplumsal, ticari ve düzenleyici ortamı anlamalıdırlar. STIMULUS'un araştırma odağı yara enfeksiyonları üzerinedir. Hedefler şunlardır:

1) Teşhis: Enfeksiyon olduğunda açık ve hızlı bir şekilde sinyal veren materyaller oluşturmak;

2) Terapötik: enfeksiyonu tedavi etmek için antimikrobiyallerin tetiklenmiş salınımı;

3) Translasyonel ve terapötik: duyarlı materyallerin prototip yara pansumanlarına entegrasyonu.

Bu araştırmayla entegre olarak, gelecek nesil araştırmacılar için kalıcı ve kapsamlı bir eğitim programı oluşturarak, onları terapötik tıbbi cihazlarla ilgili öncü araştırmalar için uygun hale getireceğiz.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar, klinik tedavinin bir sonucu olarak oluşan bakteriyel enfeksiyonlardır, örneğin tıbbi müdahalelerin ardından oluşabilmektedir. Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonlar her yıl 4 milyondan fazla Avrupa vatandaşı enfekte olduğu için kritik derecede önemli bir sorun teşkil etmektedir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Avrupa'da her yıl ortalama 147.000 sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlara bağlı ölüm olduğunu ortaya koymaktadır ve bunların büyük bir kısmı yara enfeksiyonlarından kaynaklanmaktadır. Bu istatistikler, yeni tıbbi cihazları geliştirme ihtiyacını motive etmektedir.

 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bir enfeksiyon olduğunda sinyal veren ve böylece gereksiz antibiyotik reçetesini ve dolayısıyla antibiyotik direncinin yayılmasını azaltan tıbbi cihazlar oluşturmak.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Giderek yaşlanan nüfus ve benzeri görülmemiş bir ölçekte antibiyotik direnci ile daha akut hale getirilen, sağlık hizmetlerinde kritik zorluklara odaklanacak olan yeni nesil Avrupalı sağlık araştırma liderleri eğitmek.

Hipertansiyon hastalarının tedavisinin bilgi ve iletişim teknolojileriyle yönetilmesi için ticarileşme öncesi inovasyon tedariki

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 October 2019
31 October 2023

Türk Ortak(lar)

T.C. Sağlık Bakanlığı

Koordinatör

T.C. Sağlık Bakanlığı

Bütçe

6.592.200 Euro

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Hipertansiyonun toplumlarda görülme ve teşhis koyulan hastalarda komplikasyon görülme sıklığı ve tüm bunların sağlık ekonomilerine olan yükü giderek artmaktadır. Hipertansiyonun erken teşhis edilmesi, teşhis alan hastaların yardımcı sağlık personeli tarafından eğitilmesi ve hastalık yönetimi sürecinde öğün, ilaç dozu ayarlaması, uyku ve egzersiz düzeni gibi kararların hasta tarafından verilmesi, komplikasyonların gelişmesinin önlenmesi ve hasta ile doktor arasında bir iletişim ağının sürdürülebilmesi için gerekli bir altyapı ve yazılım bulunmamaktadır. HSMonitor bu ihtiyaçlara cevap verip hem halk sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak hem de ICT pazarının sağlık hizmetlerine cevap verme yetisini geliştirerek küresel ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Avrupa sağlık hizmetlerinin geleceği kişi merkezlidir. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki (BİT) dijital gelişmeler, hastalara e-sağlık çözümlerine daha kolay ve daha geniş erişim sağlıyor. Teletıp ve mobil sağlığa dayanarak, kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti sadece hastanede geçirilen zamanı azaltmakla kalmaz, aynı zamanda iyileşmeye de yardımcı olur. AB tarafından finanse edilen HSMonitor projesi, tüm aşamalarda hipertansif hastaların destek ihtiyaçlarını belirlemek için kronik bakım modelini uygulayacaktır. 
 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Entegre ICT özellikli hipertansiyon bakım çözümü bir tasarıma dayanmaktadır. Tedarikçiler, açık piyasa danışma ve mimarlık spesifikasyonundan prototipin geliştirilmesi ve test edilmesine ve 500 hasta ve 150 profesyonel ile bir deneme aşamasına kadar her bir tedarik aşamasından sonra değerlendirilecektir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

CLEAN

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2019
31 March 2021

Türk Ortak(lar)

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi - İBG

Koordinatör

Dr. Serhat Tozburun

Bütçe

157,355 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu araştırma eylemi endoskopik cihaz mühendisliği, makine ve malzeme mühendisliği, doku mekaniği, modelleme, biyoloji ve kanseri içeren disiplinlerarası bir çabadır. Bu sebeple, proje kapsamında uluslararası bilimsel yayın ve prototip seviyesince cihaz geliştirme kazanımlarının yanı sıra, çoklu disiplinli çalışma ortamı meydana getirme alışkanlığına katkı sağlanacağı değerlendirilmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Yüzeysel dokularda, gastrointestinal sistemin mukozal dokuları gibi terapötik başarısızlık, esasen, bazı bölgelerde salgı bezinin kalıcılığına neden olan yetersiz terapötik etki derinliğinin bir sonucudur. Bu nedenle, anormal mukozal doku katmanını geniş alanlarda güvenli, verimli, tek seanslı ve güvenilir bir şekilde kaldıran bir endoskopi cihazına ihtiyaç vardır. Proje kapsamında geliştirilen endoskopi teknolojisi bu soruna cevap verme potansiyeline sahiptir. Daha ilginç olarak, teknolojimizle aynı konsepti kolon polipleri gibi diğer endoskopi tedavisi uygulamalarına genişletmek mümkün olacaktır. Bu, halk sağlığı yararına çeşitlilik getirecek olan projenin bir diğer özelliğidir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

İleri teknolojinin geliştirilmesine yönelik proje, üç yenilikçi yönü beraberinde getiriyor:

(i) İyi sınırlı tedavi derinliği.

(ii) Tek seansta büyük bir mukoza yüzeyini tarama yeteneği.

(iii) Teşhis uygulamaları için terapötik kapsül tasarımı.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Bu projenin bilgi birikimi ile yerli tıbbi cihaz geliştirilmesi politikalarına katkı sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Dr. Tozburun, özellikle optik bilim ve mühendislik alanındaki tanı ve tedavi uygulamaları için dış uzmanlık ve en ileri araştırma fikirlerini Avrupa Araştırma Alanı'na getiren birkaç bilim insanından biri olacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje kapsamında, uluslararası düzeyde tıbbi teşhis ve tedavi alanında yeni teknolojiler üreten Ar-Ge çalışmalarında görev alacak yetkin insan kaynağının oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır.

Friction Harmonics

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 September 2018
31 October 2020

Türk Ortak(lar)

Coşkunöz Kalıp Makina

Koordinatör

VERMON SA (Fransa)

Bütçe

€ 2,691,936.13

Desteklendiği Program

EIC-FTI-2018-2020 - Fast Track to Innovation (FTI)

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projede elde edilecek ürün/kazanım sürtünme karıştırma alın kaynağında oluşan hataların (özellikle kissing bond) %100 kontrolüne yarayacak bir cihaz üretmek. Özetle;

•       Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), alüminyum alaşımlarının birleştirilmesi için diğer tekniklere kıyasla önemli avantajları nedeniyle önemli bir malzeme birleştirme tekniğidir.

Bu birleştirme metodu Boeing gibi uçak üreticilerinin uçak üretim maliyetinde %60’a yakın tasarrufsağlamasına , üretim süresinin de %73’e yakın kısalmasına imkan veren bir teknolojidir.

•       Teknolojinin zayıf noktası «kissing bond» adı verilen öpüşen kenarlardır. Bu zayıflık birleştirilen yerde stres-yük direncini azaltır ve algılanması çok zordur.

•       Bu sebepten dolayı uçak ve otomotiv üreticileri bu teknolojiyi kullanmakta tereddütleri vardır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Sürtünme karıştırma kaynağının önümüzde ki 20 yıl içerisindeki potansiyeli;

1- 1.6 b € üretim maliyet tasarrufu

2- 1.9 b € yakıt tasarrufu

3- 2 milyon ton CO2 azaltılması

Friction Harmonics projesinin 5 Yıllık potansiyeli ;

 1.    33.4 m € ciro
 2.    13.83 m € kar
 3.    215 yeni iş dalı

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Sürdürülen çalışmanın inovasyon konusu “kissing bond” hatasını tespit edebilecek olmasıdır. Mevcut pazarda henüz bu problemin çözümüne yönelik bir çalışma bulunmamaktadır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Projede geliştirilecek olan kontrol/tahribatsız muayene cihazının parçaları her bir partner tarafından üretilecektir. Bu sebeple yurtdışına bağımlılıkta ilk etapta olumlu bir etkisi olmayacaktır. Fakat ürün Coşkunöz tarafından montajı yapılıp satılacağı ve hedef pazar Avrupa ve Amerika pazarları olduğu için ihracat anlamında olumlu bir etki bırakması planlanıyor

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Tahribatsız muayene cihazlarına ilişkin üretim tecrübesi kazanılması hususunda çok önemli katkılar sağlanacaktır. Üretim ortamı, ürün sertifikasyonu ve ürün doğrulama süreçlerinde yetiştirelecek personeller ile de bilginin yayılması/yaygınlaştırılarak içeriye aktarılmasında büyük katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Üretim, üretim devreye alma ve doğrulama süreçlerinde yetiştirilmesi planlanan personel ile yüksek katmadeğerli ürünlerin üretiminde kalifiye insan kaynağı potansiyeli oluşturulmasınıda sağlayacaktır.

ISLAM-OPHOB-ISM

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2019
31 December 2023

Türk Ortak(lar)

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Koordinatör

Prof. Dr. Ayhan KAYA

Bütçe

2,3 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Avrupa Araştırma Konseyi - ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

ERC tarafından fonlanan bu araştırma projesinde  Prof. Kaya yıllar öncesinden bugüne gerçekleştirmekte olduğu ve araştırma önerisinin de iki sacayağı olan Avrupa’da yaşayan Müslüman gençler ile yerli gençlerin küreselleşme karşısında geliştirdikleri refleksleri anlamaya çalışacaktır. Projenin amacı bugüne kadar ayrı paradigmalarla, bilimsel yöntemlerle araştırılan bu iki toplumsal grubu tek bir bilimsel lens/bakış açısıyla anlamaya çalışmak ve kültürelist paradigmanın eleştirisini yapmaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Araştırma, özellikle küreselleşmenin farklı yansımaları olan sanayisizleşme, yalnızlaşma, dışlanma, aşağılanma, prekaryalaşma, güvensizlik, anomi gibi tehditler karşısında ister yerli ister göçmen-kökenli olsun bütün genç toplumsal kesitlerin benzeri tepkileri verdiğini, mevcut sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik dezavantajlar karşısında radikalleşme eğilimi gösterdiklerini iddia etmektedir. Bir takım yerli genç gruplar sağ-popülizme kayarken, bir takım Müslüman gençler de İslami radikalizme doğru geçiş yapmaktadırlar. Geçmişte de benzeri sosyo-ekonomik, politik ve psikolojik koşullarda yine radikalleşme eğilimi gösteren genç gruplar sol ideolojilerin, bir takım estetik nitelikleri yüksek gençlik kültürlerinin geliştirdiği söylemleri kullanırken, bugün sağ popülizm veya tözcü dini söylemlere rağbet etmektedirler.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Araştırma siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimlerin arasında kalan bir kesişim kümesinde kendini bulup yine farklı disiplinlerden gelen araştırmacıların yer aldığı bir süreçte gerçekleştirilecektir. Alanında söz sahibi Avrupalı bir takım bilim insanlarının da Danışma Kurulunda ve Etik Kurulda yer aldığı bu araştırma, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, Fas ve Türkiye gibi ülkelerin sunacağı bilimsel sermaye ile gerçekleştirilecektir. Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa’da gerçekleştirilecek alan çalışmalarıyla birlikte bu ülkelerde farklı şehirlerde yaşayan yerli genç gruplarla ve Fas-kökenli ve Türkiye-kökenli gençlerle derinlemesine mülakatlar yapılarak elde edilecek bilgilerin gençlik, radikalleşme ve marjinalleşme çalışmalarında paradigmatik bir dönüşüm sağlaması beklenmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu araştırmada yürütücünün yanı sıra, bir siyaset bilimci post-doc ve bir de sosyal psikolog post-doc araştırmacı bulunmaktadır. Alanlarında söz sahibi altı uluslararası danışman ve üç etik kurul üyesi bulunmaktadır. Öte yandan 2020 yılı başlangıcıyla birlikte AB ülkelerinden ve Fas’tan beş doktora öğrencisi daha istihdam edilmek suretiyle alan araştırmalarının yapılması planlanmaktadır.

NanoMop

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2018
31 March 2020

Türk Ortak(lar)

İstanbul Teknik Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Antonino Puglisi

Bütçe

145.845 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Niemann-Pick Hastalığı Tip C (NPC)'de kolesterol-temizleyici olarak siklodekstrin bazlı akıllı polimer nanopartiküllerin (NanoMops) sentezi, karakterizasyonu ve aktivitesi

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

“Çocukluk çağında Alzheimer” olarak da bilinen Niemann-Pick Hastalığı Tip C (NPC), kolesterol birikiminin neden olduğu, nadir görülen bir genetik bozukluktur. Avrupa Birliği'nde NPC, 100.000 kişide bir görülür. Siklodekstrinler (CD'ler) son zamanlarda hastalığın tedavisinde potansiyel bir terapötik müdahale olarak oldukça dikkat çekmiştir. Proje, Ufuk2020 Sağlık Alanı hedefi doğrultusunda, hastalığın tedavisinde daha iyi ve daha etkili tedaviler sunmaya katkıda bulunacaktır. Ayrıca, bu projenin öngörülen sonuçları, Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıkları gibi bozulmuş kolesterol metabolizması sergileyen diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisine de katkıda bulunacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje, sektörler arası bilgi aktarımına zemin hazırlayacaktır. Ayrıca araştırmacı, proje kapsamında pazarlanabilir CD tabanlı ürünlere içsel bir bakış açısı kazanmak amacıyla dünya lideri bir Ar-Ge şirketinde görevlendirilecektir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Araştırmacı, proje süresince, uluslararası kar amacı gütmeyen NPC grup üyeleriyle uluslararası düzeyde ağ kurarak ve Uluslararası Niemann-Pick Disease Alliance (INPDA) ile işbirliği yaparak yüzlerce aileye destek verecek, böylece politika oluşturma sürecini etkileyerek hem uluslararası alanda hem de Türkiye'de NPC konusunda farkındalığın artmasını sağlayacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

NPC, dünya çapında dağılımı olan pan-etnik bir hastalıktır. Ancak akrabalar arası ilişkilerin yaygın olduğu durumlarda, hastalık daha yüksek sıklıkta görülür. Bu konuda yapılacak araştırmalar sayesinde ülkemizde görülen vakalara çözüm bulunması sağlanacaktır.  

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Günümüzde, hastalara, sağlık hizmetlerine ve topluma büyük bir yük getiren ve zorlu belirtilerle kendini gösteren NPC için etkili bir tedavi yoktur. Bu hasta topluluğunun karşılanmamış ihtiyaçlarını gidermek için, acilen mevcut durumun daha iyi anlaşılmasına ve daha iyi bir tedavi geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Bu disiplinler-arası proje, araştırmacının polimer kimyasında ileri düzeyde eğitim almasını sağlayarak, CD türevlerinin organik sentezinde özel yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Proje aynı zamanda araştırmacının biyo-tahlil konusunda profesyonel gelişim deneyimi kazanmasını sağlayacaktır. 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje, araştırmacının mesleki bağımsızlığını güçlendirecektir. Aynı zamanda araştırmacının kendi araştırma grubunun kurulmasına yardımcı olacaktır. 

AutoTADes Zamansal Otomat Tasarımı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 August 2018
31 July 2020

Türk Ortak(lar)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Ebru Aydın Göl

Bütçe

157 845 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Siber-fiziksel sistemler (CPS'ler) otonom araçlardan tıbbi cihazlara ve akıllı binalara kadar her yerde karşımıza çıkmaktadır. Karmaşık görevleri gerçekleştiren CPS'lerin tasarlanması, zor ve hataya açık bir süreçtir. Tasarım sırasında istenen işlevsellikleri, güvenlik önlemlerini, fiziksel özellikleri ve kısıtlamaları, bunlara ilaveten optimizasyon kriterlerini tanımlayan üst düzey isterler dikkate alınmalıdır. Dahası, insanların hayatı CPS'lere bağlı olabileceğinden, bu sistemlerin doğruluğu kritik öneme sahiptir. Bu IF projesinde, bir dizi tanım ve isterden, bir CPS’in, doğruluk ve  optimizasyon garantileri ile otomatik olarak üretilmesini sağlayacak yeni teori ve akademik uygulamalar üretilmesi hedeflemektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Kritik sistemlerin tasarım ve geliştirme süreçlerinde ortaya çıkan hatalar ciddi ölçülerde can ve mal kaybına yol açabilmektedir. Bu tip hatalar yüzünden düşen uydular ve kaza yapan araçlar (uçak, tren) bu konudaki en çarpıcı örnekler arasında sayılabilir. Özellikle günümüzde, otonom ve akıllı sistemlerin yaygınlaşması ile tasarım süreçlerinde iyileştirme yapılması giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu proje ile de tasarım sürecinin bir kısmı otomatikleştirilecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

CPS’lerin günlük kullanımlarının giderek artması ile akıllı sistemler/ürünler pazarı giderek genişlemektedir. Bu proje ile bu tip sistemlerin tasarım süreçlerinin basitleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, ürün tasarım süreçlerinin hızlanması ve maliyetin düşmesi beklenmektedir. Ayrıca, ODTU Teknokent’de, ODTU-TTO aracılığıyla bir KOBİ ile işbirliği içinde sonuçların örnek bir sistem tasarımı için kullanılması planlanmaktadır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Bu proje ülkemizde kritik ve gerçek zamanlı sistemlerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Amerika’da öğrenim gören ve çalışan bir araştırmacı olarak Ebru Aydın Göl, bu proje ile araştırmalarının Avrupa’daki görünürlülüğünü artırabilecektir. Bu sayede Avrupalı araştırmacılar ile yeni işbirlikleri oluşturabileceğine, işbirliklerini ortak proje önerilerinin başlatılması ve geliştirilmesi ile devam ettirebileceğine inanmaktadır. Ayrıca, projeden kazanacağı araştırma ve proje yönetimi becerileri, bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması üzerine hazırlayacağı yeni AB proje önerilerini güçlendirecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Meme Kanserinin Açık Uçlu Kontak Problar ile Mikrodalga Tanısı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

08 May 2017
07 May 2019

Türk Ortak(lar)

İstanbul Teknik Universitesi

Koordinatör

Dr. Tuba Yılmaz Abdolsaheb

Bütçe

157 845 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu çalışmada iki yeni uygulamanın geliştirilmesi (meme kanseri tedavisi için otomatik cerrahi sınır algılama cihazı ve meme kanseri tanısı için otomatik bir mikrodalga biyopsi probu) amaçlı açık uçlu kontak prob tekniği üzerine temel araştırılmaların yapılması önerilmektedir. Tasarlanan uygulamalar tek ve oldukça hassas bir ölçüm gerektirirken, açık uçlu kontak prob tekniğinin dezavantajları yüksek hata ve düşük tekrarlanabilirlik ile dielektrik ölçüm alabilmesidir. Bu dezavantajlar çoğunlukla, yerel minimuma yakınsayamayan mevcut matematiksel yaklaşımlar ve ölçüm kurulumuna dayalı hatalardan kaynaklanmaktadır. Bu araştırma öncelikle mevcut hatayı çözmeye hedefli matematiksel yöntemler geliştirilcek ve sonrasında yeni prob yapıları incelenerek uygulamaya yönelik değişiklikler araştırılacaktır. Son olarak makina öğrenme algoritmaları kullanılarak ölçüm hatası minimize edilecektir. Proje kapsamında geliştirilen teknikler hayvan deneyleri ile doğrulanacaktır. Bu araştırmanın sonuçları kadınlar arasında en yaygın teşhis edilen kanser türlerinden biri olan meme kanseri için kullanılabilen yeni tıbbi cihazların geliştirilmesine büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Meme kanseri kadınlarda ölüme neden olan kanserler arasında ikinci sırada gelir. Günümüzde, kadınların yaklaşık %12’si meme kanseri yüksek risk grubundadır. Bu proje meme kanseri araştırmalarına tedavi ve tanı için kullanılabilecek medikal cihaz geliştirilmesi ile katkıda bulunacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Ülkemizde tıbbi cihaz geliştirilmesine ve üretilmesine katkıda bulunacaktır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Bu proje kapsamında araştırmacı açık uçlu kontak problarla mikrodalga dielektrik spektroskopi konusunda yetkinlik kazanacaktır. Ayrıca projenin konusu disiplinler arası işbirliğini gerektirmekte ve bu nedenle araştırmacının bilimsel bağlantılarını genişletmesini, yeni projeler çerçevesinde işbirliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.  

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje, araştırmacının bilimsel bağlantılarını, yayın/proje geçmişini, bilimsel becerilerini genişleterek bağımsız olmasını sağlayacak ve daha da önemlisi, yenilik odaklı bir ev sahibi kuruluşa katılarak araştırmanın yeniliğe dönüşmesi için gerekli süreçler hakkında deneyim sahibi olmasını sağlayacaktır.

Hücreleri Elektronik Olarak Görüntülemek

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 February 2018
31 January 2023

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi
 

Koordinatör

Dr. Mehmet Selim Hanay

Bütçe

1,5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Avrupa Araştırma Konseyi
 

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projede mikrodalga rejiminde çalışan ve mikroakışkan kanallarla entegre edilmiş yüksek çözünürlüklü bir sistem geliştirilmektedir. Bu sistem, mikrodalga bandında çalışan yeni bir mikroskop çeşidi olarak da görülebilir. Kullanılan mikrodalga rezonatörünü yüksek modlarında uyararak biyolojik parçaların, özellikle hücrelerin, morfolojik özellikleri ayırt etmek hedeflenmektedir. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Proje ile kanser erken teşhisine yönelik bir algılama sistemi geliştirilecektir

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Proje çalışanlarının dünyada ilk kez üretilecek bir algılayıcı sisteminde çalışması ve disiplinler arası araştırma yeteneği kazanması beklenmektedir. 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje ile bir çok doktora sonrası araştırmacı ve doktora öğrencisinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

EIROS - Advanced Ice and Erosion Resistant Composites

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

08 March 2016
08 March 2019

Türk Ortak(lar)

ROKETSAN

Koordinatör

TWI - İngiltere

Bütçe

7.993.169,00 Avro

Desteklendiği Program

Horizon 2020

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

EIROS projesinin amacı yüksek yapısal performanslı, kendi kendini iyileştirebilen, buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı çok işlevli nano-katkılı kompozit malzemelerin geliştirilmesidir. Mevcut durumda kendi kendini iyileştirme, buzlanma ve aşınma direncini ile yapısal mukavemeti bünyesinde bulunduran çok işlevli bir malzeme bulunmamaktadır. Boya ve kaplama teknolojileriyle buzlanma ve aşınma direnci parçalara katılabilmekte, ancak yapısal parçanın bünyesinde bu özellikleri barındırması çok daha dayanıklı bir yapı oluşmasına imkan sağlamaktadır. Bu sebeple EIROS projesi havacılık, uzay, rüzgar enerjisi ve otomotiv sektörlerinin ilgisini çekmiş, tüm bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaları bünyesinde bir araya getirmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Havacılık sektöründe uçak kanatlarının hücum kenarlarında buzlanma ve aşınma önemli bir problemdir. Mevcut durumda aktif ve pasif çeşitli yöntemlerle buzlanmanın ve aşınmanın önüne geçilebilmesine rağmen daha kalıcı ve maliyet etkin çözümler aranmaktadır. Uzay sektöründe uydu fırlatma sistemlerinde kullanılan sıvı yakıt depolama tanklarında buzlanma çok ciddi tedbirlerle önlenmeye çalışılan önemli bir problemdir. Mekanik özelliklerde iyileşme, buzlanma direnci ve kendi kendini iyileştirme özellikleriyle yüksek performans ve maliyet etkinlik vaadeden EIROS projesi uzay sektöründe faaliyet gösteren ROKETSAN’da projeye dahil olma isteğini uyandırmıştır. Rüzgar türbinlerinin özellikle soğuk iklimlerde daha verimli enerji üretimi sağlaması sebebiyle buzlanmaya ve aşınmaya dayanıklı türbinlerin geliştirilmesi önemlidir. Otomotiv sektöründe ise buzlanmanın ve aşınmanın mevcut olduğu çeşitli parçalarda EIROS teknolojisinin kullanımıyla önemli ölçüde hafifletme avantajı ile yakıt tüketiminin azaltılması hedeflenmektedir.

Ömür sonu tayini, geri dönüşüm ve çevresel etkiler EIROS projesi boyunca bir çok iş paketi kapsamında ele alınmaktadır. Nanomalzeme sentezinin, nanomalzemelerin kompozitlere entegrasyonunun ve endüstriyel ölçek büyütme iş paketi kapsamındaki proseslerin insan sağlığına ve çevreye etkileri proje boyunca titizlikle incelenecektir. Bu kapsamda yapılan çalışmalarla ömür döngüsü analizi ve güvenlik önlemlerine yönelik izlenmesi gereken prosedürler oluşturulacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

EIROS projesindeki bilimsel çıktıların temelini nanoteknoloji, ürünlerin temelini ise nanomalzemelerin endüstriyel uygulamalara uyarlanması oluşturmaktadır. Mevcut endüstriyel uygulamalar EIROS kapsamında geliştirilen nanomalzemelerin direkt entegrasyonu için uygun değildir. Bu kapsamda endüstriyel uygulamalarda inovasyona gidilmesi gerekmekte olup, buna yönelik çalışmalar uzay, havacılık, rüzgar enerjisi ve otomotiv sektörlerindeki proje ortakları tarafından yürütülmektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

EIROS, konsorsiyum yapısından da görüleceği üzere, farklı sektörlere hitap eden ve her sektöre yönelik insan kaynağının geliştirilmesinde rol oynayan bir projedir. Proje sayesinde Avrupa’nın yüksek katma değerli üretim sektörleri olarak gösterilen havacılık, uzay, enerji ve otomotiv sektörlerindeki iş gücü istihdamının devamının sağlanması ve proje dahilinde geliştirilecek maliyet etkin çözümler sayesinde daha düşük fiyatlı ürün ve hizmetlerin topluma ulaştırılması mümkün olacaktır.

Doğa Esaslı Çözümlerle Kentlerin Yeniden Doğallaştırılması için Yeni Stratejiler

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2017
31 May 2022

Türk Ortak(lar)

 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • DE Sürdürülebilir Enerji ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
 • Ege Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitiüsü
 • Bitnet Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi

Koordinatör

CARTIF

Bütçe

14 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Çevre ve Hammaddeler

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Dünya nüfusunun yüzde 54'ünün kentlerde yaşadığını ve bu oranın giderek arttığı gerçeğinden hareketle, sürdürülebilir kent gelişimi ve tasarımı konusunda ilerleme sağlamak ana amacıyla planlanan doğa esaslı çözümler dahilinde İzmir için aşağıdaki kazanımların eldesi planlanmaktadır.

 • Yoğun yağışların ve sellerin etkilerini azaltmayı amaçlamayan ‘su müdahaleleri’ kategorisinde yapılacak olan Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri ile yılda 165 ton su tutulması bekleniyor.
 • Geniş kentsel alanları kapsayan ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeyi amaçlayan ‘Şehirleşmeyi yeniden doğallaştırma’ kategorisinde yapılacak olan ağaçlandırma çalışmaları ile eşdeğer CO2 salım miktarının yılda 972.5 ton azaltılması ve etkilenen bölgenin çevre sıcaklığının yaz aylarında 3 ila 5°C azalması bekleniyor.

 • Belirli bir kentsel alandaki çevresel sorunları ele alan ‘Tekil yeşil alanlar’ kategorisinde uygulanacak olan akıllı toprak uygulamasıyla, 1000m2’lik alanda CO2 seviyesinin yılda 1.05 ton, NO2 eşdeğer seviyesinin 0.4 ton düşürülmesi bekleniyor. Ayrıca, ısı adası etkisinin 1.5°C azalması öngörülüyor.

 • Vatandaşlar arasında ve katılımcı süreçler aracılığıyla projenin amaç ve stratejisini teşvik etmeyi amaçlayan ‘Teknik olmayan müdahaleler’ kategorisinde Bio-bulvarda kurulacak olan eğitim yolunun 150000'den fazla vatandaşı çekmesi ve bunları kentsel biyoçeşitlilik, iklim değişikliği vb. konularda eğitmesi beklenmektedir. İklim değişikliğinin sonuçlarını göstermek için “Geleceğin Laboratuvarı” kurulması, 840000 kişinin bu laboratuvarı ziyaret etmesi öngörülmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

URBAN GreenUP projesi, şehirlerde iklim değişikliği risklerinin azaltılmasına katkıda bulunmayı, iklim değişikliği etkilerine karşı direncin artmasını, hava kalitesinin iyileştirilmesini, biyoçeşitliliğin artmasını ve etkili su yönetimini amaçlamaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Urban GreenUP, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek, hava kalitesini ve su yönetimini iyileştirmek ve şehirlerimizin sürdürülebilirliğini doğaya dayalı yenilikçi çözümler ile arttırmak amacıyla uygulanacak  ‘Yeniden Doğallaştırma Kent Planları’ için metodoloji geliştirilmesini, uygulanmasını ve onaylanmasını hedeflemektedir. Bu yenilikçi doğa esaslı çözümler ‘Şehirleşmeyi yeniden doğallaştırma’, ‘Tekil yeşil altyapılar’, ‘Su müdahaleleri’ ve ‘Teknik olmayan müdahaleler’ başlıkları altında planlanmıştır.  İzmir için Mavişehir’den Doğal Yaşam Parkı’na, Çamaltı Tuzlası’ndan Menemen Ovası’na kadar olan alanda çevreyi korumak için yenilikçi uygulamalar önerilmiştir.

 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Doğa esaslı çözümler aracılığıyla şehirlerde yeşil bir dönüşüm sunmayı amaçlayan proje dahilinde istihdamı destekleyen, yeni iş modelleri üreten, yetenekleri çeken, mal ve hizmet sağlayan yenilikçi ve dinamik bir ekonomik anlayışı keşfetmek ve teşvik etmek için “şehirlerde yeşil ekonomi” yaklaşımına odaklanılacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Proje kapsamında yapılması planlanan yatırımlar, izleme ve raporlama çalışmaları için AB tarafından verilecek olan toplamda 3.4 Milyon Avro hibe desteği ile ülkemize hatırı sayılır miktarda döviz girişi sağlanmaktadır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje, başta tarım sektöründe üretimi artıracak daha da önemlisi iklim değişikliği etkileriyle gelecekte muhtemel üretim kaybı ve ürün verimliliğindeki azalmayı önleyici faaliyetleri hayata geçirecektir. Su kullanımında verimlilik artışına yol açacak, sel ve su baskını riskini azaltarak yaşanabilecek maddi kayıpların da önüne geçecektir. İklim değişikliği ve hızlı kentleşmeye bağlı ısı adası etkisini azaltacak, serin bölgeler oluşturarak bu bölgelerde enerji tasarrufu yönünde pozitif etki yaratacaktır. Hava kirliliğine yol açan kirletici parametrelerin azaltımıyla kirliliğe bağlı gelişen hastalıkların görülme sıklığı azalacak ve halk sağlığı yönünden faydalar da gözlemlenilecektir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projede yer alan teknik olmayan müdahaleler başlığı kapsamında verilecek eğitimler katılımcıların proje ilgi alanları yönünden bilgilerini geliştirecektir. Yapılacak yatırımların uygulanması ve izlenmesi aşamalarında yerel istihdam yaratılacak, bunun yanı sıra faaliyete geçecek başta akıllı sera gibi yatırımlarla sürekli iş imkanları da ortaya çıkacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kentlerin doğal yapılarına uygun şekilde yeniden şekillendirilmeleri amacıyla planlanan yenilikçi ve teknolojik faaliyetler ilk olarak üç öncül şehirde; İzmir (Türkiye), Valladolid (İspanya) ve Liverpool (Birleşik Krallık) gerçekleştirilecektir.

İkinci aşamada ise öncül şehirlerdeki uygulamalardan elde edilecek kazanım ve beceriler ışığında beş takipçi şehir Mantova (İtalya), Ludwigsburg (Almanya), Medellin (Kolombiya), Chengdu (Çin) and Binh Dinh-Quy Nhon (Vietnam) kendi ‘yeniden doğallaştırma kentsel planlarını’ geliştireceklerdir. 

Üçüncü aşamada ise Avrupa ve ötesindeki şehirler deneyimlerini paylaşmaya ve Urban GreenUP şehirleri ağına katılarak Urban GreenUP bulgularından ve sonuçlarından doğrudan öğrenmeye davet edilecektir. Bu sayede proje bünyesinde ciddi know-how transferi sağlanacaktır.

Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması İçin Yenileme Modeli (REMOURBAN)

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2015
31 December 2019

Türk Ortak(lar)

 • Demir Enerji
 • Tepebaşı Belediyesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Energon
 • ÖLÇSAN

Koordinatör

CARTİF (İspanya)

Bütçe

23.7 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Programı

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Enerji verimliliği modellemesi sayesinde binalarda uygulama öncesi ve sonrasında enerji tüketim miktar izlenecek ve hesaplanacak, akıllı bina konseptine geçiş ve yapılacak ölçümlerle beraber modelleme sonuçları teyit edilecektir.

Bina çatıları ve otopark alanında kullanılacak fotovoltaik sistemin ürettiği elektriğin konut ve aydınlatma alanlarında enerji talebini karşılama oranı izlenelebilecektir. 

Proje kapsamında işletmeye alınan 4 adet elektrikli otobüs ve 22 adet hibrit araba ulaşım alanında bu teknolojilerin kullanımının iyi uygulamaları olarak değerlendirilebilecek ve yine ulaşım kapsamında kullanılacak araç takip sistemleri ile enerji verimliliği ve emisyon salımı avantajları gözlemlenecektir.

REMOURBAN Projesi, kentsel değişim/dönüşüm için gerekli tüm karar alma süreçlerini içeren bir modeldir. Bu model, akıllı ve sürdürülebilir kentsel dönüşümü tanımlayan önemli parametrelerin geliştirilmesi için en iyi çözümlerin seçilmesinde gerekli karar destek mekanizmalarını da içermektedir.  Bu kararlar, yerel değer yaratmak adına gerekli uygun teknoloji ile riski en düşük ve etkisi en yüksek iş planlarının belirlenmesini sağlayacaktır.

 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Projenin temel hedeflerinden olan ulaşımda ve binalarda enerji verimliliği, ülkemizin sürekli ve hızlı büyüyen enerji talebi ve buna paralel olarak büyüyen kentleri göz önüne alındığında iklim değişikliği ile mücadele, yerel yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığın azaltılması açısından başlıca çözümler olarak önem taşımaktadır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

REMOURBAN, uygulama potansiyeli, maliyet verimliliği dolayısıyla başka yerlerde uygulanabilirliği destekleyen teknoloji ve yenilikçi çözümler içeren geniş bir kataloğa sahiptir. Etkilenecek sektörler aşağıdaki gibidir:

 • Enerji sektörü, bina ve yerleşimlerin ihtiyacı olan enerjinin üretim ve dağıtımı noktasına kadar ele almaktadır. Yapılacak yenileme çalışmalarıyla binalardaki enerji tüketimleri en az %50 oranında azaltılacaktır.
 • Hareketlilik sektörü araçlara, ulaşım altyapısına ve sürdürülebilir hareketlilik planlarının tanıtımına değinecektir. Esas eylemler hem ürünler hem de insanlar için bilinen fosil yakıtlı araçlar yerine alternatif yakıtlı araçların (özellikle elektrikli ve hibrit araçlar) kullanılması, çok modlu stratejiler ve sürdürülebilir ulaşımı destekleyen tanıtım planlarının oluşturulması olacaktır. Ana hedef hareketlilik etkilerini, CO2 emisyonları ve enerji tüketimleri bakımından düşürmektir.
 • Bilişim (ICT) sektörü, şehir altyapısının farklı boyutlarında bütünleşmenin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır. REMOURBAN özellikle akıllı şebeke stratejileri ve kent bilgilendirme platformları konularına odaklanacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

REMOURBAN projesi kapsamında yapılacak uygulamaların bir kentin enerji kaynaklarını verimli kullanmak açısından önemli sonuçları vardır. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi yerel yönetimler kentin enerji akışları ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. Başta Başkanlar Sözleşmesi imzacısı olmak, sonrasında da enerji tüketimlerini azaltma yönünde taahhütler vermek için mevcut durum analizi yapmak önemlidir. Tepebaşı Belediyesi de bu yönde adım atan öncü yerel yönetimlerden biridir. Kentin enerji talebini azaltmak için çeşitli önlemler almak konusunda taahhütlerde bulunmuştur. Belediye’nin bu yönde attığı adımlardan biri olan bu proje ile binalar uygulanan yenilikçi çözümler (15 cm ısı yalıtımı, hava kaynaklı ısı pompası kullanımı ve küçük ölçekte merkezi ısıtma sistemi uygulaması), güneş enerjisi sistemleri, sürdürülebilir ulaşımı sağlamak için kullanılan elektrikli otobüs ve bisikletler, hibrid araçlar gerek diğer kamu kurumlarına gerek vatandaşa örnek olacak niteliktedir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Enerji talebini azaltmaya ve yerel yenilenebilir enerji üretmeye yönelik yapılan çalışmalar enerji talebinin dolayısıyla ihtiyaç duyulacak enerji arzının da azaltılması ve kamu/özel sektör yatırımlarının geleceğin düşük karbonlu sektörlerine doğru kaymasında önemli rol oynayacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projedeki yenilikçi çözümler ve uygulama şekilleri alışılmış iş yapış şekillerinde değişimler ve yeni becerilerin kazanılmasında önemli rol oynamaktadır. Kentlerde hizmet veren ve önemli oranda hizmet alan bir kurum olan yerel yönetimler yenilikçi, uygulamaların yaygınlaştırılmasında önemli bir katalizör görevi görür. Tepebaşı Belediyesi de REMOURBAN projesi ile bu yönde bir katkıda bulunacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında geliştirilmekte olan “Kentsel Değişim/Dönüşüm Modeli” projenin en önemli çıktılarındandır. Proje, yerel yönetimin stratejik planlama ve geleceğe yönelik değerlendirme yeteneklerini hem tek tek enerji, ulaşım ve bilişim sektörlerinde hem de bunların entegrasyonunda önemli ölçüde geliştirecektir.

Makroekonomi ve malî piyasalardaki asimetrileri anlamak

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 March 2017
28 February 2022

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Doç. Dr. Refet GÜRKAYNAK

Bütçe

1,3 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

TEA araştırma projesinde bilimsel çıktı/kazanım ve kamu hizmetlerini geliştirmeye katkı bir arada yer almaktadır. Projenin amacı makroekonomi ve malî piyasalardaki asimetrileri anlamak ve buna uygun iktisat politikaları geliştirmektir. Elimizde mevcut olan iktisat teorisi araç gereci ve ampirik yöntemleri ile simetrik olmayan yani genişleme ve durgunluk dönemlerinde; iyi haberde ve kötü haberde farklı tepki veren piyasalar ve politikaları ölçmeyi ve bunların üzerinde düşünmeyi yeterince iyi bilememekteyiz. Bu araştırmanın sonucunda hem içinde yaşadığımız dünyada asimetrinin nasıl tezahür ettiği, hem de bu anlayışa bağlı olarak nasıl daha iyi iktisat politikası yapabılabileceğini öğrenmek amaçlanmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Bu proje dahilinde çalışan tüm ekip, çalışılan konu üzerinde konferanslar düzenleyebilmekte ve bu sayede araştırmacıların uluslararası araştırma ağlarına katılımı hızlandırılmaktadır. Bu sayede bir yandan projenin çıktıları ile iktisat politikasına ilişkin bilgiye katkıda bulunulurken bir yandan da bundan sonra katkı vermeye devam edecek yöntemler öğrenilmekte ve geliştirilmekte; beraberinde de anılan konularda uzmanlığı olan genç araştırmacılar yetiştirilmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu geniş çalışmanın değişik kısımlarında, Refet Gürkaynak ile beraber iki öğretim üyesi araştırmacı, bir doktora sonrası araştırmacı, üç de doktora öğrencisi istihdam edilmektedir.

Adam Frame - Yazılım Kılavuzlu Kemik Sabitleme ve Düzeltme Sistemi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

31 January 2018
31 July 2018

Türk Ortak(lar)

Imed Surgical Teknoloji A.S.

Koordinatör

Bütçe

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Kemik kırıklarının, doğuştan şekil bozukluğu ve kısalığı olan kemikler ile hatalı kaynamış veya kaynamayan kırıkların tedavisinde vücut dışından kullanılan  kemik sabitleme ve düzeltme sistemi.

Mimar Sinan’ın kubbe mimarisinde, Da Vinci’nin klasik 6 sütunlu kubbe yapılarına karşılık ilk kez Selimiye Cami’sinde uyguladığı 8 sütunlu kubbe mimarisinden esinlenilerek geliştirilen dünyada ilk 8 kollu kemik sabitleme ve düzeltme cihazı.

Dünyada ilk; ameliyat sonrasında röntgen filmleri üzerinde deformite analiz ve düzeltme planlaması yapan cihaz yazılımı.

Yine dünyada ilk kez çocuklara özel  yazılım kılavuzlu kemik sabitleme ve düzeltme cihazı.

Gerek sabitleyici gerekse de yazılımdaki bir çok ilk ve benzersiz özellikleri ile dünyada 3. Jenerasyon kemik düzeltme yönteminin öncüsü.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre;

 • Her yıl 10.000 yeni doğumda en az 2 bebekte üst ekstremite, en az 4 bebekte alt ekstremite deformitesi görülmektedir.
 • Nüfus içerisinde kırıkların görülme oranı %2,4.

Uluslararası bilimsel yayınlara göre;

 • Kırıklar içinde ameliyat ile tedavi edilenlerin oranı %14,09. Ameliyat edilen travma vakalarının en az %10’unda başarısız sonuç (hatalı kaynama, kaynamama, kaynamada gecikme vs.) görülmektedir.
 • Konservatif yöntemlerle yapılan kırık tedavisinde, hatalı kaynama oranı %23,5.

Bu sonuçlarla her yıl binlerce kişi kırık nedeni ile yapılan tedavi sonuçlarına bağlı olarak doğuştan engelli sayısından çok daha fazla engelli olma durumu ile karşı karşıyadır.

Doğuştan veya travmaya bağlı oluşan deformitelerde, çeşitli nedenlerle (teknoloji, maliyet vs.) tercih edilen yöntemlerden birisi de AMPUTASYON. Amputasyon sonrası suni uzuv ile hayatına sürdürmek zorunda kalan bir çok potansiyel engelli için Adam Frame önemli bir alternatif.

Toplumda yaygın olarak görülen; doğuştan veya sonradan oluşan deformite ve travmaya vağlı kemik kırıklarında Adam Frame çok önemli bir çözüm ortaya koymaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Dünya pazarındaki tüm yazılım destekli fiksatörler 6 kollu hexapod tasarımdır. 20 yıldan uzun bir zamandır piyasada varolan bu teknoloji bir çok firma tarafından üretilirken, patentli en yeni teknoloji, Adam Frame 8 kollu (“Quadrilateral Octopod”) mekanik tasarımı ile benzersizdir.

Adam Frame; dik kolları ile ayrı, yatık kolları ile ayrı fonksiyonları yapabildiği için, düzeltme periyodunda kol değişimi ihityacını azaltmakta veya ortadan kaldırmaktadır. Kolların bağımsız çalışabilmesi; düzeltme, dolayısı ile tedavi süresini kısaltmaktadır.

Quadrilateral Octopod tasarım “hiperstatik” yapısı ile daha yüksek mukavemet sağlaması yanı sıra, kollardan bir veya ikisinin mukavemet kaybı oluşmaksızın sökülmesine imkan sağlayarak, gerek cerrahi periyotta ameliyat bölgesine, gerekse de cerrahi sonrası periyotta yara bölgesine müdahele de daha geniş bir alan oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda kol değişimi gibi durumlarda hastada ağrı oluşumuna engel olmaktadır.

Adam Frame cerraha; ameliyatta “kullanıma hazır fiksatör” sağlayarak ameliyat süresinin kısalmasına katkıda bulunmaktadır.

2 yaştan itibaren kullanım alanı olan; Pediatrik Frame ile alanında çocuklar için ilk ve tek  üründür.

Kemik kaynamasında çok önemli olan “dinamizasyon”; Adam Frame’de herhangi bir parça değişim veya ilavesine gerek bırakmadan patentli “Self Lock” teknolojisi ile iyileşme süresine sağladığı katkı ile birlikte tedavi süresince hastanın yaşamın içinde kalmasına imkan sağlamaktadır.

Adam Frame’in benzersiz yazılımı; dünyada ilk kez deformite analiz ve planlaması yapan fiksatördür.

Adam Frame yazılımı, yine dünyada deformite düzeltmenin en zor ve karmaşık “CORA” hesaplamasına ihtiyaç bırakmayarak doğru düzletmeye büyük katkı sağlamaktadır.

Adam Frame yazılımı, yine dünyada ilk ve tek “Paley Method” ile deformite analiz ve düzeltme planlaması sağlayan yazılımdır. Bu sayede her türlü hata payını çok büyük oranda minimize etmektedir.

Adam Frame yazılımı, ameliyat sonrası ölçüm, analiz ve planlama süreçlerinin tamamını doktor için, yazılım yardımı ile 4,5 – 12 dakika arasında hatasız yapmayı sağlayarak dünyada bu alanda çığır açmıştır.

Adam Frame yazılımı, “Final Result Control” özelliği sayesinde düzeltme sonrası yapılan tedavinin doğruluğunu ve literatüre uygunluğunu veya varsa hata miktarını hesaplayarak tedaviyi yapan doktora tedavi sonucunu teyid etmektedir. Bu sayede sonradan oluşabilecek malpraktis iddialarını baştan ortadan kaldırarak doktora sigorta maliyetlerinde tasarruf ve hukuki alanda güvence sağlamaktadır. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye’de eski teknolojilerin kullanım zorunluluğuna bağlı olarak, aktif bir pazar olmayan deformite düzeltme konusunda önemli bir dışa bağımlılıktan söz etmek mümkün değildir. Eski teknolojiler nedeni ile deformite tedavisi çok az doktor tarafından çok az hastanede yapılabilmektedir. Travma alanında ise yine eski teknoloji ve çoğunlukla Çin ve Hindistan hakimiyetinde olan ürünlere, fiyat rekabeti nedeni ile alternatif olmayan Adam Frame daha çok teknolojik olarak alternatif olabilecek ve mevcut ürünlerin yerini almaktan çok tedavi edilemeyen hastaların tedavisinin yapılması ve tedavi seçeneğinin yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Her yıl yapılacak milyonlarca dolar ihracaat ile cari açığa önemli bir katkı sağlayacağı aşikardır. Türkiye’de üretim yapan firmalar; bu alanda fiyat olarak Çin firmaları ile rekabet edemediği ve teknolojik olarak da yurt dışında alan yaratacak bir teknolojiye/patente sahip olmadığı ve taklit odaklı üretim nedeni ile ihracaat alanı kısıtlı ve potansiyeli düşüktür. Adam Frame ise sahip olduğu teknoloji ve yapılan yayınlar ile ortopedi dünyasında bilinirliği sayesinde yurt dışı pazarlarda ihracaat potansiyeli yüksektir.

Imed Surgical Teknoloji AŞ; yıllık büyüme oranı %6.7 ve 2020 yılı için öngörülen büyüklüğü $8.9 milyar olan  global travma pazarında sahip olduğu teknoloji ve yürüttüğü projelerle önemli bir oyuncu olma yolunda ilerlemektedir.

Global Pazar için en önemli stratejisini inovasyon üzerine kuran Imed Surgical; mevcut proje ve bu alanda daha bir çok proje üzerine yoğun çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Ortopedi doktoru; var olan alternatiflerden en pratik olanı ile 1 hasta tedavi ettiği şartlarda Adam Frame ile 13 hasta tedavi edebilmektedir.

Cerrahi (0), klinik ve planlama revizyon sayısının (< 1) azlığı/yokluğu sayesinde; hastanın hastanede kalış süresini çok kısaltmakta, hastanın kontrol sıklığını ve hastane ziyaret sayısını büyük oranda azaltarak, hasta açısından ekonomik ve sosyal faydayı artırmaktadır.

Türkiye’de ve dünyada çok az sayıda ortopedist özel olarak deformite düzeltme tedavisi ile ilgilenmektedir. Deformite tedavisi uzun ve zor eğitim süreci ile çok fazla deneyim isteyen bir alandır. Adam Frame, uzun eğitim ve deneyim gereken tedaviyi, 1 günlük eğitim ile mümkün kılan yazılım ve cerrahi tekniğe sahiptir.

Mevcut şartlarda belirli merkezlerde çok az sayıda doktor tarafından yapılan tedavinin; ülkenin her köşesinde yapılmasını mümkün kılarak, engelli sayısının azalmasını sağlamaktadır.

Doğuştan kemik bozukluklarında ve kırıkların tedavisinde defalarca ameliyat ihtimalini ortadan kaldırarak hastaya sağladığı, sosyal, ekonomik ve psikolojik faydaların yanı sıra Kamu Maliyesine sağladığı maliyet etkisi ile kaynakların daha fazla kişiye ulaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Adam Frame’in global eğitim merkezi Türkiye olup, yabancı hekimlerin Türkiye’ye gelerek eğitim alması sağlanmaktadır. 3. Jenerasyon deformite düzeltme konusunda Türk hekimleri dünya genelinde bir marka olmuş ve Adam Frame ile uygulanan yöntem “Türk Ekolü” olarak yurt dışında yer edinmiştir.

Adam Frame için yurt içinde 1 ulusal, 5 uluslararası yayın yapılmıştır.

Adam Frame aynı zamanda 1 Amerika, 1 İtalya ve 1’de İsveç kaynaklı olmak üzere, 3 yurt dışı yayında yer almıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bilgisayarlarda İşlemci Soğutması İçin En İyi Çözüm: Yüksek Kontrollü Üçboyutlu Mikroyapıların Oluşturulması

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

30 September 2015
30 September 2017

Türk Ortak(lar)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 

Koordinatör

Dr. Onur TOKEL

Bütçe

145,846 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu proje lazer etkileşimleri kullanarak silisyum yongaların yüzeyinin altında, çip yüzeyine hiç zarar vermeden ve tamamen gömülü olarak, yüksek kontrollü üç-boyutlu mikroyapıların oluşturulmasını ve daha sonraki aşamalarında bunları temel yapıtaşı olarak kullanan, yenilikçi optik ve mikro-elemenlar üretmeyi hedeflemiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Elektronik devrelerin günümüzde en önemli sorunu yonga soğutmadaki sınırlamalarıdır. Her bilgisayar kullanıcının bildiği gibi, işlemci saat hızları son yıllarda artmamakta, meşhur Moore yasası da yavaş yavaş geçerliliğini yitirmektedir. İşlemci soğutması için önerilen bir çözüm, yonga içerisine gömülü mikrokanallardan bir soğutma sıvısı geçirmek ve işlemcinin sıcaklığını konrol altında tutmak şeklinde özetlenebilir. Fakat çok yakın bir zamana kadar yonga içerisinde bu tür mikrokanallar oluşturmak mümkün değildi. Çalışmalarımızda ilk defa, kavram kanıtlama (proof-of-concept) seviyesinde, bu tür mikrokanalların lazer ile üretilmesi gösterilmiştir (Tokel et.al., Nature Photonics, 11, 639, 2017). 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bu projede, yenilikçi optik ve mikro-ölçekli elemanların üzerinde gerçeklendiği malzeme olan silisyum, eletronik, fotonik ve fotovoltaik endüstrilerinde kullanılan en temel malzemedir. Dolayısı ile elde edilen yeni yonga-içi mikroişleme yeteneklerinin ve çeşitli fonksiyonel elemanların, bu endüstrilerin çeşitli aşamalarında önemli katkıları olması beklenmektedir. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Marie Curie Bireysel Burslarının temel hedefi en iyi ve de en parlak bireysel araştırmacıların desteklemek olarak özetlenir. Bu bağlamda Avrupa ağı içerisinde bir ülkeye giderek, orada yerleşik akademik düzene entegre olmak esas gösterilmiştir. Dr. Tokel buna iyi bir örnek olarak verilebilir, kendisi Marie Curie projesi bittikten sonra Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Amerika deneyiminden sonra aldığı bu destek, kendisinin ülkemizdeki akademik ortama katılmasına değerli katkı sağlamıştır. Çalışmaları hakkında daha fazla bilgi için araştırma grubunun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

DynaHUBS

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 August 2016
31 July 2018

Türk Ortak(lar)

Lojika Field Labs

Koordinatör

Lojika Field Labs

Bütçe

1,42 Milyon €

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Fiziki internet’in oluşumunun başlaması için tasarlanmış bir uygulama olan DynaHUBS ile;

 • Farklı ulaşım biçimleri arasında geçiş,
 • Yolculuğun kısalması,
 • Rotanın kısalması ve
 • "Fiziki İnternet" üzerinden araçlar, yükler ve insanlar arasında kapasite paylaşımı

mümkün olabilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Metal organik yapılı (MOF) adsorbentlerin ve membranların bilgisayarlı hesaplama teknikleri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 October 2017
30 September 2022

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

Koordinatör

Doç. Dr. Seda KESKİN AVCI

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

COSMOS projesinin amacı, bilimsel, teknolojik ve çevresel açıdan önem taşıyan çeşitli gaz ayırma işlemlerini en yüksek verimlilikle gerçekleştirebilecek metal organik yapılı (MOF) adsorbentlerin ve membranların bilgisayarlı hesaplama teknikleri kullanılarak belirlenmesidir. Proje kapsamında, özellikle CO2 yakalama ve H2 geri kazanımı işlemlerinde üstün performans gösterebilecek MOFların atomik düzeyde detaylı simülasyonlar ile belirlenmesi ve uzun vadede bu yeni nesil nano-gözenekli malzemelere dayalı verimli gaz ayırma teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. En iyi performans gösteren MOF adsorbent ve membranlar için yapı-performans ilişkilerini ortaya koyulması ve bu ilişkileri kullanarak istisnai gaz ayırma performansına sahip yeni malzemelerin tasarlanmasına ışık tutulması da amaçlanmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Küresel ısınma dünyamızın en önemli sorunlarında biridir. Karbon dioksit emisyonu küresel ısınmaya sebep olmaktadır, küresel ısınma ise mevsim değişiklerine ve buna bağlı olarak canlı ve doğa sağlığını tehdit eden problemlere neden olmaktadır. Karbon dioksit emisyonunu azaltmanın bir yolu, bu gazı diğer gazlardan yüksek seçicilikle ayırmaktır. Bunu başaracak yeni malzemelerin belirlenmesi, küresel ısınmayı ve ilgili problemleriazaltmada büyük rol oynayacaktır. Projede, karbon dioksit yakalama ve ayırmada son derece etkili olacak ve mevcut gaz ayırma teknolojilerini radikal bir şekilde değiştirecek, atomik ölçeklerde detaylandırılmış yeni malzemelerin tasarlanması amaçlanmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Proje süresince, MOFların atomik düzeyde hesaplamalar ile modellenmesi üzerine çalışan bir grup oluşacaktır. Bu grubun nano-gözenekli malzemelerin özel uygulamalar için tasarlanması ve seçilmesi konusundaki etkinliğinin yüksek olması, uluslararası alanda öncü konuma gelmesi amaçlanmaktadır. Projede çalışarak tezlerini yapacak olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile genç araştırmacılar yetiştirilmesine katkı sağlanacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında şu an bir doktora sonrası araştırmacı, 2 doktora öğrencisi istihdam edilmektedir.

Oksijenin Enzimler ile Aktivasyonu ve İlgili Endüstriyel Uygulamarın Geliştirilmesi (OXYTRAIN)

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2017
31 December 2020

Türk Ortak(lar)

Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Koordinatör

Groningen Üniversitesi (Hollanda)

Bütçe

3 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 - MSCA - Avrupa Eğitim Ağları (ETN)

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu projede enzimlerin biyoteknolojik potansiyelerinin ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve endüstriyel süreçlere kazandırılması amaçlanmaktadır. Enzimlerin çeşitli kimyasal reaksiyonları katalize etme yeteneği doğrultusunda endüstride kullanılan kimyasalların yerini alması gün geçtikçe ilgi çekici hale gelmektedir. Bu nedenle, farklı endüstri gruplarına hitap edecek enzim gruplarının çalışma mekanizmalarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu amaçla günümüzde genetik mühendisliği alanındaki gelişmelerden faydalanılarak, OXYTRAIN projesinde çeşitli enzim gruplarının gücü keşfedilecek ve geliştirilecektir. Proje dahilinde ilgili her bir enzim grubu, tekstil, farmasötik ve biyorafineri gibi farklı alanlarda sektöründe öncü endüstriyel firmaların proseslerinde kullanılabilir hale getirilecektir. Bu şekilde endüstride üretim süreçlerinde kullanılan kimyasalların yerini doğada bol miktarda bulunan biyokatalizörler olan enzimler alacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Dünya çapında endüstride kullanılan kimyasallar ve bu kimyasalların hem operatöre hem de çevreye etkileri her ne kadar minumum düzeyde tutulsa da önemli bir tartışma konusudur. Çevresel sürdürülebilirlik çerçevesi altında önemli sanayi kuruluşları kullanılan kimyasalların çevreye salınımına dikkat etmeye başlamıştır. Bu amaçla kullanılan kimyasalların nispeten zararsız alternatiflerinin kullanılması gerekliliği ortaya çıkarılmış ve ilgili kuruluşlar tarafından denetimler başlatılmıştır. Ancak bu uygulama bütün endüstri alanlarında gerekli kimyasalın zararsız alternatifi olmaması nedeniyle maalesef gerçekleştirilememektedir. Bu sorun göz önüne alınarak dünya çapında etkili olacak bir çözüm gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kimyasal reaksiyonlarda kullanılan maddeler yerine reaksiyonları katalizleme yeteneğine sahip olan enzimlerin kullanımının çevresel sürdürülebilirlik üzerine en etkili çözüm olacağı düşünülmektedir. Bu proje kapsamında alanlarında öncü kuruluşlarda çeşitli enzim gruplarının ürün üretimi proseslerine entegrasyonu ile kimyasal kullanımının azaltılacağı savunulmakta ve enzimlerin kullanıldığı daha çevreci proseslere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. İSKO bünyesinde çeşitli proseslerde kulllanılan kimyasalların yerini alacak enzimler ile çevresel sürdürülebilirlik daha etkin bir şekilde sağlanacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Enzimlerin endüstriyel entegrasyonunu geliştirecek olan bu proje kapsamında endüstri, genetik mühendisliği ve biyokimya yaklaşımları ile geliştirilen enzimlerin uygulama aşamalarını üstlenecektir.
Bu amaçla endüstri özellilkle 3 konuda projeye katkıda bulunacaktır:

 • Her bir endüstriyel partner kendi üretim sürecinde enzimlerin kullanılacağı daha çevreci yeni bir süreç geliştirecektir.
 • Proje çıktısının endüstride kullanımına uygun olacak şekilde gerekli parametreleri belirleyecektir.
 • Bu parametrelerin endüstriyel uygulanabilirliğini ve maaliyetini değerlendirecektir.

İSKO, proje sonucunda yeni enzimatik süreçler kullanacaktır. Bu süreçler sentetik indigonun indigenmesi için gerekli olan zararlı kimyasalların kullanımını ortadan kaldıracak ve böylece çevresel sürdürülebilirlik doğrultusunda daha çevreci-temiz bir teknolojik süreç ortaya çıkarılacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Bu proje, dünya çapında tartışılan ama uygulamada yeterli önemin verilmediği bir konu olan enzimlerin biyoteknolojik özelliklerinden yararlanılması ve endüstriye entegrasyonunu gündeme getirerek ülkemizin adını duyuracak, gerek ülkemizde gerekse uluslararası boyutta farklı sanayi kuruluşlarında bu süreçlerin kullanımını teşvik edici bir yerde olacaktır. Bu şekilde çevresel sürdürülebilirlik çerçevesinde enzimatik süreçlerin ülkemizde tam anlamıyla birçok sanayi kuruluşunda kullanımına ışık tutacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

OXYTRAIN projesinin çıktısı yurtdışına olan bağımlılığı azaltacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Çevreci süreçlerin ortaya çıkarılması ile daha fazla değere sahip olan ürünler oluşturulacak ve bu da ülkemize katkı sağlayarak yurtdışına bağımlılığı azaltacaktır. Bununla birlikte, proje esnasında yapılacak bilgi transferleri doğrultusunda benzer alanlar başta olmak üzere daha inovatif düşünmeye teşvik edecek alt yapı kazandırması ve gelecekte yeni projelerde bu tecrübelerden yararlanılması ile indirekt olarak ülkemizin yurt dışına olan bağımlılığı azaltılacaktır. Proje beklenen çıktılarla sona erdiğinde, Türkiye kesinlikle bilgi transferi gerçekleştirmiş olacak, böylece projenin dolaylı yollardan cari açığa katkısı bulunacaktır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

OXYTRAIN projesinde akademi ve endüstri bir arada çalışarak çeşitli enzimlerin gücünü ve uygulanabilirliğini ortaya koyacaktır. Bu proje kapsamında mesleki becerilerin geliştirilmesi iki farklı amaç doğrultusunda sağlanacaktır: endüstride çalışan grup akademik bakış açısını öğrenecek ve projede sanayi ayağının yürütülmesinde görev alan araştırmacılar endüstriye uyum sağlayarak üretim hakkında bilgi sahibi olacaktır. Ülkemizi dünya çapında temsil eden önemli bir denim üretici olan İSKO, proje kapsamında akademik-bilimsel düşünmeyi öğrenecek; bilimsel yaklaşımların gerekliliğini, enzim mühendisliği ve biyoteknolojik gelişmeler doğrultusunda benimseyecek ve sürdürülebilirlik konusunda kapsamlı bir bakış kazanacaktır. İSKO kapsamıda görev alacak araştırmacılar ise endüstride proje yürütücülüğü, üretim hattında zamanın önemi ve karşılaşılan engeller hakkında bilgi sahibi olacak, böylece akademi ve endüstri arasındaki farklılıklar hakkında profosyonel bakış açısı kazanacak, proje ve eğitimi sonrasındaki kariyerinde bu tecrübelerinden yararlanabilir hale gelecektir. Bu proje akademik yeterliliği olan araştırmacıların endüstriye kazandırılmasını teşvik edici bir rol oynamaktadır. Böylece bilimsel inovasyonun endüstride uygulanabilirlik oranı arttırılacaktır. Konsorsiyum partnerleri arasında yapılacak bilgi alışverişi ile araştırmacıların ve alanında uzman kişilerin farklı alanlar başta olmak üzere teknik bilgilerinin daha da geliştirileceği düşünülmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda ülkemiz başta olmak üzere sanayi ve akademi işbirliği sağlanarak kapsamlı projelerin geliştirilmesi doğrultusunda mesleki becerilerin bireylere kazanımı planlanmaktadır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje konsorsiyumunun ana hedefi enzimlerin endüstriyel uygulanabilirliği üzerine yeterli bilgi ve yeteneğe sahip, yenilikçi ve girişimci niteliklerde yeni nesil araştırmacılar yetiştirmektir. Bu amaçla farklı disiplinler biraraya getirilerek sektörler arası bir proje planı oluşturulmuş olup tekstil, farmasötik ve biyorafineri alanlarında olmak üzere toplam 12 araştırmacı alanlarında uzman ekipler tarafından eğitilecektir. Kurulan bu ortaklık ve kapsamlı bir çalışmanın ortaya konması için görevlendirilen bu araştırmacılar arasında gerçekleştirilecek olan bilgi transferi sayesinde geniş bir vizyona sahip uzman araştırmacılar yetiştirilecektir.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Aşısı Geliştirilmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2017
31 December 2022

Türk Ortak(lar)

Cumhuriyet Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi

Koordinatör

İsveç Halk Sağlığı Kurumu (İsveç)

Bütçe

6 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü, Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Afrika’da insanlarda yaygın ve ölümcül salgınlara neden olan bir patojendir. Günümüzde KKKA virüsüne karşı etkili ve otoritelerce onaylanmış bir aşı yoktur. CCHFVaccine projesiyle, bu hastalığın önlenmesi için klinik araştırma yöntemlerini kullanarak aşı adayları arasında uygun bir KKKA virüsü aşısının belirlenmesi için multidisipliner bir araştırma ağı kurma amaçlanmaktadır. Geliştirilen aşı adaylarından başarılı olanların Faz 1 klinik çalışmalarının yapılıp nihai olarak KKKA virüsü aşısı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda KKKA virüs araştırmalarındaki immünolojik ve aşı geliştirilmesi süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgi eksikliklerinin tamamlanması amaçlanmaktadır. Proje araştırmalarından elde edilen bilimsel verilerin saygın bilimsel dergilerde yayınlanması hedeflenmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Günümüzde, dünya yeniden önem kazanan ulusötesi doğal viral enfeksiyon salgınları ile karşı karşıyadır. CCHFVaccine Projesi, Avrupa'da ve diğer endemik bölgelerdeki KKKA enfeksiyonu tehdidiyle mücadele etmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Projede, KKKA virüs araştırmalarındaki immünolojik ve aşı geliştirilmesi süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgi eksikliklerinin tamamlanması amaçlanmaktadır. KKKA virüsüne karşı etkili ve otoritelerce onaylanmış bir aşı bu alandaki ihtiyacı giderecek, ve üretim sürecine geçilecektir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Bu proje, KKKA’dan kaynaklanan ölüm ve ekonomik kayıpların azaltılmasına yardımcı olarak hem insan, hem de hayvan aşılarının geliştirilmesine öncülük edecektir. 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projede görev alan genç araştırmacılar yurtdışındaki proje ortağı merkezlere araştırma ziyareti gerçekleştirerek teknik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.  

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Aracılığıyla Akıllı Şebeke Kullanıcılarını Güçlendirmek

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2015
31 December 2017

Türk Ortak(lar)

 • Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Başkanlığı (ELDER)
 • AYDEM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Koordinatör

Intracom Telecom (Yunanistan)

Bütçe

3.7 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Güvenli, Temiz ve Verimli Enerji

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Enerji sürdürülebilirliği gereksinimi ve çevresel kaygılar, güç sistemlerini teknolojik bir kalkınmaya zorlamakta. Çevresel taleplerin karşılanması için günümüzde Avrupa'da bir numaralı hedef yenilenebilir enerji kaynakları kurulumunu ve dağıtık enerji üretimini arttırmak ve bununla paralel bir şekilde akıllı şebeke kullanıcılarını güçlendirmek bu konuda belli bir standardizasyon sağlamak haline geldi. Bahse konu alanların gelişip yaygınlaşmasında en önemli görev ise yenilikçi haberleşme altyapılarının ve bilişim teknolojilerinin kullanımına düşmektedir. Bu proje ile 7 ayrı ülkeden 11 farklı şirket kurum ve üniversite tarafından entegre bir şekilde gerçekleştirilen bilimsel, teknolojik, ekonomik kazanımlar, halen geliştirilmekte olan akıllı şebeke standartları konusunda uluslararası düzeyde öneriler üretilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin yaygn kullanımı sayesinde, Akıllı Şebeke tedarikçilerle tüketiciler arasında çift yönlü iletişim ve güç alışverişini mümkün kılarken, geleneksel olarak pasif olan son kullanıcıları aktif oyuncular haline getirmektedir. Bu aşamada, elektrik sisteminde aktif katılımcılar olarak yeni rolü üstlenmesi beklenen tüketicileri anlamak ve dahil etmek önemldir. SmarterEMC2 projesi tüketicilere büyük avantajlar getiren Akıllı Şebek hizmetlerine teknoloji sağlamaktadır. Bu proje kapsamında tüketicilere yönelik finansal avantajlar getirdiği söylenebilir. Talep yanıt programlarından elde edilen gelirin büyük kısmının son kullanıcalara yönlendirilmesi planlanmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje  kapsamında, laboratuvarlarda, büyük ölçekli simülasyon ortamlarında, bilişim teknolojileri uygulamalarının talep yanıtı sistemlerinde ve sanal elektrik santrallerinde etkileri gözlemlenecektir. Bu teknolojilerin dağıtım bölgelerinde seçilen alanlarda uygulanması ile teorik çıktıların realizasyon olanağı elde edilmesi planlanmaktadır. Bu pilot uygulamalar neticesinde, proje kapsamında geliştirilen teknolojilerin piyasaya erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Ülkemizde de enerji dağıtım altyapısının yenilenmesi ve modernizasyonuna eşgüdümlü olarak artık akıllı şebeke uygulamalarının da gelecekte vazgeçilmez ihtiyaçlar arasında yer alması beklenen bir olgudur. Bu bağlamda proje ülkemizde alanında bir ilk olma özelliği taşımakla birlikte Akıllı Şebeke modernizasyon ve standardizasyonuna önemli fayda sağlayacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje, farklı alanlardan ve becerilerden araştırmacıları ve sanayi paydaşlarıı bir araya getirmektedir. Projenin hedeflerine ulaşılmasında, üniversite sanayi işbirliğinin önemi yadsınamazzdır. Projenin sonunda, yalnızca uygulanan teknolojierin etkisi hakknda bilgi sahibi olunmamakla birlikte, işbirliği yapan araştırma grupları bu alandaki beceri ve yeteneklerini üst seviyeye getirme şansı elde edeceklerdir.

Biyolojik Katı Atık ve Balık Atıklarından Yüksek Katma Değerli Uygulamalar Geliştirilmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2017
31 December 2020

Türk Ortak(lar)

MİNE PLASTİK VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE SERT MADEN VE KİMYA LTD ŞTİ.

Koordinatör

AIMPLAS (SPAIN)

Bütçe

6.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Gıda Tarım Denizcilik Biyoteknoloji

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Balık endüstrisinde kullanılmış olan organik atıklar ve şehir atıkları, plastik ambalajlama ve yanmaz katkı olarak ikinci kez hayat kullanılabilcektir. DAFIA projesindeki amaç %100 biyo-bozunur, yanmaz katkılı polyamid oluşturmaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

DAFIA Projesi, balık ve yiyecek atıklarının biyolojik olarak dönüştürülmesini sağlayarak endüstriyel ürünlerde yeni bir ürün elde etmeye çalışmaktadır. Bu ürünler; gıda için ambalajlama, otomotiv ve elektrik endüstrisi için yanmaz katkı, özellikle otomotiv sektöründe kullanılmak üzere geliştirilecek olan yeni bir polimerdir. Bu proje geleceğin işletmecilerini destekleyecek, teknolojilerinin gelişmesini hızlandıracak Ufuk2020 Endüstriyel Liderlik bileşeninin bir parçası olacaktır. Alev geciktiricili poliamid günümüzde de otomotiv sektöründe kullanılmaktadır; fakat bu proje ile ortaya çıkacak yeni biyolojik bazlı katkı ile ürünün petrol bağımlılığı azalacaktır. Biyo-temelli ürünlerin teşvik edilmesi Avrupa Birliğinin ve Avrupa’nın yeniden sanayileşmesine yönelik stratejinin bir parçasıdır. Nükleik asit esaslı alev geciktiriciler için fosfor kullanılmaktadır. Fosfor kayaları şu an kullanılan alev geciktiricileri (APP) üretiminde katkı olarak kullanılmakta fakat riskli bir madde olduğu da bilinmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

DAFIA Projesi,  üç ana alanda pilot ölçekte yenilikçi prosesler geliştirecektir. Balık atıklarının ön arıtımı ve daha farklı amaçlarla kullanılması için OFMSW, poliamid sentezi için fermantasyon, yeni yanmaz katkı için farklı ve biyo-bozunur üretim yollarıdır.

Bu proje, balık işleme ve atık endüstrileri ile kimyasal ve polimer endüstrilerini büyük ölçüde etkileme potansiyeline sahiptir. Özellikle DAFIA'nın yeni FR (yanmaz katkı) maddesinin mevcut dozajlarının bir çoğunda Amonyum Polifosfat (APP) yerini alması beklenmektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Yüksek Hacimli Belediye ve Araba Atıklarının Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanımını Arttırıcı Eko-Tasarım ve Döngüsel İş Modelleri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2017
31 May 2021

Türk Ortak(lar)

Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Koordinatör

EXERGY LTD

Bütçe

12.3 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Çevre ve Hammaddeler

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin amacı otomotiv, mobilya ve inşaat sektörlerinde kullanılan kompozit malzemelerin geri dönüşüm yüzdesini arttıracak iş modeli geliştirmek ve uygulanabilirliğini göstermektir.

Geri dönüşüm oranını arttıracak şekilde son ürün tasarımı, bu tasarımı hayata geçirecek malzemeleri geliştirme ve üretim projenin üç ana bacağını oluşturacaktır. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Avrupa’da 2010’da 2.7 milyar ton atık oluşturulmuştur. Bunun sadece %40’ı tekrar kullanılabilmiştir. Bu oran dünyanın geri kalan bölgelerinde çok daha düşüktür. Tekrar kullanılan malzemenin büyük bölümü minerallerden oluşmaktadır. Plastik ve odun hammaddesinin geri kazanımı ise düşüktür. Bu proje geliştireceği iş modeli ile odun ve plastik hammaddesinin geri kazanımını arttırmayı hedeflemektedir. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje sonucunda eko-inovatif ürün tasarımı hedeflenmektedir. Buna göre son ürün tüm doneler ele alınarak çevre dostu, ekonomik ve geri dönüşümü kolay olacak şekilde yeniden tasarlanacaktır.

Yine atık malzemelerin toplanması ve üretime kazanılmasında tedarik zincirlerini hedefleyen geliştirmeler yapılacaktır. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Ülkemizdeki odun hammadesi fiyatları, Avrupa´ya göre 2 kat, Amerika, Brezilya, Kanada, Venezuela, Ukrayna, Rusya´ya göre 3 kat daha pahalıdır.

Ülkemiz dünyanın en pahalı odununu kullanmakta olup, toplam odun hammaddesi ihtiyacının % 30-35'ini ithal odun ve odun yongası (chips) ile karşılamaktadır.

Levha maliyeti içinde, odun hammaddesinin payı % 50 civarındadır. Bu 300 milyon $’ın üstünde ithalata tekabül eder. Üretimde geri dönüşümlü malzeme oranını arttırmak ithalatı önleyici bir kazanım olacaktır. 

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Projede denenen model başarılı olur ve Türkiye’de uygulamaya alınabilirse Türkiye’de otomotiv, mobilya ve inşaat sektöründe kullanılan, kompozit malzemenin geri dönüşüm oranına olumlu etki yapacağı değerlendirilmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Proje ile Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri, kimyasal üreticileri, kompozit üreticileri, son ürün üreticileri ve atık malzeme yönetimi konusunda uzman paydaşlar ile ortaklıklar geliştirilecektir. Güçlü araştırma ağları ile bağlantılar kurularak, bilimsel ve teknolojik alanda yeni işbirlikleriyle ticari değeri olan knowhow geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Uluslararası proje yürütme becerisinin yanında bu ortaklıklar ciddi knowhow transferi sağlayacaktır.

Nanoağlar, Sinir Sistemi Tedavilerine Işık Tutuyor

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 March 2014
28 February 2019

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

Koordinatör

Prof. Dr. Özgür Barış AKAN

Bütçe

1.75 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

MINERVA projesinde nano-haberleşme uygulamalarının tasarımının yapılarak, haberleşme sorunlarından kaynaklı sinir hastalıklarının önceden tespitinde faydalanılmak üzere bir nano-haberleşme simulatörünün ve halen tedavisi mümkün olmayan omurilik felcinin bilişim-esinli tedavisine yönelik haberleşme yetenekli nano-implant’ların geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje ile insan vücudunda ve belki de yeryüzünde var olan en karmaşık ve en gelişmiş haberleşme ağı olan sinir sisteminin temellerinin haberleşme ve ağ kuramları ile anlaşılabilmesi sağlanacaktır.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve hedeflenen temel çıktılar şöyle özetlenebilir:

 1. Nöro-spayk nanohaberleşme kanallarının haberleşme kuramsal temelleri: Projede, tek vericili ve tek alıcı, bir başka deyişle tek bir çift nöron arasındaki nöro-spayk nanohaberleşme kanalının haberleşme ve bilgi kuramsal modellemesi ve kanal parametrelerine dayalı performans analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu analizler birbirinden tasarım olarak farklı pek çok nöron çeşidi ile tekrarlanarak, haberleşmeye etki eden gürültü, bilgi iletimindeki hata olasılığı, güvenilir haberleşme hızı, bilgi iletimindeki gecikme ve haberleşme kapasitesi araştırılmakta ve bu performans metriklerinin temel limitleri ortaya çıkarılmaktadır.
 2. Çok terminalli nöro-spayk nanohaberleşme kanallarının ve sinir nanoağlarının incelenmesi: Çoklu erişim, röle, ve yayım nörospayk nanohaberleşme ağları modellenerek analiz edilmektedir. Literatürde ilk olacak şekilde, insan vücudu içerisindeki bir nanohaberleşme ağının link, ortam erişimi, bilgi yönlendirmesi, ve güvenilir bilgi dağıtım mekanizmaları araştırılmaktadır.
 3. Modellerin doğrulaması ve sinir nanoağı simülatörü dizaynı: Geliştirilen nöro-spayk nanohaberleşme kanal ve ağ modelleri, fizyoloji literatüründe elde edilmiş olan insan vucüdu üzerine deneysel verilerle karşılaştırılarak doğrulaması yapılmaktadır. Doğrulanan modeller ve deneysel fizyoloji verileri ışığında bir sinirsel nanoağ simulatörünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Literatüre kazandırılacak bu simulatör, haberleşme problemlerinden kaynaklı MS, felç ve Alzheimer gibi sinirsel hastalıkların temel sebeplerinin araştırılması ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinde kullanılabilecektir.

Sinirsel hastalıkların bilgi ve haberleşme teknolojileri esinli tedavisi için biyolojik esinli nanohaberleşme sistemi: Proje süresince kazanılan bilgi birikimi, ve geliştirilen modeller ışığında, projenin son safhasında, en yaygın haberleşme kaynaklı sinir hastalıklarından biri olan omurilik felcinin tedavisine yönelik deneysel bir çalışma yürütülecektir. Omurilik felcine yönelik geliştirilecek bilgi ve haberleşme teknolojileri esinli ilk tedavi yaklaşımı olarak, karbon nanotüplerin ve nöro-iletken moleküllerin öngörülen akıllı ilaç dağıtım sistemlerine benzer şekilde bir arada işlevsellik kazanacağı bir nanoboyutlu yapay sinaps geliştirilmesi hedeflenmektedir. Geliştirilecek yapay sinaps, sinir nanoağındaki sinapsların haberleşme yeteneklerini taklit ederek, haberleşme bağlantısı kopmuş iki sinir hücresi arasında tekrardan haberleşmeyi mümkün kılacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

MINERVA projesinde ortaya konulan haberleşme mühendisliği, temel sağlık bilimleri ve nanoteknoloji’yi kapsayan disiplinler-arası yaklaşım sonucunda, haberleşme sorunlarından kaynaklanan sinir sistemi hastalıklarına yönelik ileri telekomünikasyon teknolojileri ve bu alandaki bilgi birikiminden yararlanan gelecek-nesil tespit ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin önü açılacaktır. Ayrıca, proje kapsamında gelecek-nesil nano-haberleşme ağları için haberleşme kuramsal temeller ve biyolojik-esinli çözümlerin geliştirilmesi sayesinde; vücut-içi akıllı ilaç dağıtımı, yan etkisiz kanser tedavisi, hücresel doğrulukta sürekli sağlık izleme, halen tedavi edilemeyen sinir sistemi hastalıkları için haberleşme yetenekli nano-implant geliştirme gibi pek çok gelecek nesil medikal uygulamalar, gıda ve su kalitesi kontrolü gibi çok sayıda ileri çevresel ve endüstriyel nano-sensör ağı uygulamalarının geliştirilmesi mümkün olacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında bir doktora sonrası araştırmacı, 7 doktora öğrencisi, 1 yüksek lisans öğrencisi istihdam edilmektedir.

Doğu Avrupa ve Akdeniz Ülkelerinde EGNSS Kapsamında Kapasite Oluşturma

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2015
01 July 2017

Türk Ortak(lar)

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri 

Koordinatör

ESSP – European Satellite Services Provider

Bütçe

1.9 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Uzay

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Genel proje konsepti farklı Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (EGNSS)  kullanarak havacılık ağırlıklı odaklanmış çok modlu uygulamalar alanında kapasite oluşturmayı hedeflemektedir. Bu ülkeler sınırlı EGNSS tecrübesi ile EGNOS sisteminin kapsama alanında bulunmaktadırlar. Proje önceki Avrupa Ar-Ge faaliyetlerinde öğrenilmiş tecrübeler üzerine geliştirilecek çok modlu uygulamaların oluşturulmasını teşvik edilmesini hedeflemektedir. BEYOND projesinin amacı üç bölümden oluşmaktadır:

- Avrupa Birliği bölgesi dışında kalan komşu ülkelerde EGNSS sisteminin kullanımını teşvik etmek ve EGNSS sistemine yönelik yatırımları teşvik etmek,

- EGNSS tabanlı sistem ve uygulamaların tercihi olarak kabul görmesi için bu ülkelerde farkındalık yaratılması ve bu şekilde Avrupa Birliği bölgesi dışında EGNSS sistemi hakkında bilgi artışına katkı sağlamak,

- Avrupa Birliği ve AB dışında kalan bölgelerdeki Sanayi, kurumlar, araştırma enstitüleri, akademik ve yüksek eğitim kurumları arasındaki işbirliği ağının desteklenmesi ve AB komşuları ile havacılık ve diğer alanlar için işbirliği ve iş fırsatlarına bir temel oluşturmak.

Proje çok modlu alanlarda ve havacılık alanında yeni EGNSS uygulamaları için kritik kütleye ulaşmak ve önemli mali destek sağlayarak projede yer alan farklı ülkelerde EGNSS görünürlüğünün artırılmasının sağlamayı amaçlamaktadır.

BEYOND Projesi genişletilmiş bir Avrupa coğrafyasında EGNSS uygulamaları geliştirilmesinde GSA’yı destekleyen önemli bir varlığı temsil etmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Güney Ege ve Levant Denizlerinde Bir Paleotsunami Kronolojisine Doğru

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

24 June 2016
23 June 2018

Türk Ortak(lar)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Ulaş Avşar

Bütçe

157,846 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

2004 ve 2011 yıllarında meydana gelen Sumatra (Endonezya) ve Tohoku (Japonya) tsunamileri, tüm dünyaya tsunamilerin hayatlarımızı ve altyapı tesislerimizi nasıl tehdit edebileceğini göstermiş, ve yerbilimcilere tsunami tehlike analizleri için gerekli olan paleotsunami çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlatmıştır. Tarihsel kayıtlarda güney Ege ve Levant denizlerinde son 2500 yılda 17 adet tahrip edici tsunamiden bahsedilmesine karşın, bölgedeki eski tsunamilerin jeolojik kayıtları ile ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmaların sayısı ve niteliği tsunami tehlike analizlerine güvenilir bilgiler sağlamaktan oldukça uzaktır. Ufuk 2020 Marie Skłodowska-Curie Aksiyonları kapsamında finansal desteği sağlanan EASTMED-PALEOTSUNAMI projesi, Türkiye’nin güney ve günaybatı kıyıları boyunca yeralan altı adet lagün sisteminin sedimanter istiflerini inceleyerek Doğu Akdeniz’de kapsamlı bir paleotsunami kronolojisi kurulmasına yönelik ciddi bir adım atmayı amaçlamaktadır. Böylece, sismik tehlike analizlerinde olduğu gibi, tsunami tehlike analizleri için temel bilgi kaynağı olacak veriler elde edilecek ve Türkiye dahil Doğu Akdeniz’deki tüm ülkelerin hangi derecede tsunami riski ile karşı karşıya olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Tsunamiler diğer birçok dogal afetin aksine oldukça uzak mesafelerde hasara sebep olabilmektedir. Örneğin, Japonya açıklarında tetiklenen 2011 Tohoku tsunamisi Japonya’da sebep olduğu hasarların yanısıra 7500 km uzakta Pasifik Okyanusu’nun doğu kıyılarında yeralan Californiya kıyılarındaki limanlarda da hasara sebep olmuştur. Tsunamilerin sebep olduğu bir diğer hasar ise yeraltı suyunun ve tarımsal toprakların deniz suyu baskını yüzünden kirlenmesidir. Bu kirlilik tsunami sonrası dönemde mahsul üretimini oldukça düşürebilmektedir. 2004 Sumatra tsunamisi sonrasında yapılan çalışmalar, tarım alanlarındaki tuzlu su kirliliğinin 1 yıl kadar sürdüğünü, ayrıca yeraltı suyundaki tuzlu su kirliliğinin ise 10-15 yıl kadar sürebileceğini göstermiştir. Tsunamiler, deniz mahsullerinin büyük bir bölümünü elde ettiğimiz kıyısal ekosistemlere de ciddi zararlar vermektedir. Yüksek enerjili tsunami dalgaları özellikle kıyı alanlarında bulunan balıkların üreme sahalarına zarar vermekte ve hatta sudaki besin dengesini dahi değiştirebilmektedir. Bu etkiler kıyısal ekosistemlerdeki besin zinciri üzerinde on yıllarca sürebilmektedir. Kısacası, tsunamiler sebep oldukları can kayıplarının yanında, şehirlere ve altyapı tesislerine, ve hatta gıda üretimine dahi zarar verebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, Nil Deltası ve Çukurova gibi büyük çapta tarımsal üretim alanlarını ve dünya denizcilik trafiği açısından oldukça değerli olan Süveyş  Kanalını barındıran Doğu Akdeniz’de, büyük ölçekli ve uluslararası ekonomik ve yaşamsal sorunlar yaratabilecek tsunamilerin geçmişte hangi sıklıkta gerçekleştiğinin araştırılması oldukça önemlidir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Gümüş Atıkların Toprakta Zehirli Etkilerinin Araştırılması

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

24 February 2017
30 April 2019

Türk Ortak(lar)

İstanbul Teknik Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Emel Topuz

Bütçe

145,846 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Biyokatıların tarımsal alanlara gübre olarak serilmesi durumunda, gümüş nanoparçacıklar ve bunların dönüşüm ürünlerinin toprak organizmalarındaki zehirli etkileri ve biyolojik birikimleri belirlenerek biyokatıların tarımda kullanılması konusundaki araştırmalar ileri seviyeye çekilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Projenin, çiftçilerin, arıtma çamurlarını insan ve çevre sağlığı açısından güvenli bir şekilde bilinçli olarak kullanmasını sağlayarak arıtma çamurlarının yeniden kullanımını daha çok teşvik edebileceği ön görülmektedir. Bu durumda da, atık azaltımı ve yeşil kimyasallar olarak adlandırılan doğal ürünlerin kullanımı konularına katkı sağlanacaktır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Projenin çıktıları, çevreye daha az zarar veren gümüş nanoparçacıkların üretimi ya da ürünlerinin tasarımı konusunda endüstriyel inovasyona dolaylı olarak katkı sağlayacaktır. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Projenin çıktıları, arıtma çamurlarının tarımda gübre olarak kullanılmasına yönelik uygulanan yasal düzenlemelere çamurda müsade edilebilecek en yüksek gümüş nanoparçacık miktarının standart değer olarak dahil edilmesi için yol gösterecektir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Arıtma çamurlarının tarımda gübre olarak kullanılmasının teşvik edilecek olması, kimyasal gübrelerin yurt dışından ihracatını azaltacaktır. 

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje çıktıları, çiftçileri arıtma çamurlarını gübre olarak yeniden kullanması konusunda bilinçlendirerek kamunun çiftçilere vermesi gereken bilinçli tarım uygulamaları eğitimine katkı sağlayacaktır. 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Bu proje; araştırmacının ekotoksikolojik deneylerin uygulanması konusundaki mesleki becerilerine ve bilimsel bir çalışmanın sonuçlarının halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamaya dönüştürülmesi konusundaki yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bu proje, bağımsız olarak bir bilimsel araştırmayı yürütme ve yönetme konusunda deneyimli bir araştırmacının yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

Değişken Oranlı Gübreleme Cihazı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 May 2016
30 October 2016

Türk Ortak(lar)

GEOSYS Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Şehir Planlama Elektronik Bilişim Mühendislik ve Müşavirlik
İnşaat Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Koordinatör

GEOSYS Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Şehir Planlama Elektronik Bilişim Mühendislik ve Müşavirlik İnşaat Reklam Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Bütçe

50.000 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 KOBİ Aracı

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

TARGIS®-VRA Faz 1 projesinin sonunda, GEOSYS tarafından geliştirilmiş olan değişken oranlı gübreleme cihazının Avrupa pazarına açılması için fizibilite çalışması gerçekleştirilmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Küresel nüfustaki artış, tarım sektöründeki küresel talep ve üretim artışını beraberinde getirmektedir. Birleşmiş Milletler’in sunduğu verilere göre, 2050 yılına kadar küresel nüfus 9 milyar kişiye ulaşacaktır. Mevcut teknolojiler ile var olan tarım alanlarında üretilen tahılların üretim, verimi artan gıda talebinden daha düşük kalmaktadır. Nüfus artışındaki ve üretimdeki değişen bu eğilimler, küresel gıda krizini ve küresel gıda güvenliğini önemli bir odak noktası yapmaktadır. Artan tarımsal üretim, ekolojik ve ekonomik yükü arttırmaktadır ve bu yük, verim seviyeleri büyümeye devam etmezse ağırlaşmaya devam edecektir.
Sektörün getirdiği kısıtlamalara rağmen, değişen ve gelişen teknolojilerin desteği ile geleneksel ve konvansiyonel tarım uygulamaları, “hassas tarım” uygulamalarına ve “hassas tarım” standartlarına doğru gelişmektedir.  Hassas tarım değer zinciri; gelişen dijital teknolojiler, büyük veri odaklı karar-destek sistemleri, coğrafi bilgi sistem uygulamaları, bulut tabanlı platformlar ve nesnelerin interneti ile gerçekleştirilmektedir.
TARGIS®-VRA ile bir çiftçi, tarımsal çıktılardan (verimden) ödün vermeden gübrenin bir ekim dönemi içerisinde %25 oranında tasarruf sağlamaktadır. TARGIS®-VRA ile mevcut ticari modellere kıyasla yüksek teknolojik cihazlara dönüştürmek için çiftçilerin ek makine yatırımı yapmaları, uzun süren uygulama eğitimleri almaları gerekli değildir.

 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Geleneksel ve konvansiyonel traktörler ve uygulama sistemleri, hassas tarım yapmak için gerekli teknolojik altyapılara ve ekipmanlara sahip değildir. Bunun yanı sıra, hassas tarım için piyasaya sunulan yeni çözümler pahalı ve karmaşıktır. Çiftçi tarafından etkin kullanılması için çok fazla eğitim ve yüksek beceri gerektirir.
TARGIS®-VRA'nın hedefi, geliştirmiş olduğu değişken oranlı gübreleme teknolojisi ile dünyadaki tüm geleneksel/konvansiyonel, eski makineleri düşük bir yatırım maliyeti ile “akıllı” hale getirip yeni nesil hassas tarım teknolojisini, uygun fiyatlı ve kolay kullanılabilir kılmaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Gübre, petrolden sonra tarımda kullanılan ikinci en pahalı hammadde girdisidir ve piyasada kullanılan gübre %90 oranında ithal edilmektedir. İç piyasadaki gübre fiyatları; uluslararası piyasalardaki hammadde ve gübre fiyatları ve döviz kurundaki değişmeler ile belirlemektedir. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından sunulan verilere göre, 2012-2014 yıllarını kapsayan dönemde kimyasal gübre fiyatları %250’den fazla oranda artış göstermiştir. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sunulan verilere göre, Türkiye 2014 yılında ihtiyacını karşılamak üzere 3 milyon ton gübre ithal edilmiştir. TARGIS®-VRA ile bir ekim dönemi içerisinde %25 gübre verimi sağlanmaktadır. Bu ulusal ölçekte her ekim dönemi için ithal edilen 750.000 ton kimyasal gübreye eşdeğerdir. Sağlanan kazanç, ortalama 775 TL/ton gübre fiyatı çerçevesinde, her ekim dönemi için 581.250.000 TL olarak hesaplanmaktadır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje kapsamında toprak verim ve gübreleme haritalarının oluşturulması mümkün olacaktır. Bu kapsamda ulusal ölçekte verim analizi çalışma ve tarımsal üretim ve planlama çalışmaları, rasyonel değerler de göz önünde bulundurularak ulusal tarım politikalarının hazırlanmasında karar destek altyapısı sağlayabilecektir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Ülkemiz çiftçilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yerli ve milli olarak tasarlanmış, geliştirilmiş ve sahada teknik ve uygulanabilirlik açısından test edilmiş olan TARGIS®-VRA, düşük bir yatırım bütçesi ile çiftçilere tarım teknolojilerine erişilebilirlik, geleneksel ve konvansiyonel tarım makinaları üzerinde uygulanabilir olması sayesinde geniş alanda kullanılabilirlik sağlamaktadır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Elektronik Satın Alma Yönetim Sistemi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2016
30 November 2016

Türk Ortak(lar)

İhale Teknolojileri A.Ş.

Koordinatör

İhale Teknolojileri A.Ş.

Bütçe

50.000 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 KOBİ Aracı

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Elektronik Satın Alma Yönetim Sistemi (E-ProMS) için Türkiye ve Avrupa pazarlarının araştırılması ve ürünün konsept tasarımının şekillenmesi.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de kamu harcamaları GSMH’nın yaklaşık %15-20’si arasındadır. Rakamsal büyüklük olarak, AB kamu harcamaları 2 trilyon Euro civarındadır ve bu harcamaların daha şeffaf, daha rekabetçi ve daha akıllı bir şekilde yapılması, kamu bütçesinin etkin kullanımı açısından son derece önemlidir.

Özel sektör satın alma ve satış süreçleri ise küreselleşen ekonomik şartlarda, firmanın karlılığı ve hayatta kalabilmesi için her gün daha önemli olmaktadır. Düşen karlılık ortamında, şirketlerin daha hızlı, rekabetçi koşullarda satın alması ve müşterilerine daha hızlı ve ucuz bir şekilde ulaşmaları gerekmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje çıktısı ile kamu ve özel sektör satın alım verilerinin gerçek zamanlı analizleri ile kamu daha rekabetçi satın alımlar yapabilecek, özel sektör daha hızlı, denetlenebilir ve iyi koşullarda ticaret yapabilecektir. Proje ile aynı zamanda şirketler kağıtsız ortamda ticaret yapabilecek, her yıl tüketilen milyonlarca sayfa doküman dijital ortama aktarılmış olacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Elektronik satın alma yönetimi başlığı altında bilişim sektörünün öncü ülkelerinde farklı uygulamalar yer almaktadır. Ülkemizde geliştirilen yerli bir ürün olmadığı takdirde, yabancı bir ürünün pazara tam olarak adapte edilmemiş olsa dahi firmalarımız tarafından kullanılmak zorunda kalacağı açıktır. Bu durum ise her yıl milyonlarca doların yurtdışına çıkacağı anlamına gelmektedir.

E-ProMS bir Türk firması tarafından geliştirilecek ve kaynaklarımızın yurtiçinde kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin yanı sıra AB ülkelerine yönelik kamu harcamaları için sahip olduğu veriler ile ülkemizdeki firmalara, yıllık ilave 2 trilyon Euro’luk bir pazardan pay alma fırsatı sağlayacaktır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

E-ProMS, kamu satın alımlarına yönelik veri madenciliği uygulamaları ile kamunun satın alımlarının daha analitik ve rekabetçi bir ortamda olabileceğini ortaya koymuştur.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Ekip disiplinler arası çalışma ve bilgi birikimini artırma imkanı elde etmiştir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Büyük Veri Uygulamaları İçin Enerji Verimli Hızlandırıcılar Geliştirilmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 March 2016
28 February 2018

Türk Ortak(lar)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Mustafa ÖZDAL

Bütçe

157,845 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Temel fikir, bir alan uzmanının bir uygulamayı köşe ve / veya kenar başına tanımlanan bir dizi seri işlev olarak tanımlamasına olanak tanıyan soyut bir arabirim kullanmaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Bugün önde gelen donanım ve yazılım şirketleri, FPGA'leri CPU'larla bütünleştiren veri merkezi çözümlerine yatırım yapıyor ve birkaç veri merkezi uygulaması için önemli enerji tüketimi ve performans geliştirmeleri gösterildi. Veri merkezlerinde FGPA'ların yaygın şekilde benimsenmesinin başlıca engeli, donanım tasarımcılarının genellikle aylarca geliştirme süresi gerektiren programlama maliyetidir. Bu, küçük-orta ölçekli yazılım şirketlerinin mevcut FPGA'leri etkin bir şekilde kullanmalarını engeller. Bu projenin amacı, bilgi keşfi ve makine öğrenimi için ortaya çıkan grafik analitiği uygulamaları için bu engeli azaltmaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bu projenin amacı, bilgi keşfi ve makine öğrenimi için ortaya çıkan grafik analitiği uygulamaları için maliyeti azaltmaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yeni bir NRDC raporuna göre, veri merkezlerinin dünya genelindeki elektrik tüketimi, İspanya veya İtalya gibi tüm ülkelerin elektrik tüketimiyle aynı. FPGA'ler gibi özelleştirilmiş donanım üzerinde hesaplama yoğun görevlerden bazılarını çalıştırmak, enerji gereksinimlerini önemli ölçüde azaltabilir. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Intel, IBM, Microsoft ve Amazon gibi şirketler son zamanlarda sunucu sistemleri ve bulut tekliflerine FPGA'leri eklemeye başladı. Bununla birlikte, özellikle yazılım mühendisleri için, FPGA'leri programlamak zordur ve zaman alıcıdır; Dolayısıyla bu sistemler yetersiz kullanılabilir. Bu projede, ortaya çıkan büyük veri grafik uygulamaları için FPGA programlamaya giriş engelini azaltmayı hedefliyoruz. Bu, BT işletmelerinin sadece enerji maliyetlerini değil aynı zamanda santrallerin yaydığı karbon kirliliğinin çevresel etkisini azaltma potansiyeline sahiptir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Önerilen şablon, paralelleştirme, boruhattı, senkronizasyon, bellek erişim optimizasyonu, yarış ve kilitlenmeyi önleme gibi pek çok alt düzey uygulama ayrıntısını kullanıcılardan gizleyecektir. Bu, üst düzey uygulama açıklamaları ile maliyetli donanım uygulamaları arasındaki köprüde köprü kurmasına yardımcı olacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Önerilen şablon, paralelleştirme, boruhattı, senkronizasyon, bellek erişim optimizasyonu, yarış ve kilitlenmeyi önleme gibi pek çok alt düzey uygulama ayrıntısını kullanıcılardan gizleyecektir. Bu, üst düzey uygulama açıklamaları ile maliyetli donanım uygulamaları arasındaki köprüde köprü kurmasına yardımcı olacaktır. Ön mimari simülasyonları, önerilen grafik işlemcilerinin genel amaçlı işlemcilerden önemli ölçüde daha iyi enerji verimliliği elde edebildiğini göstermiştir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Hedef, sınır ötesi ve sektörler arası hareketlilik için fırsatlar yaratarak deneyimli araştırmacıların yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini tüm kariyer seviyelerinde geliştirmektir.
Anahtar faaliyetler, deneyimli araştırmacıları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma altyapıları, işletmeler, KOBİ'ler ve diğer sosyo-ekonomik gruplar arasında Avrupa ve ötesinde cazip kariyer fırsatları sunarak araştırmacıların dolaşımı aracılığı ile becerilerini genişletmeye veya derinleştirmeye teşvik etmektir.

Genomik Verilerin Gizliliğini Ölçmek ve Korumak

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2016
31 March 2018

Türk Ortak(lar)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Erman Ayday

Bütçe

157,845 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu proje, bireylerin genomik verileri üzerindeki gizlilik risklerini anlamaya ve genetik verilerin mahremiyetini korumaya yönelik önemli bir adım olacaktır. Ayrıca, sağlıkla ilgili verilerin genel olarak gizliliği ve güvenliği için yeni bir vizyon sağlayacak ve bankacılık ve çevrimiçi sosyal ağlar gibi diğer alanlarda birçok etkide bulunacaktır. Projenin sonuçlarının gelecekteki politikalar ve sağlıkla ilgili verilerin korunması ile ilgili mevzuat üzerinde de bir etkisi olacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Bu proje boyunca geliştirilecek algoritmalar ve teknikler, diğer alanlardaki güvenlik ve gizlilik sorunlarına da uygulanacaktır. Avrupa'daki birçok ülke araştırmacılarını, sağlığa ilişkin verileri güvenli bir şekilde saklamak ve yönetmek için çözümler bulmaya teşvik ediyor. Bu proje, sağlık verilerinin korunması için yeni bir vizyon sağlayacak ve bu nedenle diğer araştırma gruplarını bu araştırma alanına daha fazla yatırım yapmaya motive edecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bu projenin sonuçları, veri güvenliği ve gizlilik alanında Avrupa'daki rekabet gücünü artıracaktır. Sonuçlar ayrıca, genetik araştırma hızını arttırarak Avrupa vatandaşlarının yaşamlarına da katkı sağlayacak ve araştırma yeni terapilerdeki buluşlar ve ilerlemelerle sonuçlanacaktır. Genomik verilerin mahremiyetinin garanti edileceğini bilerek, bireyler genomik araştırmalarda genomlarını bağışta bulunarak kooperatif olma konusunda daha açık olacaktır. Benzer şekilde, geliştirilecek olan teknikleri kullanarak, her araştırma faaliyeti için bireylerden ayrıntılı onay almak da gerekli olmayacaktır. Ayrıca, önerilen proje genel olarak sağlıkla ilgili verilerin bütünsel gizliliğine doğru ilk adım olacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Overall, the results of this project will provide a new vision for the storage and utilization of genomic and other health-related data. They may also lead to development of new legislation, regulations, and policies for storage and handling of genomic data. By providing provable security and privacy for genomic data, the outcome of this project will also boost genomic research by motivating individuals to consciously donate their genomic-related data for research without having to worry about their genomic privacy.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Bu projenin sonucu olarak genetik verilerin gizliliğini koruyan kullanımı, doğrulanması ve paylaşılması üzerine birkaç patentin ortaya çıkması da beklenmektedir. Patent başvuruları, çalışmalar yayınlanmadan önce Dr. Ayday tarafından (Bilkent TTO'nun desteği ve tavsiyesi üzerine) yapılacaktır. Patentlerin güvence altına alınması sürecinde Dr. Ayday, Prof. Ferhat Osmanoğlu ve Bilkent TTO ile birlikte, fikri mülkiyet haklarının korunması sonrasında mümkün olan en kısa sürede uygulanmaya başlanacak bir işletme stratejisi geliştirmektedir. Bu strateji, kavramları ve sonuçları kendi yazılım ürünleriyle birleştirmek isteyebilecek Avrupalı ​​şirketlerin tanımlanmasını içerecektir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Projenin sonuçları, Dr. Ayday tarafından diğer disiplinlerden (örneğin, kanun, tıp, politika yapma) gelen araştırmacılarla görüşlerini paylaşmak ve bu çözümler hakkında onları bilgilendirmek için de paylaşılacaktır. Örneğin, politikacılar veya milletvekilleri gelecekteki politikalar veya mevzuatları şekillendirirken bu sonuçları dikkate alabilir. Dr. Ayday, ayrıca hastane ve biyoinformatik şirketleri ile proje sonuçları hakkında görüşecek ve önerilen çözümlerin son kullanıcılara ulaştığından emin olacaktır.

 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Dr. Ayday, ayrıca, bu projede geliştirilecek teknikleri konuşlandırmak için, özellikle hastaneler, e-devlet hizmet sağlayıcıları ve tıbbi araştırma laboratuvarları ile endüstri ile işbirliği yapmayı planlıyor. Lozan Üniversitesi Hastanesi (CHUV), Lozan Biobank ve Sophia Genetics (klinik genomik şirket) ile hâlihazırda ortaklıkları bulunmaktadır. Bu tür ortaklıklar, ev sahibi için yeni akademi-sanayi işbirlikleri açacak ve lisansüstü öğrenciler için iş olanakları sağlayacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Dr. Ayday, hem lisans hem de lisansüstü öğrencilere yeni öğretim programları sunacak ve bu nedenle ev sahibi kuruluş eğitimli öğrencileri ve güvenlik ve gizlilik uzmanlarını mezun edecektir. Proje ayrıca birkaç lisans ve lisansüstü öğrenciye yeni araştırma deneyimleri de sağlayacaktır.

Öğrenciler projenin farklı bölümlerinde veya projenin sonuçları aracılığıyla, genel halk ise daha çok gizliliğe sahip olarak bu projeden yararlanacaktır. Dr. Ayday'ın birlikte çalışacağı araştırmacılar ise güvenlik alanı, gizlilik ve genomik araştırma sonuçlarından yararlanacaktır.

Mikrodan Makroya Sürtünme Elektriği Kontrolü

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 March 2016
28 February 2018

Türk Ortak(lar)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Tarık BAYTEKİN

Bütçe

157,845 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje, bu mikro cihazlara ilk defa antistatik ve yapışmayan özellik kazandırarak, bu yaklaşımı kullanarak polimer esaslı (MEMS) aşırı statik yükü ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
ESD, aşırı elektrostatik yüklerin atılmasına dayanan aynı yaklaşımı kullanarak bu mikro cihazlarda ortadan kaldırılacaktır. Bu mikro cihazların ömrünü uzatmak mümkün olacaktır, örneğin yapışkan, (yüklü) partikül kirliliği gibi problemleri ortadan kaldırarak. Aşınma ve ESD, çoğunlukla tribo şarjdan kaynaklanmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Projede bugüne kadar göz ardı edilen tribocharging (sürtünme elektriki) ile ilgilenmeyi amaçlamaktadır. Tribocharging, ilaç üretiminde toz materyalinin statik sarılması, elektronikteki ESD problemleri gibi birçok endüstriyel üretim sürecinde elektrostatik yapışma ve elektrostatik boşalma (ESD) problemleri nedeniyle değer kaybına neden olan çok yaygın bir olaydır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Mikroelektromekanik sistemler (MEMS), 100 mikrometreye kadar olan mikrometrelerin teknolojisidir. Minituarizasyon döneminde, MEMS 2020 yılına kadar 20 milyar doları aşacak büyük ve hızla büyüyen bir Pazar olup, Avrupa toplam dünya pazarının yaklaşık% 20'sini oluşturmaktadır.

Bu projede, bugüne kadar göz ardı edilen tribocharging (sürtünme elektriki) ile ilgilenmekte olup, tribocharging, ilaç üretiminde toz materyalinin statik sarılması, elektronikteki ESD problemleri gibi birçok endüstriyel üretim sürecinde elektrostatik yapışma ve elektrostatik boşalma (ESD) problemleri nedeniyle değer kaybına neden olan çok yaygın bir olaydır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Katı ve sıvı maddelerin statik elektriği ortadan kaldırmaya yönelik girişimler, çevre neminden su birikimini arttıran antistatik ajanların eklenmesini ve bazı iletken malzemelerin eklenmesini veya dopingini içerir. Karbon tozunu plastikler haline getirir ve iletken bir yol aşırı elektrostatik yükü ortadan kaldırır. Bununla birlikte, bu çözümler genelde çok pratik değildir ve mikro boyutlardaki özel uygulamalarla sınırlıdır. Proje kapsamında, MEMS'de biriken statik yükün ortadan kaldırılması üzerinde durulmuştur. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Hedef, sınır ötesi ve sektörler arası hareketlilik için fırsatlar yaratarak deneyimli araştırmacıların yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini tüm kariyer seviyelerinde geliştirmektir.
Anahtar faaliyetler, deneyimli araştırmacıları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma altyapıları, işletmeler, KOBİ'ler ve diğer sosyo-ekonomik gruplar arasında Avrupa ve ötesinde cazip kariyer fırsatları sunarak araştırmacıların dolaşımı aracılığı ile becerilerini genişletmeye veya derinleştirmeye teşvik etmektir.

Kadınların Güçlendirilmesinde Kentleşmenin Rolü: Karşılaştırmalı Perspektifte Türkiye Örneği

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2016
31 March 2018

Türk Ortak(lar)

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Dr. Kürşat ÇINAR

Bütçe

157,846 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Konuyla ilgili araştırmalarda önemli yol kat edilmiştir. Hâlihazırda ikisi ortak yazarlı olmak üzere, toplam üç makale SSCI endeksli akademik dergilerde değerlendirme altındadır. Bunun yanında projenin ev sahibi Bilkent Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve İktisat son sınıf lisans öğrencilerinin disiplinlerarası bölüm bitirme derslerinde 26 Şubat 2016 ve 29 Kasım 2016 tarihlerinde sunumlar yapılmış ve bu sayede yaklaşık olarak toplam 300 öğrencinin proje hakkında bilgilenmesi sağlanmıştır. Son olarak, proje yürütücüsü Dr. Kürşat Çınar Araştırmacı Türk Üniversiteleri Birliği’nin 4 Kasım 2016 tarihinde ODTÜ’de düzenlemiş olduğu Kadın-Erkek Eşitliği çalıştayına katılmış, TÜBİTAK’tan gelen gözlemcilerin de katıldığı çalıştayda görüş alışverişinde bulunmuş, üniversitelerimizde ve araştırma kurumlarımızda kadın-erkek eşitliğini artıracak adımları istişare etmiştir. Projeyle ilgili diğer çalışmalar halen devam etmektedir. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Kadın güçlenmesi, toplum refahını artırmada hem bir araç, hem de Avrupa’da ve Dünya’da bir ulaşılması gereken bir amaç olarak görülmektedir. Yine de, kadınlar eğitimde, iktisadi kalkınmışlıkta ve siyasi temsilde, “gelişmiş” olarak sayılanlar da dahil pek çok ülkede erkeklere göre geri kalmıştır. Modernleşme, endüstriyelleşme ve şehirleşme kadınlar için daha iyi eğitim imkânları, kendileri ve çocukları için daha çok söz hakkı ve daha adil siyasi temsiliyet sağlasa da kadınların mevcut sorunlarını yok etmede yetersiz kalmakta, hatta bazı durumlarda kadınlar için yeni mücadele alanlarına neden olmaktadır. Bu proje, kadın güçlenmesinin çok boyutlu ve çok seviyeli bir olgu olduğunu ve bu nedenle böylesi bir araştırma stratejisine ihtiyaç olduğunun altını çizmektedir. Eldeki olguyu daha iyi anlamak ve kadın güçlenmesini sağlayacak yolları göstermek için proje ülkeler seviyesinde karşılaştırmalı ve yerel ve bireysel seviyelerde analizler yapmaktadır. Proje, kadın güçlenmesinin nedenleri tam olarak anlamak için hem kalitatif, hem kantitatif teknikleri kullanmaktadır.  

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Önerilen araştırma, feminist araştırmalara, kentsel araştırmalara, kalkınma çalışmalarına ve demokratikleşme literatürlerine yeni katkılarda bulunmayı ve Avrupa araştırmalarının rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor. Projenin akademik üstünlüğüne ek olarak, politika yapıcıları gelecekteki politikalar ve projeler için ve aynı zamanda Avrupa çapında uygulanabilen genel toplum için politikaya yönelik etkileri bulunmaktadır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Önerilen araştırma, feminist araştırmalara, kentsel araştırmalara, kalkınma çalışmalarına ve demokratikleşme literatürlerine yeni katkılarda bulunmayı ve Avrupa araştırmalarının rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Önerilen proje, kadınların güçlendirilmesinin böyle bir araştırma stratejisi gerektiren çok yönlü, çok düzeyli bir olgu olduğunu ve kentleşmenin kadınların güçlenmesine karmaşık, doğrusal olmayan bir etkisinin olduğunu önermektedir. Eldeki konsepti daha iyi anlamak ve geliştirmek için yolları belirlemek için proje, ülke, yerel ve bireysel düzeylerde analizler içermektedir. Proje ayrıca, kadınların güçlenmesine ilişkin daha kapsamlı bir resim sunmak için nicel ve nitel tekniklerin güçlü yönlerini birleştiriyor.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kadın güçlenmesi, yalnızca kadınları ilgilendiren, kadınların faydasına olacak bir olgu değildir. Kadın güçlenmesiyle beraber toplumun tam potansiyeli ortaya çıkacak, toplum refahı artacaktır. Türkiye’de kadınlarımızın sosyal, iktisadi ve siyasi yaşama katılımı olması gerekenin çok altındadır. Örneğin, Dünya Bankası’nın en son yayımlanan verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranı Dünya’da 50.3, Avrupa Birliği’nde 50.8, yüksek gelirli ülkelerde 52.1, Türkiye’nin de içinde bulunduğu orta gelirli ülkelerde 47.9 iken, Türkiye’de bu oran 29.3 seviyesinde gerçekleşmiştir (Kaynak: http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS).  Kadın güçlenmesi insani kaynaklarımızın gelişimi açısından çok büyük öneme sahiptir. Bu projeyle kadının eğitim, iktisat ve siyaset alanlarında kendini geliştirmesi ve gerçekleştirmesinin yolları araştırılarak, kadın güçlenmesinin ve toplum kalkınmasının hangi şartlarda sağlanacağı incelenecek ve bu bilgiler ışığında bulunan bilimsel çıktılar toplumla paylaşılacaktır. Projenin en temeldeki amacı budur.

Radyo FM Band kanalları için Çağdaş Modeller Geliştirilmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2016
01 April 2018

Türk Ortak(lar)

İstanbul Şehir Üniversitesi

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kemal ÖZDEMİR

Bütçe

157,845 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie 

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

- Çağdaş FM Band Kanalı Modelleri Geliştirmek

- Daha geniş kapsama alanı için röle kanallamayı desteklemek

- Ölçümlerle modelleri doğrulamak

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Bu araştırma, Avrupa'nın uzun vadeli başarısı ve mükemmellik için hayati önem taşıyan potansiyel gelecek kablosuz sistemleri için zemin hazırladığı için "Bilimsel Mükemmeliyet" ve "Endüstriyel liderlik" çağrı programının genel hedeflerini yerine getirecektir. Kanal modelleri, kablosuz nesiller geliştirildiğinde kablosuz araştırma için her zaman en önemli önceliğe sahip olacaktır. Bu araştırma FM Band için standart yönlü kanal modellerini tanıtan ilk modellerden biri olacağı için, hükümetler ve Hücresel operatörlerin bu değerli bandında yeni verimli hizmetler sunması sağlayacaktır. Özellikle kamu güvenliği hizmetleri tarafından kullanıldığında, geniş kapsama alanları sağlanacak ve bu da tüm Avrupa'daki sivillerin güvenliğini doğrudan etkileyecektir. "Toplum ve toplum için bilim" in amacı da karşılanacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bu araştırma aşağıdaki maddeleri yerine getirmeyi amaçlamaktadır;

(A) Avrupa’yı değerli bir grup olan FM'de yönlü kanal modellemesine hakim olmaya devam ettirmek; (halihazırda Avrupa COST kanal modellemesindeki girişimler sayesinde dünyada lider konumdadır),

(B) Bu bantta yenilikçi cihazların geliştirilmesini sağlamak ve böylelikle Avrupa'yı öncü bir konuma getirmek,

(C) FM Bandının geniş kapsama alanı nedeniyle baz istasyonu ihtiyacını azaltmak

(D) kanun düzenleyicilere ya da frekans düzenleme kurumlarına, FM Bandının kullanımını yeniden düşünmeye davet etmek

(E) genellikle kırsal olan üçüncü dünya ülkeleri için alternatif ekonomik kablosuz erişim planları hazırlamak.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Modeller yönlü kanal impuls tepki işlevlerinin, büyük ve küçük kanal efektlerinin özelliklerine dayanıyor olacak. Ölçüm kampanyaları kanal sesi vasıtasıyla yapılacaktır. Böylece FM Bandın ilk standart yönlü kanal modellerine sahip olacağız.
 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kablosuz erişim hayatımızda yoğun şekilde kullanılmaktadır. Öte yandan, kablosuz erişim sağlayıcı, frekans bantları çok azdır. Herhangi bir kablosuz erişim sisteminin en yüksek verimi kullanarak frekansı kullanması çok önemlidir. Az kullanılan kablosuz bantlardan biri 88-108 MHz arasındaki FM Band'tır. Grup, sadece dünya genelinde nispeten yüksek kaliteli ses yayınları için ayrılıyor. Bu bant iyi yayılım özelliklerine sahiptir ve bu nedenle kapsama alanı ve binalardaki penetrasyonu mükemmeldir. FM kapsamı dünyada her yerde olduğu gibi, bu yararlı bandın daha iyi kullanılması için birçok uygulama zaten düşünülmektedir: (a) Kamu güvenliği için yazılım tanımlı radyolar, (b) Yeni dijital ses yayını hizmetleri ve (c) acil durumun gelişimi Ileti teslimi hizmetleri. FM Band, bu uygulamalardan biriyle ve iyi yayılım özellikleriyle tam bağlantılı bir Avrupa'yı sağlayabilir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Bu araştırmanın muhtemel çıktılarından olan yeni tanıtılan modeller daha sonra saha denemeleri ile doğrulanacak ve çoklu antenli çağdaş kablosuz sistem parametrelerini destekleyecektir.

 

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Yönlü kanal modelleri, (i) geometrik (ışın izleme) ve (ii) basamaklı gecikme hattı (parametrik stokastik modelleme) yaklaşımları ile 2-D (zaman ve açısal) kanal impuls cevabı dikkate alınarak geliştirilecektir. Modeller yönlü kanal impuls tepki işlevlerinin, büyük ve küçük kanal efektlerinin özelliklerine dayanıyor olacak. Ölçüm kampanyaları kanal sesi vasıtasıyla yapılacaktır. Böylece FM Bandın ilk standart yönlü kanal modellerine sahip olacağız.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Hedef, sınır ötesi ve sektörler arası hareketlilik için fırsatlar yaratarak deneyimli araştırmacıların yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini tüm kariyer seviyelerinde geliştirmektir.
Anahtar faaliyetler, deneyimli araştırmacıları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, araştırma altyapıları, işletmeler, KOBİ'ler ve diğer sosyo-ekonomik gruplar arasında Avrupa ve ötesinde cazip kariyer fırsatları sunarak araştırmacıların dolaşımı aracılığı ile becerilerini genişletmeye veya derinleştirmeye teşvik etmektir. 

Araştırma-Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2012
01 January 2015

Türk Ortak(lar)

Hacettepe Üniversitesi 

Koordinatör

Dublin Şehir Üniversitesi (İrlanda)

Bütçe

3,8 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje sürecinde:

 • Sorgulama ve değerlendirme stratejilerini içeren sorgulamaya dayalı bilim eğitimi (IBSE), öğretimi ve öğrenimi için zengileştirilmiş materyaller geliştirildi.
 • Sını ardaki temel IBSE becerileri ve yetkinliklerini değerlendirmek, değerlendirme stratejilerini belirlemek ve uygulamak için öğretmenler ile çalışıldı.
 • Hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmenleri için sorgulama ve değerlendirilme uygulamalarını içeren öğretmen eğitim programları yapıldı.
 • Uygulama topluluklarının desteği ile öğretmenler, sorgulama yaklaşımı ile öğretme, öğrenme ve değerlendirme deneyimlerini paylaşmaları için desteklendi.
 • Ulusal ve uluslararası paydaşlar tarafından sorgulama yaklaşımlarının, öğretme, öğrenme ve değerlendirme amacıyla kullanması desteklendi. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Araştırmaya-Sorgulamaya Dayalı Bilim Öğreniminde Değerlendirme Stratejileri (SAILS) projesinin genel amacı, sorgulamaya dayalı yaklaşımları kullanarak Avrupa genelinde, ortaokul ve lise düzeyinde bilimin öğretimi, öğrenimi ve değerlendirilmesini destekleyerek geliştirilmesi için imkanlar oluşturmaktır. 

Yaşam için Matematik ve Fen

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2013
01 January 2016

Türk Ortak(lar)

Hacettepe Üniversitesi

Koordinatör

Pädagogische Hochschule Freiburg (Almanya)

Bütçe

3.3 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

İş dünyası ile ilişkilendirilmiş araştırmaya-sorgulamaya dayalı öğrenme, öğrencileri katılımcı bir birey olarak hayata ve yaşam boyu öğrenmeye hazırlar. Sorgulamaya dayalı öğrenme (ASDÖ), öğrencilere belirsiz ve hızlıca değişen gelecek ile karşılaşmak ve yönetmek için gerekli olan sorgulayan beyinler ve tutumlar geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlar.  Temel olarak ASDÖ, öğrencilerin aktif ve sorgu dolu bir yaklaşım benimsemeleri ve öğretmenlerin bu yaklaşımı destekleyerek ve kullanarak kavram bilgisi ve kavram ilişkili becerilerin yanında günümüzde 21. yy becerileri olarak da  telaffuz edilen becerilerin kazandırılmasıdır. Bunun yanında ASDÖ’nün faydalarını arttırmak ve fen ve matematiği öğrenciler için daha anlamlı hale getirmek için zengin mesleki bağlamlar - İş Dünyası (İD) -  desteklenmektedir.

 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Yaşam için Matematik ve Fen (mascil), Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenen uluslararası bir projedir. Hacettepe Üniversitesi’nin de yer aldığı mascil projesi,13 Avrupa ülkesinden 18 proje ortağı ile 2013-2016 yılları arasında yürütülmüştür. Bu süreçte proje ile iş dünyasındaki gerçek yaşam içerikli konulardan, öğrencilerin soru ürettiği, olayları keşfettiği ve araştırma ruhu geliştirildikleri ve böylece gelecekteki zorlukları yönetebilecekleri bir öğretim kültürü oluşturmaya teşvik edilmesi, ilk ve ortaöğretim matematik ve fen bilimleri derslerinde araştırmaya-sorgulamaya dayalı öğrenme (ASDÖ) yaklaşımının yaygın bir şekilde kullanımını desteklenmesi ve matematik ve fen bilimleri eğitimi ile iş dünyası arasında bir ilişki kurulması hedeflenmiştir. Proje ile öğretmenler ve öğretmen yetiştiren eğitimciler için mesleki eğitimler gerçekleştirilmiş, iş dünyası ile ilişkili olarak araştırmaya-sorgulamaya dayalı öğrenmeyi teşvik eden materyalleri ücretsiz kullanıma sunulmuş ve öğretmenleri bir e-öğrenme ve iletişim platformu ile Avrupa çapında iletişim ağları oluşturma konusunda desteklenmiştir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Moleküler İletişim Araştırmalarının Koordinasyonu

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2015
01 May 2017

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

Koordinatör

Waterford Institute of Technology, BİRLEŞİK KRALLIK

Bütçe

500,000 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Yeni ve Gelişen Teknolojiler

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

CIRCLE projesi, Avrupa'daki Moleküler İletişim alanında yapılan çalışmaların birbirine yakınsaması ve gerekli atılımların yapılabilmesi için ortak bir araştırma gündemi oluşturmayı amaçlamaktadır. Kanser gibi hastalıklar için gelişmiş tümör tedavi tekniklerinin birlikte bağlanmasını sağlayan bir vücut içi sensör ağı ile ilgili teorik ve deneysel araştırmalar geliştirilecektir. Kombine saptama ve tedavi teknikleri kan dolaşımında dolaşımdaki tümör hücresi (CTC) algılama, genetik olarak değiştirilmiş bakterilerin tümör kütlesi içine enjekte edilmesi, tümör gelişiminin ve bakterilerin transkriptomunun gerçek zamanlı izlenmesi, proteom ve zaman ve vücut organlarındaki konsantrasyonu konuları üzerine yoğunlaşılacak ve sarsıcı tedavi teknikleri geliştirilecektir. Bunlara ek olarak:

 • Uyumlu araştırma metodolojileri ve Moleküler İletişim alanındaki teknikler geliştirilecektir.
 • Moleküler iletişim araştırmalarında, kritik kitle odaklı ilerlemeler sağlanacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

İnsanlar dahil biyolojik sistemler için gelecekteki biyolojik tıbbi uygulamalar için Temel Etkinleştirme Teknolojisi'ne yönelik bilimsel ilerlemeler sağlanacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Yenilikçi tıbbi çözümler üzerindeki etkisi ile Endüstri katılımı için bir yol oluşturulacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Akıllı Gözlüklerle Geleceğe Hazırlanın

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

06 January 2015
12 January 2016

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

Koordinatör

Prof. Dr. Hakan ÜREY

Bütçe

2.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Yeni optik yaklaşımları, görüntü yaratıcısı, sistem mimarisi ve hesaplamalı algoritmalar gibi alanları kapsayan 11 adet uluslararası patent başvurusu yapıldı.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Arttırılmış gerçeklik için tasarlanmış akıllı gözlüklerin, akıllı telefonların yerini alması beklenmektedir. Mevcut akıllı gözlükler kısıtlı bir görüş açısı ile sınırlı bir görüntü verebilmektedir. Diğer önemli bir kısıt ise gözün odaklandığı nokta ile görüntünün oluştuğu uzaklık farklı olduğu için mevcut 3 boyut görüntü ekranları baş ağrısı, mide bulantısı, vb. rahatsızlıklara yol açmaktadır. Wear3D projesi, özgün optik yaklaşımlar geliştirerek giyilebilir ekranlar ve 3 boyutlu görüntüleme teknolojilerindeki bu sınırların üstesinden gelmeyi hedeflemektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

-

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik gözlükleri ve uygulamaları küresel bir tüketici pazarı olarak büyük bir potansiyele sahiptir. Pazarın değeri 2011’de 342.7 Milyon USD iken 2020 yılında 120 Milyar USD’a yükselmesi beklenmektedir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

-

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Koç Üniversitesi'nde Prof. Dr. Hakan ÜREY öderliğinde yürütülen Optik Mems Laboratuarı kapsamında araştırmacı, doktora , master ve lisans öğrencilerinden oluşan 23 kişilik bir ekip çalışmaktadır. Bu ekibin 1/3'ü ERC projesi kapsamında görev yapmaktadır.

Nanometrik Çözünürlükte 3D Yazıcılar Gerçek Olacak

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2014
31 May 2019

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Doç. Dr. Fatih Ömer İLDAY

Bütçe

2 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

"Doğrusal Olmayan Lazer Litografisi (NLL)” temel araştırma projesinde ultrahızlı lazer atımları ve mikroplazma jetleri kullanılarak malzemelerin önce 2 boyutta, ardından 3 boyutta kendiliğinden oluşum mekanizmalarıyla nanoyapılandırılmaları hedefleniyor.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

NLL projesi sayesinde nanoelektronikte potansiyel olarak büyük getirileri olabilecek bir teknik Türkiye’de geliştirilecek ve bu teknik nanoelektronik, yüksek teknoloji camlar gibi alanlarda uygulamaya aktarılabilecektir. Ayrıca devrimsel olabilecek 3 boyutlu yazıcı teknolojilerine bir aday olarak ultrahızlı lazer ile nanometrik skaladan başlayarak 3 boyutlu yapıların sentezlenmesi ve ultrahızlı lazer teknolojisinin Türkiye’deki gelişimi desteklenmiş olacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kalp ve Damar Hastalıklarına Yeni İlaç Umudu

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2014
31 December 2018

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Ebru ERBAY

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

METARNAFLAMMATION temel araştırma ERC projesinde damar sertliği ve kalp krizinin tedavisi için moleküler biyolojiye dayalı yeni ilaç hedeflerinin geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Proje, metabolizma ile bağışıklık sisteminin kesiştiği moleküler nodların tanımlanmasında önem taşıyor.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje diyabet, kanser, damar sertliği gibi birçok kompleks hastalığın moleküler patolojisinin aydınlatılmasında faydalı olacaktır. Bu sayede, Türkiye’nin birincil derecedeki ölümlerine ve hastalığa bağlı ekonomik güç kaybı sebeplerinden olan kalp ve damar hastalıkları için ilaç geliştirilmesine öncülük edilecektir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kendi Enerjisini Üretebilen İmplant İşitme Cihazı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 July 2016
30 June 2021

Türk Ortak(lar)

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Koordinatör

Prof. Dr. Haluk KÜLAH

Bütçe

2 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Açılımı, “tamamen vücut içinde yer alabilen, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) tabanlı, kendi kendini yöneten koklear implant” olan projede geliştirilen bu yöntem ile koklear implant teknolojisinde yeni bir sayfa açılacak. Elektronik mühendisliği ve tıp dışında makina mühendisliği ve biyoloji bilimleri de projeye yön verecektir. Kulağın doğal çalışma prensibine benzer bir biçimde çalışacak olan FLAMENCO, enerji tüketimi azaltılmış, düzenli pil değişimine gereksinim duymayan, yüksek performanslı gelecek nesil koklear implantlar için çok önemli bir adımı oluşturuyor. Patenti de geliştiren ekibe ait olan FLAMENCO sayesinde, kullanılan mevcut koklear implantların çalışma prensibi tamamen değişecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

FLAMENCO temel araştırma projesi sayesinde geliştirilecek işitme cihazı ile işitme engelliler için önemli bir gelişme sağlanmış olacak. Proje kapsamında tamamı kulak içine yerleştirilebilir ve kendi enerjisini üretebilen bir koklear implant (sesleri, kodlanmış elektriksel uyarıya dönüştüren cihaz) geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje dâhilinde an itibarı ile toplam 8 araştırmacı istihdam edilmektedir.

Osmanlı'dan Günümüze Sanayileşme ve Kentsel Büyüme: Karşılaştırmalı Bir Perspektif

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 October 2016
30 September 2021

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

Koordinatör

Doç. Dr. Mustafa Erdem KABADAYI

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

UrbanOccupationsOETR temel araştırma projesi, geç dönem Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüz Türkiye’sine (1850-2000) sanayileşme, iktisadî büyüme ve kentleşme dinamiklerini ölçmeyi ve haritalamayı hedeflemektedir.

Disiplinlerarası yaklaşım ve karşılaştırmalı perspektife sahip olan proje; sanayileşme, şehirleşme ve bunlara eşlik eden meslekî, yerleşimsel ve göçsel değişim dinamiklerine odaklanmaktadır. Proje aynı zamanda, Osmanlı/Türk Sosyo-ekonomik tarihini çok yeni bir alana, Dijital İnsanî Bilimler'e taşımaya da adaydır. Bu bağlamda proje, ilçe gibi küçük bir coğrafî ölçek kullanılarak meslek yapısı ve nüfustaki niceliksel değer değişikliklerini elektronik görsel hâline getirecektir.

Ayrıca proje, şehirleşmeyle olan ilişkisi açısından sanayileşmeyi, zaman ve mekân bağlamında geliştirilen analitik bir perspektifle yeniden tanımlamış olacak.  Buradan hareketle, projenin nihaî amacı iktisadî gelişmenin bölgesel ve zamansal farklılıklarını anlayabilmek şeklinde özetlenebilir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Bu proje dâhilinde çalışan tüm ekip Türkiye’de tarih alanında bir çok araştırmacının sahip olmadığı yeterlilikleri kazanmak için eğitim almaktadır. Tüm proje çalışanları yaygın erişimde olmasına rağmen tarihçilerin çok sınırlı olarak kullandıkları Excel ve Access programları kullanım yeterliliklerini bu proje sayesinde geliştirmektedirler. Aynı zamanda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamaları projede merkezî bir rol oynadığından yine tüm çalışanlar CBS eğitimi almaktadır. Son olarak, projenin ortaklarından biri Cambridge Üniversitesi olduğundan, tüm proje ekibi özellikle Cambridge Group for the History of Population and Social Structure araştırma merkezi ile gerçekleştirilen çok yoğun işbirliği sayesinde akademik İngilizce geliştirme konusunda teşvik edilmektedir. Cambridge Üniversitesi’ndeki anılan araştırma merkezi ile yürütülecek ortak çalışmaların, ortak konferans bildirileri ve ortak yayın projeleri üretmesi de hedeflenmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje dâhilinde an itibarı ile bir doktora sonrası araştırmacı, 5 doktora öğrencisi, 2 yüksek lisans mezunu ve bir üniversite (lisans) mezunu araştırmacı istihdam edilmektedir.

Pazar Tercihlerini Etkileyen Bilgiyi Anlamak

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 May 2016
30 April 2021

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

Koordinatör

Doç. Dr. Alp ATAKAN

Bütçe

1 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 ERC

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Üretim, yatırım ve tüketim kararlarını fiyatlar belirlemektedir. Dolayısıyla piyasaların verimli işlemesi fiyatların, tercih ​​ve beklentileri doğru yansıtmasına bağlıdır. INFORMATIVEPROCES temel araştırma projesi, piyasaya ulaşan bilgilerin fiyata nasıl yansıdığını, beklentileri daha iyi yansıtan fiyatların hangi piyasalarda oluştuğunu ve daha bilgili bireylerin ne tür piyasalarda aktif oldugunu, hazırlamış olduğu çok pazarlı bir model üzerinden anlamayı amaçlamaktadır.

Projenin cevap aradığı sorulardan bazıları şunlar:

 • Pazarlar arası sürtüşmeler, müşterilerin stratejik pazar tercihlerini etkileyen bilgilerin birikimini nasıl etkiliyor?
 • Bilgi birikimini engelleyen pazar kusurlarındaki mekanizmalar neler?
 • Pazar iştirakçilerinin bilgileri açısından hangi pazarın fiyatları daha iyi bir istatistiksel veri durumunda?
 • Pazar iştirakçilerinin fiyat kurguları iyi zamanlarda mı yoksa kötü zamanlarda mı daha doğru?

Projeden elde edilen ilk bulgular, tasarlanan modelle, yukarıdaki sorular bağlamında verimli sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Genetik Hastalıkların Tanı ve Tedavisi İçin Yenilikçi Yapısal Araştırmalar

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2016
31 May 2021

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi
 

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Elif Nur FIRAT KARALAR

Bütçe

1.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

ERC-2015-STG

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

CentSatRegFunc temel araştırma projesinin ana hedefi, hücre ve organizma seviyesinde önemli görevleri olan sentrozomun nasıl oluştuğunun ve hangi görevleri üstlendiğinin belirlenmesidir. Bu hedef doğrultusunda ERC tarafından 1.5 Milyon Avro ile desteklenen projeyle, proje yürütücüsünün önceki çalışmalarında sentrozomun oluşumunda ve fonksiyonlarında çok önemli düzenleyici görevleri olduğunu gösterdiği “sentriyolar satelit” adlı hücre yapıları daha detaylı bir şekilde araştırılacak.

Sentriyolar satelitler, 50 yıl kadar önce elektron mikroskop çalışmaları ile tanımlanmış olsa da bu yapıların hücrelerdeki görevleri ve sentrozomla ilişkileri henüz bilinmiyor. Projenin 5 yıllık sürecinde, hücrelerde ortalama olarak 300-400 adet bulunan bu granüler yapıların biyokimyasal ve fonksiyonel karakterizasyonunu ortaya çıkarmak amaçlanmış bulunmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Hem sentrozom hem de sentriyolar satelit yapı ve fonksiyon bozuklukları insanlarda kanser ve böbrek bozuklukları, zekâ geriliği, körlük gibi semptomlarla ortaya çıkan multisistemik genetik hastalıklara sebep olabiliyor. Dolayısıyla ERC projesi tamamlandığında elde edilen çıktıların, bu tür hastalıkların anlaşılması ve bunlar için yeni tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilmesi için yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlanması beklenmektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Güç Aktarma Organlarının Kestirimci Modellenmesi ile Yakıt Tüketiminin Eniyilemesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 September 2016
31 August 2018

Türk Ortak(lar)

Ford Otosan
Okan Üniversitesi

Koordinatör

ERTICO Akıllı Ulaşım Sistemleri (ERTICO)

Bütçe

5.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Ulaşım

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

 • Kamyonlarda yakıt tüketiminin eniyilenmesi
 • Kamyonlar için güç aktarma organlarının geliştirilmesi
 • Euro VI standartlarına göre enerji verimliliğinde artış
 • Küresel ölçekte güç aktarma organları kontrollerinin akıllı ulaşım sistemleri ile birleştirilmesi
 • Farklı durumlar ve senaryolar için gerçek trafik şartlarında denemeler

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Küresel trendler bulut veri kaynakları, otonom ve akıllı sürüş sistemleri, ileri hesaplama, modelleme ve benzetim yönünde ilerlemektedir. OptiTruck projesi temelde kapsayıcı değerlendirme ve metodoloji geliştirilmesi yoluyla ağır vasıta sürüş kontrol sistemleri ve akıllı ulaşım sistemlerinin bütünleştirilmesi ana amacına küresel ölçekte yayılım yoluyla hizmet edecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

 • Ağır yük vasıtaları için inovatif güç aktarma organlarının akıllı ulaşım sistemleriyle bütünleştirilmesi
 • Gerçek hayat koşullarını göz önünde bulunduran sürüş testleri. Yol topografyası, trafik durumu, ulaşımın hangi amaçla kullanıldığı, araç konfigürasyonları
 • Gerçek trafik koşullarında testten önce bulut tabanlı veri yüksek performanslı hesaplama araçları kullanımıyla modelleme ve benzetim
 • Güç aktarma organları ve kalibrasyon yoluyla yakıt tüketimi eniyilemesi

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

OptiTruck projesi kapsamında akıllı ulaşım sistemlerinin ve güç aktarma organları kontrol mekanizmalarının ağır vasıta araçlara uygulanması geliştirilecektir. OptiTruck çıktılarının belirgin hale gelmesi ile birlikte ulusal araştırma alanına ağır vasıta araç zekası ve güç aktarma organı üzerinde inovasyon ve teknoloji geliştirme ekseninde ciddi katkılar eklenecektir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Ağır vasıta araçlarda akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları ve yenilikçi güç aktarma organları çözümlerinin Türkiye’nin ve Türk paydaşların (Ford Otosan ve Okan Üniversitesi) ihracatını artıracağı düşünülmektedir. Bu açıdan OptiTruck projesi Çerçeve Programlar’ın bir çıktısı olarak Türkiye’nin cari açığını azaltmadaki potansiyel etkisi gösterilebilir. İleride bu tip teknolojilerin yaygınlaşmasından önce sahip olmanın ilerideki bağımlılığı azaltacağı öngörülebilir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

OptiTruck projesinin kamusal alana en önemli katkıları arasında özellikle akıllı ulaşım sistemleri yer almakta ve sadece ağır vasıtalar özelinde değil diğer tüm ulaşım modlarını ve tüm araç tiplerini kapsayan akıllı ulaşım sistemlerine olan yönelişi de kapsamaktadır. Bunun haricinde akıllı ulaşım sistemleri geniş bir alan olmakla beraber altyapıları, trafik yönetimini ve en önemlisi akıllı araçları kapsamaktadır. Tüm bunlar kamu alanı ve kamu hizmetleri manasında faydalı görülmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Ford Otosan ve Okan Üniversitesi sırasıyla ileri güç aktarma organı geliştirilmesi ve akıllı otomotiv teknolojileri yetenekleri kazanacaklardır. Güç aktarma organları teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemleri çatısı altında demonstrasyon ve geniş değerlendirme içeren karşılaştırılmalı metodoloji geliştirilmesi, gerçek zamanlı bulut veri, modellem – benzetim, yüksek performanslı hesaplama OptiTruck projesinden beklenen profesyonel yetenekler arasında gösterilebilir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Ford Otosan yakıt verimli güç aktarma organları konusunda eski tecrübelerinin üzerine mühendislerinin ve teknisyenlerinin kapasitelerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Okan Üniversitesi araştırmacılarının uzmanlıkları ise, daha önceden binek araçlar özelinde var olanın üzerine ağır vasıtalar konusunda da artarak gidecektir.

Nanoboyutta Cihaz Üretimi İçin Geniş Alan Moleküler Nanodesenler

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 July 2010
01 June 2013

Türk Ortak(lar)

Selçuk Üniversitesi

Koordinatör

Bütçe

4.7 Milyon Avroı

Desteklendiği Program

7. Çerçeve Programı Malzeme ve İmalat Teknolojileri

 

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

-Projeden 50 makale yayımı,

-75 bildiri sunumu

-Uluslararası directed self-assembly toplantısı

- Yarı iletken malzemeler için uluslararası teknoloji yol haritası (ITRS) stratejisine katkı

-NANODOTS –yüzey üzerinde metal oksit nanoyapıların nanobaskılaması için metot (Başvuru No. 11189329-2222), patent

 -Mikrobiyal gıda ambalajı (Başvuru No. P10939EP00) patent.

-Görüntü analiz yazılımı.

-Nanobaskı analizi için ışık difraksiyon tekniği.

-Masaüstü nano-baskılama litografi modülü.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Elektronik endüstrisinde büyük alan üzerine (8 inç e kadar) 10 nm altında baskı oluşturmak için Nanobaskılama metodoloji geliştirilmiştir.

-Elektronik devre üzerinde farklı şekillerde, çizgi ve sütun desenler oluşturulmuştur.

-Elektronik cihazların farklı boyutlarda üretim üretimi için doğrudan kendiliğinden toplanma teknikleri geliştirilmiştir.

-Kimyasal olarak dizayn/uyarlanmış silsequioxane filmlerin istenilen ve hassas desenlerini elde etmek için nanobaskılama metodu geliştirilmiştir.

-Kontrollü yapı, boyut ve fonksiyon elde etmek için yeni blok kopolimer malzemeler sentezlenmiş ve yeni desenler tanımlanmıştır..

-Baskı kusuru ve miktar tespiti için yeni metroloji geliştirilmiştir.

-Yüzey üzerine baskı transfer etmek amacıyla yeni plazma aşındırma teknikleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır.

-Uzun ve kısa boyutta yapıların belirlenmesi için yenilikçi karakterizasyon teknikleri geliştirilmiştir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

-Elektronik endüstrsinde büyük alan (8 inç) üzerine 10 nm boyutta baskı oluşturmak için nanobaskılama metodolojisi.

-Kontrollü yapı ve boyutta yeni blok kopolimer malzemelerin sentezi.

-Yeni blok kopolimer desenlerin tanımı

-Yeni plazma aşındırma teknikleri.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

-Nanobaskılama ve metroloji için teknoloji yol haritası

-Ultra hassasiyette desenleme ve yarıiletken endüstrisi için nanoteknoloji bazlı maliyeti düşük kendiliğinden toplanma tekniğinin geliştirilmesi.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Büyük alan üzerine 10 nm altında Nanobaskılama tekniği.

-Farklı şekillerde desen oluşturma tekniği

-Elektronik endüstrisi için kendiliğinden toplama teknikleri

-Kontrollü yapı, boyut ve fonksiyonu elde etmek için yeni blok kopolimer malzemelerin sentezi

-Baskılanmış yapıların tayini için yeni metroloji teknikleri

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Elektronik endüstrisi için yeni blok kopolimer desenler ve nanobaskılama teknikleri geliştirilmiştir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Proje konsorsiyumunda bulunan akademik grupların bilimsel kapasiteleri ve yetkinliklerine katkı sağlamıştır

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

2 doktora sonrası ve 2 doktora öğrencisi görev almıştır.

Nanoboyutta Cihazlar için Yeni Üretim Teknolojileri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2012
01 April 2015

Türk Ortak(lar)

Yeditepe Üniversitesi

Koordinatör

Instituto Tecnológico del Embalaje Transporte Y Logística (ITENE) - İspanya

Bütçe

3.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

7. Çerçeve Programı Malzeme ve İmalat Teknolojileri

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

7 Ulusal, 4 Uluslar arası olmak üzere 11 sözlü ve poster konferans bildirisi. Social Sciences Citation Index (SSCI) kapsamındaki dergilerde yayınlanan 4 makale.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Mürekkep ve pigment endüstrisinde kullanılan nanomalzemelerin  yüzeylerinin uygun biomoleküller ile yeniden dizayn edilerek çevre ve insan sağlığı açısından güvenli ve sürdürebilir şekilde kullanılmasını sağlamak.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Daha güvenli katma değeri yüksek piğment ve boyaların geliştirilmesi

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

AgNPs ve ZnO NP’ların toksisite gösterme sebepleri açıklığa kavuşturulmuştur. Böylece otoritenin bu malzemelerin kullanımı konusunda karar vermesi kolaylaşmıştır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Nanomalzemelerin güvenli kullanımına dair ülkemizin bilgi birikimine ciddi katkısı olmuştur. Ayrıca nanomalzemelerin toksisitelerinin test edilmesinde kullanılan yöntemlerin geliştirilmesinde ve daha güvenli test yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Daha güvenilir ve ileri teknoloji ürünü nanomalzeme katkılı mürekkep ve piğmentlerin geliştirilmesi.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projede görev alan araştırmacıların nanomalzemeler ve toksisiteleri konusunda uzmanlaşmalarını sağlamıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje süresince 2 doktora sonrası araştırmacı ve 2 doktora öğrencisi görev almıştır.

Patlıcangil Genetik Kaynaklarının Korunması ve Güçlendirilmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 March 2016
28 February 2021

Türk Ortak(lar)

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Koordinatör

ENEA (İtalya)

Bütçe

6.8 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Gıda Tarım Denizcilik Biyoteknoloji

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin bilimsel ve teknolojik katma değeri; Avrupa ve dünyanın farklı coğrafyalarında farklı genetik özelliklere sahip Solanaceus bitkilerinin özelliklerinin ortak bir gen bankasında toplanması ve stratejik öneme sahip genlerin korunmasıdır. Ayrıca çeşitli genetik özelliklere sahip olan bitki türleri, dijital erişim ağı sayesinde çok daha kolay ulaşılabilir ve günlük tarım uygulamalarında erişilebilir olacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

G2P-SOL projesinin amacı; patates, domates, biber ve patlıcan gibi ürünlerin genetik kaynaklarının karakterizasyonun yapılması ve kayıt altına alınmasıdır. Proje kapsamında dünya çapındaki gen bankalarında bulunan bu dört ürüne ait on binlerce genetik kaynağın bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

G2P-SOL projesi sayesinde çiftçiler ve çiftçi birlikleri gibi son kullanıcıları, ekim yapacağı patates, domates, biber ve patlıcan tohumlarının genetik özelliklerini önceden bilebilecek ve istenilen genetik özelliklere sahip tohumların ekimini gerçekleştirebilecektir. Böylece Avrupa'da bahçecilik sektörünün %66'sına sahip bu bitkilerin değişen çevresel koşullara ve bitki zararlılarına karşı daha dayanıklı olanları ekilip, sürdürülebilir ve uyumlu tarım sağlanacaktır. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında düzenlenen ve düzenlenecek olan toplantılar ve bilimsel konferanslarda Türkiye'den 100'e yakında araştırmacının yeni geliştirilencek teknikler hakkında profesyonel yeteneklerinin artması planlanmaktadır. Avrupa Bilgiği çapında ise 500'den fazla araştırmacının ve çiftçinin bilgilendirilmesi planlanmaktadır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kuraklığa Dayanıklı Verimli Bitkiler

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 July 2010
31 December 2015

Türk Ortak(lar)

Sabancı Üniversitesi

Koordinatör

INRA (Fransa)

Bütçe

6 Milyon Avro

Desteklendiği Program

7. ÇP Gıda Tarım Biyoteknoloji

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin bilimsel ve teknolojik katma değeri; yeni ve dayanıklı bitkilerin genetik yöntemlerle üretilebilmesini sağlayan genomik bölge ve işaretçi bilgilerinin ortaya çıkarılması ve üretilecek olan yeni bitkilerin Avrupa’daki farklı iklim koşullarına maruz bırakılarak etkinliklerinin test edilmesinde, bu sayede kuraklığa dayanıklı yeni bitki türlerinin üretilebilecek olmasında yatmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

DROPS projesi kapsamında, bilgi-tabanlı ve yenilikçi bir ıslah yöntemi kullanılmış olup, bu yöntem sayesinde, karmaşık genotip-çevre etkilişiminin anlaşılması mümkün olmuştur. Dolayısıyla, pek çok yeni bitki türü üretilip, kuraklığa dayanıklılığı en yüksek olan bitki türlerinin seçilimi imkanı doğmuştur.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Bitkilerin su kullanma verimliliği ve su kıtlığına verdikleri tepkilerin genetik mekanizmalarının anlaşılması, verimsiz iklim koşullarında ürün yetiştirme stratejilerinin desteklenmesi ve Avrupa tarımının gelecekte var olması öngörülen su kıtlığına uyum sağlaması için gerekli veriler elde edilmiştir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

DROPS projesi kapsamında üretilen çevresel senaryolarına dayalı bir simülasyon sayesinde çiftçilere özellikle mısır üretiminde kuraklığa ve beklenmedik iklim olaylarına karşı hazırlıklı olmak için gerekli teknikleri içeren program sunulmuştur. DROPS sırasında laboratuvardan alana sonuçları çevirmek için 18 doktora öğrencisi, 67 doktora sonrası sürekli araştırmacı yetiştirilmiştir. Proje kapsamında düzenlenen kurslarda 200 katılımcı uygulamalı olarak eğitilmiştir. Ayrıca proje sonuçlarının faydaları hakkında 305 bilim insanına ve çiftçiye yönelik bir konferans düzenlenmiştir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Otonom Sürüş için Yenilikçi Çözümler

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2016
31 December 2017

Türk Ortak(lar)

INFOTECH Bilişim ve İletişim Teknolojileri ve Sanayi ve Ticaret AŞ

Koordinatör

Mario Boella Araştırma Enstitüsü

Bütçe

2.9 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Uzay

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

InDrive Projesi, otonom sürüş için gerekli yüksek doğrulukta konum bilgisini sağlamaya yönelik yenilikçi ve kısa sürede ürünleştirilebilir çözümler oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje sonuçları ile kamera, araç sensörleri, sayısal harita ve iletişim altyapıları tek ortamda birleştirilerek çok daha hassas konumlandırma sağlanması, bütünlük kavramının detaylı olarak araştırılarak genel kullanılabilir bir metot önerilmesi ve gelişmiş sürücü destek sistemlerinin konumlamanın bütünlük bilgisini kullanarak daha güvenli kararlar vermesi sağlanması hedeflenmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje sayesinde gelişmiş sürücü destek sistemleri ve otonom araçlarda kullanıma uygun yüksek bütünlükte Küresel Konumlandırma Uydu Sistemleri (GNSS) alıcısı üretecektir.Proje Avrupa Birliği pazarında alanında ilk örnektir. Amerika pazarında bu konuda yoğun çalışmalar bulunmaktadır. 2023 yılından itibaren otomotiv alanında her araçta bir GNSS alıcısı farklı amaçlarla yer alacaktır. Proje çıktısı olan gelişmiş E-GNSS alıcısının her üretilen araçta yer alma potansiyeli bulunmaktadır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Avrupa'da Çoğulculuk ve Hoşgörü

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 March 2010
01 May 2013

Türk Ortak(lar)

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Koordinatör

Avrupa Üniversite Enstitüsü

Bütçe

2.6 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje, Avrupa'da yaşayan etno-kültürel ve dinsel azınlıkların çoğunluk toplumları tarafından nasıl siyaset, eğitim ve kamu alanlarında kabul edildikleri, dışlandıkları veya ayrımcılığa uğradıkları durumları analiz etmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Avrupa’da liberal ve seküler demokrasilerde kültürel çeşitliliğin nasıl barındırılabileceğinin sorgulandığı projede, hoşgörü, kabul etme, saygı ve tanıma kavramları incelenmiştir. ACCEPT PLURALISM hem yerli hem de göçmen azınlık gruplara bakarak; karşılaştırmalı, teorik ve deneye dayalı analizler ile  hoşgörü arayan fakat hoşgörmememiz gereken; uygun görmediğimiz ama hoşgörmemiz gereken ve hoşgörünün ötesini istediğimiz ve saygı ve tanıma elde ettiğimiz bireyleri, grupları ve eylemleri konu edinmiştir. Özellikle, 15 Avrupa ülkesinde ne zaman, neyin ve kimin tolere edilmediği ve saygı görmediği; bunların neden olduğu, farklı siyasi aktörlerin azınlık gruplarının/bireylerin ve belli eylemlerin neden tolere edilmediği / saygı gösterilmediği konusunda öne sürdükleri nedenler araştırılmıştır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Proje uygulamaları, politikaları ve kurumları analiz ederek Avrupalı toplumların çeşitliliğe karşı daha saygılı olmaları için karar vericilere ana mesajlar üretmiştir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Göç araştırmaları alanında yürütülen çalışma süresince kullanılan araştırma yöntemleri ve uluslararası çalışma deneyimi mesleki becerilerin ve profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine olumlu katkı sağlamıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje yoluyla, uluslararası göç araştırmaları alanında insan kaynağı geliştirilmesine fayda sağlanmıştır.

Yeni Nesil Acil Servis Hizmetleri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 May 2015
01 April 2017

Türk Ortak(lar)

Acil Ambulans Hekimleri Derneği

Koordinatör

Rinicom

Bütçe

5.8 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

NEXES sistemi, mevcut kamu güvenliği cevap noktalarını güçlendirecek yeni iletişim kanalları geliştirecektir. Bu kanallar, kamu güvenliği cevap noktaları ve vatandaş arasındaki çift yönlü iletişimle,  bireysel, medikal ve bölgesel veri transferini sağlayacaktır. NEXES telefon uygulamaları sayesinde acil durum hizmetlerindeki karşılıklı işlerlik özellikleri güçlendirilecek ve proje sonuçlarında standartlaşma sağlanarak acil servis hizmetleri ağının tüm sorumlularının uygulama alanına nüfuz edilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

NEXES telefon uygulamaları ile engelli vatandaşlarımız dahil olmak üzere, neredeyse tüm bireylerin acil durum hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanabilmeleri mümkün olacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

NEXES Telefon Uygulamalarının inovasyon anlamında önemi, bir yandan kişisel gizlilik esasına bağlı kalarak vatandaşların acil durum hizmetlerinin tamamından eksiksiz bir şekilde faydalanmaları sağlanırken diğer yandan acil durum hizmetleri paydaşlarının (ambulans, itfaiye, arama-kurtarma ekipleri, vb.) kendi aralarında vakaya yönelik iletişim kurmalarına izin veriyor olmasıdır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Acil hizmetleri gibi yaşamsal bir ihtiyacın giderilmesinde halen devam eden NEXES Projesi’nin kullanıma sokulması ithalatını ikame açısından cari açığı azaltacak önemli bir adaydır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Acil servis hizmetlerinin geliştirilmesi tüm ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de büyük önem taşımaktadır, bu konuda kullanılacak yenilikler kamunun ihtiyaç sahiplerine daha etkin yanıt verebilmesi için kaktı sağlayacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

NEXES Deneme Usulü ve Doğrulama Çerçevesi, NEXES sisteminin denenmesine ve doğrulanmasına olanak sağlayan açık  sınama ortamı içermektedir. Böylece, çift yönlü geri bildirim ile mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

NEXES Projesi; acil çağrı merkezleri ( 112,155 ), acil müdahale kuruluşları ve ilk müdahale ekipleri arasındaki iletişim akışını destekleyecektir. Dolayısıyla, sağlık hizmetleri, ilk yardım ve arama kurtarma ekipleri arasındaki etkileşim ve tecrübe paylaşımı artacaktır.

Endüstriyel Ortak Yaşam Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 September 2015
29 February 2020

Türk Ortak(lar)

 • AKG Gazbeton İşletmeleri
 • Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
 • Ekodenge Mühendislik ve Danışmanlık

Koordinatör

ACCIONA (İspanya)

Bütçe

9.1 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Çevre ve Hammaddeler

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Sanayi (inşaat, çelik, alüminyum, doğal taş, kimyasal ve yıkım ve inşaat sektörleri) ile paydaşlar arasında yenilikçi endüstriyel (simbiyoz) ortak yaşam modelinin uygulanabilmesi için metodoloji ve bir yazılım platformu geliştirilecektir Sektörler arası sanayi yan ürünleri veya atıklarının; çimento, seramik, vb. yapı malzemeleri üretimlerinde alternatif hammadde olarak değerlendirilmesi sağlanacaktır. Proje çıktılarının belirtilen sektörlerde Avrupa Birliği seviyesinde uygulanması halinde;

 • Atık üretiminde %15 azaltım ile 170298 Kilo ton atık/yıl azaltım beklenmektedir.
 • Atık arıtımı verimliliğinde %12 kazanım ile 30.36 Milyon ton kullanılabilir atık/yıl ve 2.5 Milyon Avro/yıl kazanım beklenmektedir.
 • Enerji verimliliğinde %20 artış beklenmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

FISSAC Projesi, sıfır atık yaklaşımı ile hammadde kullanımı yoğun sanayilerde, teknolojik ve teknolojik olmayan gereklilikleri uyum içinde birbirine bağlayarak,«döngüsel ekonomi»ye geçilmesini sağlayacak yenilikçi bir endüstriyel ortak yaşam modeli geliştirilmesi ve uygulanması amacını taşımaktadır. Atık yönetimi ve sanayi kaynaklı çevresel etkilerin azaltımı konusu Avrupa’da uzun yıllardır sanayiciler ve bilim çevreleri tarafından sürekli olarak gündemde tutulmakta ve geliştirilmektedir. Avrupa Birliği atık yönetimi konusundaki politikalarını "sıfır atık" ve "döngüsel ekonomi" prensipleri öncülüğünde belirlemektedir. Bu nedenle endüstriyel ortak yaşam ağlarının kurulması ve devamlılığının sağlanması önemli bir hedef haline gelmiştir.  Ülkemizde de iyi atık yönetimi uygulamaları gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve sayısız uygulama ve araştırma örneği görülmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Endüstriyel ortak yaşam örnek çalışmaları ve kurulacak bilgi ve iletişim teknolojileri platformu, yaşam döngüsü anlayışı ile, sanayicilere atıkların önlenmesi ve azaltılması konusunda rehberlik sağlayacak ve benzer uygulamaların yaygınlaşması anlamında bir yenilik sunacaktır.

Proje çıktıları, hem sanayi uygulamaları alanında yaşam döngüsü üzerinden çevresel etkileri azaltan bir atık kullanım metodolojisi, hem de hangi atıkların nereden temin edilebileceği ile ilgili olarak harita destekli bir sistem geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Türkiye’de yapılmış olan endüstriyel ortak yaşam projelerine yeni bir bakış açısı katılması ve sanayi temsilcilerinin atık kullanım yöntemlerine ve uygulama örneklerine erişiminin artırılması hedeflenmektedir. 

Projede, kullanılacak olan sanayi atıkları ile yapılacak yeni ekolojik çimento, yeşil beton, yenilikçi seramik karolar ve kauçuk ahşap plastik kompozitlerin üretim çalışmaları esnasında elde edilen veriler, yerel sanayimizde uygulama alanları yaratılması açısından önem taşımakta olup «döngüsel ekonomi»nin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Endüstriyel ortak yaşam örnek çalışmaları ve kurulacak bilgi ve iletişim teknolojileri platformunun sağlayacağı rehberlik ile sanayicilerin atıkların önlenmesi ve azaltılması konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Projede sunulan çözümlerin uygulanması halinde 300,000 ek istihdam sağlanması beklenmektedir (Avrupa Birliği seviyesinde).

Büyük Hacimli Kentsel Atıkların Yüksek Katma Değerli Ürünlere Dönüştürülmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2016
30 November 2019

Türk Ortak(lar)

 • Bornova Belediyesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Koordinatör

AIMPLAS (İspanya)

Bütçe

8.6 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Çevre ve Hammaddeler

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje kapsamında büyük hacimli atıklar için etkili bir atık yönetim çözümü geliştirilerek kirliliği önleme ve tekrar kullanım imkanlarının yanında, atık arıtma ve lojistiğe de yenilikçi bir yaklaşım getirilecektir. Katma değeri yüksek yapıştırıcı, çözücü, katkı maddesi köpük ve lifle örülmüş ya da güçlendirilmiş plastikler, tahta-plastik kompozitler gibi kimyasal ya da mekanik yenilikçi geri dönüşüm ürünlerini hacimli atıklardan üretmek mümkün kılınacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Kentsel atık yönetiminde, atık çıkarılmadan üretim yapılmasına yönelik endüstri uygulamaları tasarlansa da büyük hacimli atıkların geri kazanımı oldukça yoğun çaba gerektirmektedir. Neredeyse Avrupa’da her yıl 19 milyon ton ev mobilyası, plastik bahçe mobilyaları ve yatak, perde, tekstil ürünlerinin %60’ı çöp depolama alanlarına gönderilerek gömülmektedir. Türkiye’de bu atıklara yönelik bir sınıflama yapılmadığından bu konuda bir bilgi mevcut değildir. Proje sayesinde büyük hacimli atıklar için etkili bir atık yönetim çözümü geliştirilecektir.  

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

URBANREC projesi, patentli ve yenilikçi ayırma teknikleriyle mobilya, yatak, plastik bahçe mobilyaları, tekstil ürünleri (perde, yorgan vs.) gibi büyük hacimli kentsel atıklarda her ton atık için 225 Avro net kazanç ve yıllık 2 Milyar Avro ekonomik değer elde edilmesine olanak verecek atık arıtma ve lojistiğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Projede uygulama yapılacak olan her ülkenin atık yönetim zincirindeki ilgili tüm aktörler (Belçika, İspanya, Polonya ve Türkiye'de yerel makamlar ve şehirler) projede ortak olarak da yer almıştır. Bu ortaklar teklif edilen çözümlerin yerel düzeyde uygulanmasını garanti etmektedir, ayrıca geliştirilecek çözümlerin her uygulama alanının belirli özelliklerine uyacak şekilde adapte edilmesi ve böylece AB düzeyinde replikasyon sağlanması hedeflenmektedir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında uygulama yapılacak olan her ülkenin atık yönetim zincirindeki ilgili tüm aktörler projede ortak olarak da yer almıştır. Bu ortaklar teklif edilen çözümlerin yerel düzeyde uygulanmasını sağlayacağı için büyük hacimli atıklar için etkili atık yönetim çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında mesleki becerilerin gelişmesi ve bilgi birikiminin oluşması beklenmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Duygusal Sağlık İçin Kişisel Teknolojiler

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2017
01 December 2020

Türk Ortak(lar)

Boğaziçi Üniversitesi

Koordinatör

Lancaster Üniversitesi (İngiltere)

Bütçe

3.8 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 - MSCA - Avrupa Eğitim Ağları (ETN)

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

 • Duyguları Yakalayan Giyilebilir Sistemler
 • Duyguları Algılayan Uygulamalar
 • İnteraktif Eğitim Araçları
 • Duygu uygulamaları araştırmalarına teorik katkılar 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

“Kişiselleştirilmiş Sağlık” Avrupa’nın öncelikli konularından olup stratejik öneme sahip bir araştırma alanı olarak kabul edilmektedir. Bu proje 2020 itibariyle hastalıkların en üst sıralardaki sebeplerini oluşturacağı tahmin edilen duygusal bozukluk alanı için kişisel sağlık teknolojilerinin mevcut durumunu geliştirmeyi amaçlayarak; mevcut giyilebilir teknolojilerden duyguları araştıran ve düzenleyen daha düşük maliyetli teknolojilere geçişi sağlamaya çalışmaktadır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje süresince Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mobil ve kişilerin kendi giyebileceği, duyguları hisseden teknolojiler ile bunların gerçek hayattaki uygulamalarını üretecektir. Örneğin; günlük hayatta kişinin stres seviyesini sürekli gözlemleyen kişisel elektronik stres yardımcıları üretilecek ve stres ile etkin bir şekilde nasıl başa çıkılacağına dair öneriler getirecektir. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

AffecTech Projesi, akıl sağlığı için kişisel sağlık sistemleri tasarlayarak ve geliştirerek kişi-bilgisayar etkileşimi ve biyomedikal mühendislik bulgularına birleştirmektedir. Ana amaç, günlük yaşamda uyarlamalı duygu uygulamalarının kişisel algılama ve başarılı uyum stratejilerini desteklemektir. Proje Avrupa ve Kuzey Amerika’nın akademik ve özel sektörünün olağanüstü tecrübesinin üzerine kişiselleştirilmiş sağlık araştırmaları sağlamak üzere inşa edilmektedir. Üzerinde durulan toplumsal sorunlardan duygusal mutluluk ve sağlık konusu ile ilgili olması bakımından proje oldukça zamanlı ve gerekli görülmektedir. Proje ortakları Avrupa’nın farklı ülkelerinden konu hakkında en ileri araştırmaları yapan kurumlardır ve proje beklenen çıktılarla sona erdiğinde, Türkiye kesinlikle bilgi transferi gerçekleştirmiş olacak, böylece projenin dolaylı yollardan cari açığa katkısı bulunacaktır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje sayesinde, kariyerinin başlangıcındaki araştırmacıların deneyimli araştırmacılar tarafından eğitilmesi öngörülmektedir. Proje tamamlandığında konu hakkında 36 aya kadar eğitilmiş 15 doktora öğrencisi/araştırmacı yetiştirilmiş olacaktır. Bu araştırmacıların 2 tanesi Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitilecektir. 

Gıda, Tarım ve Lojistik için Bulut Temelli İş Uygulama Platformu

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 April 2013
01 September 2015

Türk Ortak(lar)

Arçelik, Koç Sistem

Koordinatör

Hollanda Tarımsal Araştırma Enstitüsü (DLO)

Bütçe

20 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

İşletmelere, ilave bilgi teknolojileri yatırımı gerektirmeden bulut üzerinde verilerin eş zamanlı paylaşılabilmesini sağlayan, verimli ve izlenebilirliği yüksek bir çözüm getirilmesi ve birçok inovatif uygulamanın gerçekleştirilmesidir. Özellikle açık sistemler esas alınarak kurgulanan ve önemli stratejik alanlardan biri olan «Kamuya Açık Bulut Altyapıları (Public Cloud)» üzerinde kurumsal uygulamalarla entegre edilebilecek bir platformun yaratılmasında hassasiyet arz eden Güvenlik/Gizlilik (Security, Privacy & Trust) mimarisinin tasarlanması çalışmaları yürütülmüştür. Kamuya Açık Bulut Sistemlerinin (Public Cloud), Türkiye’deki hizmet merkezi üzerinden sağlanmasıyla kurumsal alanda kullanılabilirliğine yönelik son derece kritik önemde teknolojik kazanımlar edinilmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Geleceğin internet ortamında uluslararası pazarda tarım, gıda, lojistik ve taşımacılık operasyonlarının planlanması, dünya çapında tedarik zincirinin en önemli ve en karmaşık alanı olan depolama ve taşıma faaliyetlerinin optimize edilmesi önem arz etmektedir. Gerçekleştirilen çözüm, Gıda, Tarım, Uluslarası Lojistik ve Taşımacılık alanlarında küresel ölçekte bulut altyapısını kullanan ilk platformdur.  

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye’de ve Avrupa’da Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli firmalar bu platform üzerinde kurumsal uygulamalar geliştirerek Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcı ağına yayılmasını sağlayabilecektir. Geliştirilmekte olan uygulamalar, ilgili sektörlerde yer alan kurum ve kuruluşların hızlı, verimli, güvenli ve en önemlisi ekonomik şekilde hizmet verebilmesine olanak sağlayarak, özellikle KOBİ’lerin uluslararası pazardaki rakipleriyle baş edebilecek konuma gelmelerini desteklemeyi amaçlamıştır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Göçmenlerin Gözüyle Avrupa

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 February 2010
01 January 2013

Türk Ortak(lar)

Koç Üniversitesi

Koordinatör

Anvers Üniversitesi

Bütçe

2.4 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

2010 ve 2013 yılları arasında 8,000 kişilik bir anket çalışması ve 360 derinlemesine görüşme sonucunda elde edilen özgün ve zengin veri tabanı, sekiz ortak kurum işbirliği ile toplanmıştır. Koç  Universitesi Türkiye’de yurtdışına göç veren bir bölge olan Emirdağ (Afyon), az göç veren bir bölge olan Dinar (Afyon), tarihsel olarak göç alan bir bölge olarak Fatih (İstanbul) ve insan hakları ile ilgili özel durumundan dolayı Van Merkez (Van) ilçelerinde araştırma yürütmüştür. Projenin en önemli bulgusu, araştırma kapsamındaki diğer ülkelere kıyasla, Türkiye’den Avrupaya göçün eskisi kadar arzulanan bir hayat projesi olmamasıdır. Avrupa’daki yaygın algıya rağmen, Türkiye’deki katılımcıların çoğunluğu Avrupa’ya göç etmektense Türkiye’de kalmayı tercih ettiklerini söylemişlerdir. Katılımcıların Avrupa’daki insan hakları ve demokrasi algıları son derece olumludur. Bununla beraber, Türk vatandaşlarının Avrupa’da yabancı düşmanlığı ve ayrımcılığa maruz kaldıkları ile ilgili algıları oldukça yaygındır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Proje kapsamında toplanan veriler Avrupa’nın göçü önlemeye dayalı politikalarından ziyade, insanların kendi ülkeleri ve Avrupa hakkındaki değişen algılarının, göç etme isteklerini etkilediğini göstermiştir.Proje, Türkiye, Fas, Senegal ve Ukrayna gibi göç veren ülkelerde Avrupa’nın nasıl algılandığı konusunda biricik ve karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Araştırmanın sonuçları ve karşılaştırmalı ve karma yöntemli metodolojik yaklaşımı, uluslararası hareketliliği algı, istek, niyet açısından inceleyen çalışmalara katkıda bulunmuştur.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projede uygulanan karşılaştırmalı araştırma yöntemleri mesleki becerilerin ve profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlamıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje "algı" çalışmalarına yaptığı akademik katkı sayesinde bu alanda çalışan akademik insan kaynağının gelişmesini sağlamıştır.

Kültürlerarası Etkileşimde Toplumsal Cinsiyetin Rolü

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 February 2008
01 January 2011

Türk Ortak(lar)

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Koordinatör

Panteion Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi

Bütçe

1 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Ulusal kimlik ve medya, kültürlerarası eğitim, karışık ve ulus ötesi aileler, din ve kültürlerarası etkileşim, kültürlerarası kent mekanları ve sosyal hareketler ve kültürlerarası şiddet gibi tematik konularda bulgular, araştırma sonuçları ve analizleri raporlanmıştır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Kültürel çeşitliliği yöneten ve politika üreten kurumların bilgi temelli politika oluşturma süreçlerine katkı sağlamıştır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Toplumsal cinsiyet, göç, kültürlerarası çalışmalara farklı tarihi, politik, sosyal, psikolojik, ekonomik faktörlerin etkisi ortaya konmuştur.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Alanda çalışan araştırmacıların mesleki becerileri ve profesyonel yeteneklerinin geliştirilmesine, Toplumsal cinsiyet çalışmalarının kültürlerarası etkileşim süreçleri ile ilişkileri alanında yürütülen akademik çalışmalara diğer ülke örneklerinin anlaşılması yoluyla olumlu katkı sağlanmıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

G.E.M.I.C bir işbirliği, eşgüdüm ve yaygınlaştırma projesi olmasından hareketle "Toplumsal Cinsiyet" alanında araştırmalar yapan insan kaynağının görünürlüğünü sağlamıştır.

Avrupa için Sektörler arası Araştırma İş Birliği Ağı

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 October 2016
09 September 2019

Türk Ortak(lar)

SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme

Koordinatör

Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H.

Bütçe

8 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

NIMBLE halen geliştirilmekte olan Endüstri4.0 referans modellerine ve endüstriyel internet mimarilerini baz olarak geliştirilecek. Genel NIMBLE mimarisi modüler bloklardan oluşacak ve gerektiğinden firmaya/sektöre/ülkeye özelleştirilebilecek bir biçimde tasarlanacak. NIMBLE anlamsal, ilişkisel, ham sensör, doküman bazlı heterojen verilerin yönetilmesini sağlayacak ve bu bilgileri sağlayan mevcut sistemlerle (bilgi sistemleri, IoT bağlantılı nesneler gibi) küçük ölçekli entegrasyonlar yapılmasını ve bunların yönetimini sağlayacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

NIMBLE'ın ana hedeflerinden biri her ölçekte endüstri firmasına hitap edebilmek. Bu doğrultuda iş birliği/iş süreci yönetimi, veri entegrasyonu gibi özellikler teknik bilgisi olmayan kullanıcıların dahi zorlanmadan kullanabilecekleri bir şekilde geliştirilecek. Bunun yanında NIMBLE platformu genel B2B iş birliği kabiliyetleri sayesinde belli bir endüstri sektörüne bağımlı kalmamayı ve dolayısıyla geniş kitlelere hitap etmeyi hedeflemekte. Fakat yine de esnek mimarisi ve modüler yapısı sayesinde NIMBLE belli sektörler için özelliştirmeye de imkan vermektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Projedeki pilot çalışmaları baz alındığında NIMBLE'ın öngörülen etkileri aşağıdaki gibi: tedarik zinciri kurulumunun hızlanması, ürün/hammadde temininin hızlanması, market gereksinimlerinin daha hızlı karşılanması , geçmişe yönelik ürün/parça takibinin iyileştirilmesi, üretim süreci takibinin iyileştirilmesi, tedarikçiden kaynaklı hasar durumlarının azaltılması, nakliye sürecinde ortaya çıkan hasarların azaltılmasıdır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Uygulama Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 February 2015
30 April 2017

Türk Ortak(lar)

İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi (İTÜ UHEM)

Bilkent Üniversitesi

Koordinatör

Forschungszentrum Jülich GmbH - JUELICH, ALMANYA

Bütçe

15 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Araştırma Altyapıları

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

PRACE-4IP Projesi'nin amacı akademi ve sanayide çalışan araştırmacılara aralıksız, birinci sınıf yüksek başarımlı hesaplama servisleri sunmaktır. Bilimsel ve mühendislik modellemeleri ile simülasyonları süperbilgisayar kabiliyetleri gerektirmektedir. Bu proje PRACE platformlarına uygulama kodları sağlamakta, gelecekteki sistemler için yeni programlama araçları ve uygun test platformları geliştirmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Yüksek başarımlı hesaplama sistemleri yani süperbilgisayarlar pek çok bilimsel ve teknik konuda yapılan çalışmalar için modern hizmetler sağlayacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Sınır Güvenliği için İnsansız Kara Aracı Entegre Sistemi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2008
01 May 2012

Türk Ortak(lar)

Aselsan ve STM

Koordinatör

PIAP

Bütçe

20 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

TALOS Projesi’nde; Sistem Mimarisi ve Tasarımı, Komuta Kontrol Sistemi Yazılımlarının geliştirilmesi  ve diğer iş kalemleri bazında yürüttüğü çalışmalar ile ASELSAN Sınır/Sahil ve Kritik Tesis Güvenliği Alanı’na yönelik önemli bir bilgi birikimine sahip olmuş, birçok projede baz olarak kullanılabilecek teknolojik altyapıları geliştirmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

TALOS projesi, kontrolsüz sınırların ve geniş alanların güvenliğinin sağlanması ile yenilikçi, ölçeklenebilir, genişleyebilir, uyarlanabilir, taşınabilir ve otonom kabiliyetlere sahip maliyet etkin bir sistem çözümü, ayrıca sınır güvenliğinin sabit unsurlar olmadan ve minimum personelle sağlanması açısından önemli bir projedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

ASELSAN tarafından “Sistem Mimari Tasarımı” ve “Komuta Kontrol Sistemi Geliştirilmesi” iş paketleri kapsamında oluşturulan proje çıktılarının fikri mülkiyet hakları ASELSAN’a aittir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Proje’de elde edilen bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı ASELSAN yurtiçi/yurtdışı bir çok güvenlik sistemi projesinde kullanabilecek olup, Proje’de elde edilen kazanımlar gerek ihracat potansiyeli gerekse dış bağımlılığı azaltması açısından önem arz etmektedir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

TALOS Projesi’nde ASELSAN’ın sorumluluğunda olan Üst Seviye Sistem Mimarisi ve Komuta Kontrol Merkezi Yazılımları ile elde edilen tecrübe ve Komuta Kontrol Yazılımları alt bileşenleri, ASELSAN’ın çeşitli güvenlik projelerinde kullanılmıştır.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Çalışan Sağlığı Alanında Bilimsel Kapasite Güçlendirme Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2016
31 December 2018

Türk Ortak(lar)

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK)

Koordinatör

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (THSK)

Bütçe

1.1 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

ESPrIT projesi ile THSK İş Sağlığı alanında, meslek hastalıklarının tanınması ve izlenmesi odaklı eğitim, danışmanlık hizmetleri alarak merkez ve taşra teşkilatında Toplum Sağlığı Merkezleri  (TSM) bünyesinde yaklaşık 4 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti sunmakta olan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanları, işyeri hemşiresi, yardımcı sağlık personeli ve hatta istatistikçi ve Bilişim uzmanı çalışanlarının bu alandaki yeterliliklerinin artırılmasını hedeflemiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

İş Sağlığı alanında yayımlanmış olan yabancı ve yerli bilimsel kitap, dergi, makale ve kılavuzların derlenerek bu alanda çalışan tüm paydaşların faydalanmasına açık olacak olan çevrimiçi kütüphane Sağlık Bakanlığı internet sayfasından ulaşılabilir halde hizmete sunulacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun İş Sağlığı Alanında Bilimsel Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi, Ufuk2020 "Twinning" çağrısı kapsamında yarışan 550 proje arasından fonlanmaya hak kazanan 60 proje arasına girme başarısını göstermesi ve 2015 yılında Türkiye’den fonlanmaya hak kazanan tek Twinning projesi olması nedeniyle de önem arz etmektedir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projenin genel amacı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun (THSK) meslek hastalıklarına odaklanarak iş sağlığı alanında bilimsel duruşunun güçlendirilmesidir

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Düşük Maliyetli Atıksu Yeniden Kullanım Teknolojileri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 September 2015
31 August 2018

Türk Ortak(lar)

Seramik Araştırma Merkezi

Koordinatör

FACSA (İspanya)

Bütçe

2.36 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Çevre ve Hammaddeler

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Beklenen çıktılar, Atık Su Arıtma Tesisinde (WWTP) düşük maliyetli bir seramik membran biyoreaktörünün (MBR) uygulanması ve geçerliliğinin test edilmesi, su kıtlığı yaşanan bölgelerde ve sanayide suyun yeniden kullanımı için geliştirilecek teknolojinin etkisinin ve replikasyonunun incelenmesi ve nihayetinde projenin tamamlanmasıyla birlikte teknolojinin ticarileştirilmesine imkan tanıyacak uygun bir iş planının hazırlanması olarak belirlenmiştir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Atıksu artıma tesislerinde atıksuyun arıtılarak yeniden kullanılabilir kaliteye ulaşması için MBR teknolojisi hâlihazırda kullanılmaktadır. Mevcut MBR’ların kullanılmasındaki temel sıkıntı kullanılan teknolojinin işletim ve bakım maliyetinin çok yüksek olmasıdır. REMEB projesi, teknolojinin maliyetini önemli ölçüde düşürecek yeni bir MBR türü geliştirmeyi önermektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje kapsamında, evsel ve endüstriyel atıksu artırma tesislerinde kullanılması planlanan ve atıksuyun arıtılarak yeniden kullanılmasına imkan tanıyacak seramik, ekolojik ve rekabetçi MBR geliştirilecektir. MBR, seramik hammaddesi ve yan ürünleri ile tarım sanayisinin atıkları kullanılarak üretilecektir. 

Düşük maliyetli MBR’lar ilk aşamada İspanya’da geliştirilecek, sonrasında Türkiye’de ve İtalya’da seramik ve tarım sanayi yan ürünleri, atıkları kullanılarak geliştirilerek pilot ölçekte uygulaması ve performans karşılaştırması yapılacaktır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Proje çıktısı olarak üretilecek ve farklı ülkelerde uygulaması yapılacak yeni ve düşük maliyetli MBR, seramik ve tarım sanayi atıkları kullanılarak geliştirileceği için hem bu sektörlerdeki atıkların değerlendirilmesine imkan tanıyacak hem de su sıkıntısı çekilen bölgelerde kullanılarak evsel ve endüstriyel atıksuların farklı amaçlarla (sulama, sanayi gibi) tekrar kullanılmasını sağlayacaktır. Bu şekilde ekonomik büyümeye, istihdama ve döngüsel ekonominin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Geliştirilecek teknolojinin özellikle işletim ve bakım maliyetlerinin (mevcut seramik MBR maliyetinden 2.5 kat, organik MBR maliyetinden 3.5 kat daha düşük) çok düşük olması nedeniyle yoğun bir kullanım alanı bulacağı öngörülmektedir. Özellikle su kıtlığı yaşanan bölgeler için sulama ya da endüstriyel amaçlar gibi farklı amaçlar için evsel ve endüstriyel atıksuların tekrar kullanılması mümkün olabilecektir. Bu durumun da özellikle su kıtlığı yaşaşan bölgelerde, endüstriyel su kullanımı  ve sulama konusunda (suyun tahsisi) yeni politikaların oluşmasını etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Seramik ve tarım sektörlerindeki atıkların değerlendirilmesi sonucu geliştirilecek yeni,ekolojik ve düşük maliyetli MBR'ların farklı ülkelerde uygulamasının yapılması sonucu özellikle su sıkıntısı çekilen bölgelerde evsel ve endüstriyel atıksuların farklı amaçlarla (sulama, sanayi gibi) tekrar kullanılması sağlanacaktır. Bu şekilde, geliştirilen yeni MBR'ın uygulandığı yerlerde söz konusu sektörlerde istihdam edilen peronelin gelişmesine katkı sağlaması beklenmektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Yeni Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 February 2012
28 February 2018

Türk Ortak(lar)

 • Özyeğin Üniversitesi
 • Fiba Grup
 • BDesign

Koordinatör

CIRCE (İspanya)

Bütçe

9.5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

7. Çerçeve Programı Enerji

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Mühendislik ve mimarlık disiplinleri arasında kapsamlı ve entegre bir işbirliği amaçlanan NEED4B projesinde, tasarım ve yapım aşamalarında bir dizi simülasyon çalışması yapılarak tasarımcıların, bina işletmecilerinin ve gelecekteki bina kullanıcılarının beklentilerini göz ardı etmeden en uygun tasarımları ve maliyet çözümlerini elde etdilmiştir. 

Yapılan ölçümler ile enerji kullanımının NEED4B projesinin hedeflenen 60 kWh/m2/yıl değerinin altında, yaklaşık 50 kWh/m2/yıl olduğunu ortaya koymuştur.  Türkiye’de tipik bir ofis binasının enerji tüketiminin yaklaşık 220 kWh/m2/yıl olduğunu düşünürsek, SCOLA binasının birçok yeni binaya esin kaynağı olacağı görülmektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Bu araştırma bütüncül yaklaşımlarla binaların enerji tasarrufu ile ilgilidir. Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'lik kısmı ithal edilmektedir. Buna ek olarak, ülke bina stokunun yaklaşık üçte birinin (6  milyondan fazla konut) iyileştirileceği bir kentsel değişim döneminden geçilmektedir. Bu iki ekonomik zorluk göz önüne alındığında, binaların daha az enerji tüketmesini sağlayacak sistematik bir yaklaşımın toplum için önemli bir etkisi olacaktır. Sürdürülebilir büyüme, yalnızca gereğinden fazla harcama yapmamakla mümkündür. Tüketicilere mevcut kaynaklarını koruyarak, diğer acil sorunları için kullanma şansı verilmektedir. Bu proje kapsamında gerçekleştirilen SCOLA uygulaması sayesinde Üniversite yılda 180,000 Avro‘dan fazla tasarruf sağlamıştır. Alternatif yapım senaryosunun uygulanması durumunda, ekstra maliyet ve üç kat daha fazla enerji kullanan bir bina ile sonuçlanacaktı. Projede gerçekleştiril

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

NEED4B projesinin genel amacı, düşük enerji tüketen binalar tasarlamak, inşa etmek ve işletmek için açık ve kolaylıkla tekrarlanabilir bir yöntem geliştirerek, bu uygulamanın piyasaya girişini sağlamaktır. Bu yöntem, 23.500 metrekarelik dört uygulama sahasında uygulanarak proje çıktılarının tekrarlanabilirliği sağlanmıştır.

Tüm binalarda mevcut yürütme ve süregelen uygulamalara kıyasla enerji tüketiminde yüzde 65’lik bir azalma hedeflenmektedir. Bu hedef, bina tasarımının tüm alanlarına hitap eden, binaların her biri için en uygun yenilikçi ve düşük maliyetli enerji tasarruflu çözümler ve teknolojilerin seçimi ve entegrasyonu sayesinde mümkün olmuştur: yapı ve zarf, ısıtma, soğutma ve havalandırma, yenilebilir enerji sistemlerin entegrasyonu, su ve atık yönetimi ve kontrol sistemleri. Bu uygulamaların yapıldığı Türk sahası da Özyeğin Üniversitesi Kampüsü’ndeki SCOLA Binasıdır. 17,750 metrekarelik akademik bina Türkiye’nin Isıtma Bölgesi’nde yer almaktadır. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Projenin genel hedefi, yüksek performanslı, düşük enerjili bir bina için açık, tekrarlanabilir ve düşük maliyetli bir metodoloji geliştirmektir. Enerji üretiminde, kullanımında ve tasarrufunda ve maksimum konfor ve minimum maliyet için temel mühendislik ilkelerine dayanan tüm kaynakları istihdam ederek gerçek zamanlı izleme ile zenginleştirilmiştir. Gerçek zamanlı izlemenin sonuçları, farklı yaş gruplarından ve farklı mesleki geçmişten çok sayıda vatandaşı hedef alan düşük enerjili binalar konusunda farkındalık yaratmak için kullanılacaktır.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Bu proje sırasında ekibimiz, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak ve güç kullanımını en aza indirgemek için kapsamlı bir gerçek zamanlı geribildirim sistemi yoluyla SCOLA Enerji Gösterge Tablosu geliştirmede yardımcı olmuştur. Bu gösterge tablosu yazılımı, bina sakinlerinin kaynak kullanımının ve mali ve / veya çevresel etkilerinin daha doğrudan ve anında görmesini sağlayan sosyo-teknik geri bildirim sisteminin analiz edilmesinden sonra geliştirilmiştir. Enerji Gösterge Tablosu, binayı sakinlerine enerji tasarrufu yapmak için olanak sağlamayı ve yetki vermeyi amaçlamaktadır. Gösterge panosu, SCOLA'daki paydaşları, 1450'den fazla öğrenciyi (farklı bölümlerde eğitim görüyor), 125 eğiticiyi ve 10 yöneticiyi doğrudan etkilemektedir. Bina Yabancı Dil Eğitimi için kullandığından yeni öğrenciler her yıl SCOLA kullanma imkanı yakalamaktadırlar. Ayrıca, birçok ziyaretçi binayı günlük olarak kullanmakta ve kampüsün farklı yerlerine yerleştirilen kiosklarla etkileşime girmekte ve bu bilgiler tüm öğrencilerin, fakülte üyelerinin ve personelin kullanımına açık olup genel olarak kamuya açık olan web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, CEEE, projenin çıktılarını yıllık bültenler, akademik makaleler, dergiler, sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi aracılığıyla yaymaktadır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

CEEE, özellikle enerji, çevre ve ekonomi konularında sürdürülebilir enerji üzerine odaklanmış olup mimarlar, mühendisler ve lisansüstü öğrencilerini bünyesinde bulundurmaktadır. CEEE, doğal olarak dış mimari firmalar, mühendislik firmaları, inşaat ekipleri ve finansal firmalar / bankalar da dahil olmak üzere pek çok paydaş ile yakın temastadır. Tasarım ve yapım aşamalarında mühendislik firmaları ve kendi lisansüstü öğrencilerimiz tarafından optimum dizayn konfigürasyon konforunu elde etmek ve en uygun maliyetli çözümlerine ulaşmak için bir dizi simülasyon gerçekleştirilmiştir. Bunun için, tasarımcılar, tesis yöneticileri ve bina içindeki yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin bulunduğu gelecekteki bina sakinlerine danışılmıştır. Bilgi akışı ve karar verme mekanizması, "Genişletilmiş Entegre Proje Teslim Döngüsü ile Enerji Verimliliği Merkezi" aracılığıyla oluşturulmuştur. Bu yaklaşım, tasarım, tesis yönetimi ve işletim aşamalarının Yapı Bilgi Modellemsi, performans simülasyonları ve izleme faaliyetleriyle birleştirilmesine izin vermiştir. Buna ek olarak, lisansüstü öğrencilerimizin üçü, CEEE'de geliştirdiğimiz uygulamaları genişletebilmek için bir spin-off şirket kurmuşlardır. Bu, araştırmamızın gerçek bir iş için yararlı olduğunu, sahadaki kişilerle etkileşimde bulunduğunu ve toplumu etkilediğini göstermektedir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Projenin farklı aşamalarında yer alan profesyoneller ve SCOLA Binası içindeki sınıflara katılan öğrenciler için hem açık laboratuar olarak kullanılan öncü bir demonstrasyon binası inşa edilmiştir. Projenin sonuçları, farkındalık ve yayılım için gelecekteki işbirliği projeleri için temel oluşturacaktır.

Gıda İşleme Sürecinde Oluşan İstenmeyen Bileşiklerin Önlenmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

05 January 2011
30 April 2014

Türk Ortak(lar)

Hacettepe Üniversitesi, Eti Makine A.Ş.

Koordinatör

ACTIA (Fransa)

Bütçe

4 Milyon Euro

Desteklendiği Program

7. ÇP Gıda Tarım Biyoteknoloji

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Projenin bilimsel ve teknolojik katma değeri; ısıl işlem esnasında oluşan istenmeyen bileşiklerin yenilikçi teknolojiler ile azaltılması yollarının daha iyi anlaşılmasında, hem de bu bileşiklerin izlenebilmesi amacıyla yenilikçi teknik ve becerilerin geliştirilmesinde yatmaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

PROMETHEUS Projesi, gıda işleme sırasında oluşan istenmeyen bileşiklere, gıdaların kalitesini ve mikrobiyal güvenliğini etkilemeksizin tüketicilerin daha az maruz kalmalarının sağlanmasını amaçlamaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

PROMETHEUS projesi sayesinde özellikle bebek maması gibi işlenmiş gıdalara, işlem süresince oluşan zararlı kimyasalların uzaklaştırılması için yöntemler geliştirilmiş ve bu yöntemlerin de sanayiye uygulanabilirliği konusunda araştırmalar yapılmıştır. Dolayısıyla işlenmiş gıdaların çok daha sağlıklı ve besleyici olabilmesini sağlayacak sonuçlar alınmıştır.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

PROMETHEUS projesi kapsamında yapılan araştırmalarda doktora tezleri yazılmış, ohmik pişirme, konserve ve diğer pişirme tekniklerinin uygulanması hakkında düzenlenen toplantılarda yaklaşık 30 firma temsilcisi ve araştırmacı bilgilendirilmiştir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Akıllı Öz Yönetim ile Hastaların Kendi Tedavilerinde Etkin Rol Oynaması

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 February 2012
31 January 2015

Türk Ortak(lar)

Sağlık Bakanlığı, SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme

Koordinatör

Salzburg Araştırma Enstitüsü (Avusturya)

Bütçe

4.2 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

EMPOWER adı verilen cep telefonu ve bilgisayar üzerinden kullanılabilen bir e-Sağlık uygulaması geliştirilmiştir. Proje kapsamında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin diyabete yönelik klinik çalışmalar kapsamında kullanımına ilişkin 12 adet makale yayımlanmıştır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Türkiye'de sağlık harcamalarının büyük bir kısmı diyabet hastalığı ve tetiklediği diğer hastalıkların tedavisine yönelik harcamalarıdır. Projenin çıktıları bu harcamaları azaltacak yöndedir. 

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Diyabet Hastaları İçin Karar Destek ve Öz Yönetim Sistemi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 February 2016
31 July 2019

Türk Ortak(lar)

SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme ve Danışmanlık A.Ş.

Koordinatör

TNO – Uygulamalı Bilimler Araştırma Enstitüsü (Hollanda)

Bütçe

5 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Diyabet Tip 1 ve Tip 2 hastaları için mobil ve web uygulamaları üzerinden kullanabilecekleri kişiselleştirilmiş öz-yönetim sistemi (POWER2DM SMSS). Üç ana bölümden oluşmaktadır;

 • Diyabet hastaları için kullanılan tahmin modelerinin birleştiren ve bu şekilde hastalığın ilerlemesine yönelik çıkarılacak günlük ve uzun vadeli tahminleri kullanan hastaya yönelik karar destek sistemi,
 • Sağlık davranışları değişim teorileri kullanarak hastaya sürekli olarak otomatik olarak diyabet koçluğu yapacak mobil ve web uygulamaları,

Gerçek zamanlı  kisisel veri toplama ve işleme sistemi.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

POWER2DM projesi ve oluşturulacak yaklaşım Diyabetin yaşam boyu bakımı ve engellemeye yönelik çalışmaları ileriye taşımak amacı ile aşağıdaki problemlere çözümler arayacaktır:

 • Hali hazırda var olan, hastaları hedeflemeyen ve sadece kan şekeri yönetim sürecine odaklanan karar destek sistemlerinin sınırlı etkilerinin aşılması gerekliliği
 • Yapılan kanıta dayalı çalışmalar ile uygulanan Diyabet tedavi süreçleri arasındaki farklılık ve boşlukların doldurulması gerekliliği
 • Uzun süreli ugulanabilecek etkisini yitirmeyen müdahele yöntemlerinin gerekliliği
 • Optimum tedavi modelinin oluşturulmasında geçen zamanın azaltılması gerekliliği

Hastaya yönelik karar destek servisleri için karmaşık kanıta dayalı modellerin uygulanabilmesi

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Geliştirilen sistem Almanya, Hollanda ve İspanya’da proje ortakları IDK, LUMC, ve SAS koordinasyonunda 3 pilot uygulama dahilinde toplam 140 gerçek hasta üzerinde denenecektir. Pilotlar hem Diyabet bakım süreci hem de systemin güvenirliliği ve performansı açısından değerlendirilecektir. Bu kapsamda Diyabet bakım ve hizmet süreclerinin iyileştirilmesinde rolu olacacağı öngörülmektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

POWER2DM projesinden edindiğinimiz kazanımlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen PROEMPOWER (http://www.proempower-pcp.eu/)  projesine katılım sağlanması planlanmaktadır. 

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Projenin amaçlarından biri optimum tedaviye hızlı bir şekilde ulaşılarak fazladan ilaç ve tedavi masraflarının düşürülmesidir. Bu kapsamda ilaç endüstrisinde yurtdışı bağımlılığını azaltması beklenebilir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Projenin Diyabet bakım süreci ve davranış değişikliği konularında ulaşılacak yenilikler Sağlık Bakanlığı tarafından Diyabet ile mücadele kapsamında Aile Hekimliği ve üst basamak sağlık kurumları açısından süreç ve yaklaşımların yenilenmesi için kullanılabilir.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Yenilikçi diyabet bakım süreçleri, Avrupa’da bazı ülkelerde olduğu gibi diyabet hemşileri ve kişisel sağlık yaşam koçları gibi mesleki özelleşmelere ihtiyaç duyabilir. Bu kapsamda süreçte yaşanan değişiklikler bu mesleki özelleşmelerin ve yeteneklerin geliştirilmesine fayda sağlatabilir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kronik hastalık yönetimi ve davranış değişkliği uygulama ve sistemlerinin artması ile beraber bu konuda hizmet verecek insan kaynağının (uygulama geliştirici, sağlık personeli;hekimler, aile hekimleri, hemşireler, diyetisyenler ve piskologlar) gelişmesine katkıda bulnabilir.   

Daha Hafif ve Maliyet Etkin Uçak Üretimi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

04 January 2008
09 January 2016

Türk Ortak(lar)

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ

Koordinatör

Airbus Operations

Bütçe

65 Milyon Avro

Desteklendiği Program

7. ÇP Ulaşım

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Bu projenin bilimsel çıktıları RTM ve kompozit üretim teknolojileri süreçlerinin eniyilenmesi şeklinde gösterilebilir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

 • Havacılık sektöründe kompozit malzeme kullanım alanlarının genişletilmesi
 • Uçaklarda toplam ağırlık azaltımı
 • Kompozit malzemelerin maliyetlerinin düşürülmesi
 • Uçak tasarım, benzetim, test ve üretim süreçlerinin eniyilenmesi
 • Havacılıkta maliyet azaltımı

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

 • Kompozit uçak gövdesi montaj süresinin %50 oranında azaltılması
 • Tasarımdan teste kadar geçen sürenin %20 oranında azaltılması
 • Uçak gövdesi için geliştirilmiş panel üretimi
 • RTM pencerelerin üretimi
 • Uçağın genel ağırlığının %10 oranında azaltılması
 • Maliyet iyileştirmeleri ile toplam maliyetin %5 oranında düşürülmesi

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

MAAXIMUS projesi sonunda kompozit ve RTM teknolojileri kullanımının ulusal araştırma politikaları düzeyinde daha sağlam bir karşılık bulacağı beklenmektedir.

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

TAI, RTM teknolojileri noktasında yüksek bir kapasite kazanmış olup, bu kapasitenin gelecekte Türkiye'de üretilen RTM teknolojilerinin yurtdışı ihracatında ciddi katkıları olacağı öngörülmektedir. Söz konusu öngörü TAI ve Türkiye’nin ihracat kapasitesini geliştirecektir.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Uçak üretimi özelinde RTM ve kompozit teknolojisi geliştirilmesi sonrasında, uçak üreticileri ve havayolu taşıyıcıları tarafından katma değer yaratılacaktır. İlgili yetenekler ileriki süreçlerde de kullanılacaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

 • RTM üretim yeteneklerinin kazanılması
 • Varolan kompozit üretim kapasitesinin geliştirilmesi
 • Uçak gövde üretiminin hızlanması
 • Rekabet avantajı
 • Kompozit kullanım maliyeti azaltımı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

RTM üretiminde rol alacak insan kaynağı ileriki projeler ve seri üretim için hazır olacaktır. İleri kompozit üzerinde teknik personelin kapasitesi de proje esnasında ve sonrasında güçlenecektir.

Yakıt Deposu Sızıntı Tespiti Otomasyonu

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2015
01 March 2017

Türk Ortak(lar)

Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Koordinatör

Floteks Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş

Bütçe

1.2 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk 2020 KOBİ Aracı

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje, deniz altında balık seslerinin uzaktan duyulmasına yarayan ‘Hydrophone’ların, geliştirilen bir algoritma sayesinde hava kabarcığı sesini duyması tekniğine dayanır. Proje ile hava kabarcıklarının Akustik Emisyonu konusunda bilimsel veriler elde edilir, analizi yapılır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Araç yakıt depoları, %100 sızıntı kontrollü olarak ana sanayiye gönderilir. Endüstri standardı, kontrollerin insana bağımlı olarak yapılmasını kabullenmiştir. Oysa hayati risk taşıyabilecek bir kontrolün otomatik ve kayıt altına alınabilir bir yöntemle yapılması önemlidir.Proje, otomotiv sanayine yeni bir standart getirme hedefindedir. Standardın kabulü durumunda küresel pazarda satışı da kolaylıkla gerçekleşecektir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje, «Endüstri 4.0» hedefleri ile uyumludur. Zira, otomobil üreticileri yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla plastik parça kullanmaktadırlar. Geliştirilen teknoloji ile plastik parça kullanımına bağlı olarak artan sızıntı riskinin azaltılması ve bu sayede de önemli ölçüde verimlilik artışı sağlanacaktır. 

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Diyabet Öz Yönetim Destek Sistemi Ticarileşme Öncesi Kamu Tedarik Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 October 2016
31 January 2020

Türk Ortak(lar)

T.C. Sağlık Bakanlığı

Koordinatör

T.C. Sağlık Bakanlığı (Türkiye)

Bütçe

4.3 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

ProEmpower proje konsorsiyumunun Avrupa Komisyonuna sunduğu proje önerisinde belirtmiş olduğu ihtiyaçlara cevap verebilecek bir bilimsel / teknolojik ürün, altyapı ya da sistem mevcut değildir. ProEmpower hem bir Avrupa Komisyonu projesi olmasıyla hem de ihale süreçlerinin tüm dünyadan servis sağlayıcılarına ve çözüm üreticilerine açık olmasıyla küresel ICT pazarında rekabetçi bir ortam oluşturacak, sağlık hizmetleri sunumunda ve kullanımında bilimin ve teknolojinin kullanılmasını teşvik edecektir. İhaleler aşamalı prosedürlerle yapılacağı için henüz proje sona ermeden bile bilgi ve iletişim teknolojileri ProEmpower ihtiyaçlarına cevap vermek için ilerleyecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Diyabetin toplumlarda görülme ve teşhis koyulan hastalarda komplikasyon görülme sıklığı ve tüm bunların sağlık ekonomilerine olan yükü giderek artmaktadır. Diyabetin erken teşhis edilmesi, teşhis alan hastaların yardımcı sağlık personeli tarafından eğitilmesi ve hastalık yönetimi sürecinde öğün, ilaç dozu ayarlaması, uyku ve egzersiz düzeni gibi kararların hasta tarafından verilmesi, komplikasyonların gelişmesinin önlenmesi ve hasta ile doktor arasında bir iletişim ağının sürdürülebilmesi için gerekli bir altyapı ve yazılım bulunmamaktadır. ProEmpower bu ihtiyaçlara cevap verip hem halk sağlığının korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak hem de ICT pazarının sağlık hizmetlerine cevap verme yetisini geliştirerek küresel ekonomiye katkı sağlayacaktır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje konsorsiyumu tarafından ihtiyaç duyulan ve tedarik edilecek olan ürünler henüz pazarda hazır bulunmamaktadır. Proje, bu çözümlerin üretilme sürecinde küresel endüstride inovasyonu ve rekabeti teşvik edecektir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Projenin klinik pilotlarında elde edilen başarılar, ulusal ve küresel sağlık politikalarında bilgi ve iletişim teknolojilerine olan yatırımları arttırabilir, bu araçların kullanımını daha öncelikli sıralara getirebilir.  

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Proje, 3 farklı geliştirme aşamasında en mükemmel ürüne ulaşmak için Avrupa Komisyonu tarafından kurgulanmış ihaleler kapsamında yapılacaktır. İhale yeterliliklerinin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanması ve ihalelere yerli şirketlerin de girecek olması projenin ulusal ölçekte etkisini güçlendirecektir. Ürünün ticarileştirmesi ile sağlık bilişimi alanında güçlü bir ihraç potansiyelinin ortaya çıkması planlanmaktadır.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje, ülkemizin dijital dönüşüm programına katkıda bulunacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık hizmetleri alanındaki kullanımını yaygınlaştıracaktır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Projenin klinik ar&ge ve pilotları sonucunda sağlık personelinin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanma kapasitesi gelişecektir.

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Projenin inovasyon geliştirme aşamasında altyüklenicilere sağlanacak olan maddi kaynaklar, yeni işgücü ve insan kaynaklarının finanse edilmesini sağlayacaktır.

İnsan-Robot İşbirliği

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 November 2013
30 April 2017

Türk Ortak(lar)

TOFAŞ

Koordinatör

TOFAŞ – Türkiye

Bütçe

8.6 Milyon Avro

Desteklendiği Program

7. Çerçeve Programı Malzeme ve İmalat Teknolojileri

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

«Geleceğin Fabrikalarında Akıllı, Esnek ve Güvenli Operasyonlar İçin Yakın İnsan/Robot İşbirliği Sistemleri» geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

 • İnsan ile yakın etkileşimli robotik uygulamayla birlikte insanlar ve robotlar arasında görev paylaşımı, ergonomik koşulların iyileştirilmesi,
 • Endüstriyel alanlarda daha fazla kadın istihdamı, orta yaş üstü ve engelli çalışanlara destek
 • Artırılmış gerçeklik gözlükleri ve giyilebilir teknolojilerin endüstride kullanımı ile bilişsel yükte iyileşme,
 • Daha kolay robot programlama ve yönlendirme yöntemleri ile robotiğin farklı sektör ve alanlarda d yaygınlaşması
 • İLMAR konsepti ile katma değersiz etkinliklerin iyileştirilmesi

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

 • Orta yük kapasiteli endüstriyel robotlarda insan ile yakın etkileşimli robot (kolloboratif robot) uygulaması ve montaj işlemleri,
  • Gelişmiş işgüvenliği ekipmanları ve teknolojileri
  • İnsan robot görev paylaşımı yöntemleri ve yazılımı
  • Artırılmış gerçeklik gözlüğü ve giyilebilir teknolojilerin insan robot işbirliği senaryolarında kullanımı
  • Ses, el imgeleri ve sürükle/bırak görsel komutlarıyla robot programlama yöntemleri
 • İLMAR (İç Lojistik Mobil Asistan Robotu) konsepti: Üzerinde kartezyan eksenler bulunan, otonom hareket eden, optimize işplanlaması yapan, malzeme taşıma amaçlı güvenli mobil robotlar
 • Ağır sanayide vinç yapısına entegre robotik, “beni izle” fonksiyonu

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

 • ISO/TS 15066 normunda revizyon
 • İnsan robot etkileşimi temasının öncelikli alanlar içinde yer alması

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Proje konsorsiyum üyeleri birlikte 5’inde Türk firma koordinatör olmak üzere, 11 adet AB proje başvurusu yapmıştır. Proje, prestijli uluslararası konferans, fuar, vb. etkinliklerde ve AB sosyal medyasında başarı öyküsü olarak anlatılmaktadır.

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan ve robot etkileşimi ile montaj operasyonları, insan ile etkileşimli orta yük kapasiteli robotlar, bu kapsamda gelişmiş iş emniyeti ekipmanları ve yöntemleri (iş emniyeti robot kaplaması, iş emniyeti 3D tarayıcı), artırılmış gerçeklik gözlüklerinin ve giyilebilir teknolojilerin endüstride kullanımı, endüstri 4.0 kablosuz iletişim yazılım protokolleri, yapay görme destekli robotik, mobil robotik, LİDAR sensörleri ile 3B model oluşturma, otonom karar destek sistemleri

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

8 ülkeden 14 farklı partnerin oluşturduğu konsorsiyumda, TOFAŞ ekibinde farklı birimlerden 22 personel görev almıştır. Yukarıda belirtilen mesleki beceri ve profesyonel yeteneklerde elde edilen birikimle, giyilebilir teknolojiler ve artırılmış gerçeklik gözlükleri alanlarında iç projeler kurgulanmıştır.

"Tek Araba Gidelim" Projesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

10 October 2015
01 March 2017

Türk Ortak(lar)

Lojika Bilgi Teknolojileri

Koordinatör

Lojika Bilgi Teknolojileri

Bütçe

1.7 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk 2020 KOBİ Aracı

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

TAG (Tek Araba Gidelim) projesinin amacı, şehir içi yolculuklarda, sürücülerin masraflarını paylaşarak, aynı rotadaki yolcuların ortak ulaşımına olanak sağlayan bir akıllı telefon uygulaması geliştirmektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Araba paylaşımı yoluyla trafik yoğunluğunun, araç park sıkıntılarının ve yakıt masraflarının azaltılarak seyahat konforunun artırılması önem arz etmektedir.Proje, kullanıcıların konumu ve bireysel ihtiyaçlarını esas alan algoritması ile benzer uygulamalara kıyasla öne çıkmaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Sistemin en önemli özelliği ise müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına, konumuna ve kullanıcıların farklı durumlarına özel düzenlemelere olanak sağlamasıdır. Bu özelliği ile dünyada tek olan Proje; bu algoritmalar, ticari ve sosyal ilgilere göre kullanıcı girdileri ve memnuniyetine dayanarak, başarılı rota eşleşmelerine izin vermektedir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Kadın Akademisyenlerin Bilim ve Teknolojideki Rolünün Güçlendirilmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 January 2012
01 January 2017

Türk Ortak(lar)

İstanbul Teknik Üniversitesi

Koordinatör

Uppsala Üniversitesi (İsveç)

Bütçe

4.3 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek için;

 • Mevcut durumun tespiti
 • Farkındalık yaratma
 • Eşitliği sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesi
 • Alınan kararların uygulanması ve ana akımlaştırılması
 • Bu süreçlerin izlenmesi ve yönetilmesi
 • Sonuçların değerlendirilmesi
 • Geri besleme ile sistemin sürekli iyileştirilmesinin sağlanması
 • Değişim sürecinde karşılaşılan engellerin tespit edilmesi ve bunlarla mücadele yöntemleri

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Akademik araştırmacıların çalışma ortamlarında değişimler uygulamak, kadın araştırmacıların bilim ve teknolojide kalmaları ve akademik kariyer yapmalarını teşvik etmek, tüm araştırma personelinin iş koşullarını iyileştirip; araştırma gücünde çeşitlilik geliştirmek ve böylece her kıdem düzeyinde yaratıcılığın ve araştırma çıktısı kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak, kadın araştırmacıların daha fazla işe alınması ve görevde kalmalarını sağlayacak olanakları geliştirmek ve böylelikle akademik hiyerarşinin yüksek düzeylerine ilerlemelerine katkıda bulunmak ve karar verme süreçlerindeki etkilerini artırabilmesidir.Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma ve yükseköğretimde kadın akademisyenlerin güçlendirilmesi konusunda önem taşımaktadır.FESTA, politika ve stratejileri kapsamında geliştirdiği tavsiyeler, raporlar ve online toolkit’ler ile yükseköğretim alanında kadın akademisyenlerin karşılaştığı zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik önemli katkılarda bulunmuştur.

Parekende Sektörü İçin Görüntü İşleme

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

07 January 2015
01 January 2016

Türk Ortak(lar)

Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Koordinatör

Vispera Bilgi Teknolojileri Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Bütçe

50.000 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 KOBİ Aracı

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

V4RETAIL projesi kapsamında geliştirilen otomatik ürün tanıma ve sayfa sistemi ile toptancı firmaların ürün denetim verimliliğinin artırılması, ürün tanıma ve sayma sürecine nesnellik getirerek insan hatalarının en aza indirilmesi, toptancı firmaların iş süreçlerinde iyileşme ve ekonomik kazanım sağlaması amaçlandı.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Perakende satış noktalarında sergilenen paketli ürünlerin bulunurluklarının takibi, sektörün en önemli sorunlarından biri haline geldi. Stok bitmesi / fazlalığı gibi sıkıntılar,yerleşimin planlanan raf düzenine uymaması gibi sorunlar,perakende operasyonlarının sağlıklı bir şekilde yürümesini engelliyor. Bu proje ile bu sıkıntıların çözüme ulaştırılması hedeflenmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Proje; imge özniteliklerini önceden hesaplanan ürün öznitelikleri ile karşılaştırmak için geliştirilen hiyerarşik görsel sözlük tabanlı yöntem, yüksek sayıda SKU içeren karmaşık raf sahnelerinde başarılı bir şekilde çalışıyor. Ortak sahne özelliklerini bütün olarak değerlendirerek yanıltıcı eşlemeler engellenirken, paralel olarak da öznitelik eşlemelerinden SKU poz uzayına genelleştirilmiş Hough dönüşümü ile bütünsel bir yaklaşım geliştirilerek ürün tespitinin daha sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi sağlandı. Raf ürünlerinin planogram adı verilen belli bir plan kapsamında yerleştirildiği bilgisi kullanılarak, Bayes yaklaşımı ile sahne modeli oluşturularak bağlam bilgisinin tanıma performansı yükseltildi.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

Toptancı firmaların iş süreçlerinde iyileşme ve ekonomik kazanım sağlaması

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Bulut Tabanlı Gemi Seçim Karar Destek Sistemi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 June 2016
31 May 2017

Türk Ortak(lar)

Promatech Denizcilik Teknolojileri

Koordinatör

Promatech Denizcilik Teknolojileri

Bütçe

1.8 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 KOBİ Aracı
 

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Proje kapsamında, Evrim Algoritması, Tabu Arama Algoritması ve Parçacık Sürü Optimizasyonu’nu birleştiren Metasezgisel Çözümleyici bir algoritma geliştirilecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Uygun gemi seçimi probleminde, çevreye etkiyi ve yakıt tüketimini optimize eden ilk çözüm olacaktır.Projenin desteklenmesindeki en önemli etkenler, benzer çözümlerin teknik açıdan yeterli olmaması ve planlanan çalışmaların uluslararası literatürde ilk defa gerçekleştiriliyor olmasıdır. Proje çıktısının küresel pazarda konumlandırılmasında, lisans hakkının satılması yerine uluslararası hizmet verilerek sürdürülebilir gelir elde etmek, kalifiye insan yetiştirmek ve istihdamı artırmak hedeflenmektedir.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

En uygun gemiyi en uygun rotaya atama yapacak optimizasyon uygulaması elde edilecektir.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Vakum İzolasyon Panelleri İçin Nano Gözenekli Malzeme Geliştirilmesi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 February 2012
01 February 2016

Türk Ortak(lar)

Arçelik A.Ş.

Koordinatör

Dr. Yusuf YUSUFOĞLU

Bütçe

100,000 Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Marie-Curie

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

Vakum Yalıtım Paneli - VİP'lerde çekirdek dolgu malzemesi olarak kullanılabilecek yüksek termal yalıtım özelliklerine sahip uygun maliyetli yeni çekirdek malzemesi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu projede yüksek gözenekli ve geniş yüzey alanına sahip malzemeler geliştirilmesi için yeni yöntemler çalışılmaktadır. Önerilen yeni metodoloji ile, VİP’ lerin performansında çok önemli bir parametre olan çekirdek yalıtım malzemesinin gözenek boyutu kontrol edilebilir. Bu çalışmadaki VİP’ lerin ıs iletim katsayıları 3,9 mW/m.K’dir ve bina yalıtımında ve soğutma uygulamalarında VİP’lerin kullanımının yaygınlaşmasına yardımcı olacak bir şekilde VİP maliyetleri yaklaşık %75 oranında azaltılmıştır. Bunun yanında bu VİP’ler buzdolaplarında kullanıldığında %30 enerji tasarrufu sağlamaktadır. VİP’ler enerji tüketimini önemli bir düzeyde azaltabildiği için bu proje, daha yüksek enerji tasarruflu soğutucu uygulamalar geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Projenin amacı geleneksel yalıtım malzemelerine oranla yaklaşık 10 kat daha yüksek yalıtım performansına sahip yeni nesil Vakum Yalıtım Paneli (VİP) geliştirmektir. Fosil yakıt rezervlerinin hızla azalması ve sera gazları salınımındaki artış, kullanılan enerji kaynaklarının etkili kullanılmasını sağlayan teknolojiler geliştirilmesini gerektirir. Avrupa’da, binalarda ve soğutucu uygulamalarında kullanılan toplam enerji tüketiminin %30’tan fazlası, evlerdeki elektrik kullanımının %15’den fazlasını oluşturan en büyük enerji tüketimlerinden biridir.  Bu dikkate alındığında, binalarda ve soğutucu uygulamalarındaki enerji kullanımının azaltılmasına doğrudan katkı sağlayan VİP teknolojisi için büyük bir potansiyel vardır. Örneğin; soğutucu uygulamalarında, yeni enerji tasarruflu olanlar ile eski soğutma uygulamaları değiştirildiğinde,  her yıl 60 milyar kWh yaklaşık 6 nükleer santral üretimi kadar enerji tasarruf edilebilir. Açıkça görülüyor ki, VİP’ler; enerji verimini sağlayan, sera gazı salınımının azaltılmasında büyük etkisi olan ve enerji kaynaklarının etkili kullanılmasına katkı sağlayan mükemmel termal özellikler sunmaktadır.
VİP tabanlı sistemler daha incedir ve geri dönüşümü ekonomik olarak caziptir. Bu nedenle; kaynak yoğunluğu geleneksel çözümlerden daha düşük olacaktır. Bu proje, AB hedefleri ile tamamlayıcı olacak ve AB’nin 2020’deki enerji tasarrufu hedeflerine ulaşmak için katkı sağlayacaktır. Ayrıca, önerilen çalışma Kyoto protokolüne de katkıda bulunacak ve küresel ısınma ile savaşmayı da amaçlamaktadır.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Arçelik, Marie Curie Proje çalışmalarına her aşamasında tam destek vermiş ve Dr. Yusufoğlu’nun Arçelik ArGe merkezinde araştırma grubu kurmasına imkan sağlamıştır. Dr. Yusufoğlu kıdemli uzman olarak başladığı Arçelik kariyerinde, 2016 yılı başında Polimer&Kimya grubu Lideri olarak terfi almıştır. Araştırma grubunda 7 araştırmacı mühendis, 6 teknisyen ve 5 proje mühendisi bulunmaktadır. Arçelik, proje başında detaylı oryantasyon programı düzenlemiş ve Dr. Yusufoğlu’nun projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak TRİZ ve 6 Sigma karakuşak gibi birçok eğitim programı düzenlemiştir. Farklı disiplinlerden Arçelik çalışanlarının bir araya gelerek yenilikçi fikirler üzerinde çalıştığı “İç Girişimcilik – Turning Technology into Business (TTIB)” programı da şirketin inovasyon gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu program ile disiplinlerarası iletişime ve çalışanların yenilikçi fikirlerinin peşinden gitmesine izin verilmektedir. Şirket içerisinde inovasyon kültürünün yerleşmesine de yardımcı olan bu program ile Marie Curie Projesine de oldukça yüksek bir katkısı olmuştur.

Türkiye’den yapılan uluslararası patent başvurularının yaklaşık 1/3’ ü Arçelik tarafından yapılmaktadır. Arçelik bünyesinde bulunan Patent Ofisi inovatif fikirlerin patente dönüştürülmesi için Dr. Yusufoglu’na her türlü desteği sağlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında 6 Patent ve uluslararası dergilerde 2 makale yayınlanmıştır.

Arçelik, başarılı bir şekilde yürütülen projenin sonunda elde edilen sonuçların seri üretime alınması için yeni bir tesis yatırımı gerçekleştirmiştir. Türkiye’de ilk defa kurulan VIP tesisi ve Marie Curie proje çıktılarının da kullanılması ile Arçelik kendi VIP’lerini üretmeye başlamıştır. Marie Curie projesinden elde edilen başarılı sonuçların da katkısı ile Arçelik içerisinde yaklaşık 25 çalışanın çalıştığı yeni bir tesis kurulmuştur.

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Proje kapsamında Vakum İzolasyon Panelleri için yeni bir malzeme formülasyonu geliştirilmişti. Yeni geliştirilen malzeme sentezi ile yurtdışından temin edilen malzemeler yerine Türkiyede üretilen malzemeler kullanılabileceği için cari açığa pozitif etkisi olabilecektir. Proje kapsamında yapılan çalışmaları ile Arçelik yeni bir VIP üretimi tesisi kurmuştur ve daha önce yurt dışından temin edilen malzemeler yerine, kendi ürettiği VIP’leri kullanarak carı açığa pozitif bir katkısı olmuştur.

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Proje kapsamında yapılan çalışmaların da katkısı ile Arçelik Türkiye’de ilk olan bir VIP tesisi kurmuştur. Yeni yapılan bu yatırım ile yaklaşık 25 kişiye istihdam sağlanmıştır. Ayrıca, proje süresi boyunda Proje Mühendisi olarak çalışan İTÜ Kimya Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi de ArGe Uzmanı olarak işe alınmıştır.

Araştırma Altyapıları İçin Yenilikçi Dijital Servisler

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 March 2015
31 August 2017

Türk Ortak(lar)

TÜBİTAK ULAKBİM

Koordinatör

Stichting European Grid Initiative, HOLLANDA

Bütçe

8 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Araştırma Altyapıları

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

EGI-Engage Projesi ile tüm disiplinlerdeki araştırmacıların inovatif dijital servisler, veri, bilgi ve tecrübeye kolay ve açık erişiminin amaçlandığı Açık Birim Müşterekleri uygulamalarının ivme kazanması amaçlanmaktadır. EGI-Engage, araştırmacılara sunulan kabiliyetler ve kullanıcı spektrumlarını genişletecek (örneğin, geliştirilmiş bulut ya da veri servisleri sunmak). Büyük çaplı araştırma altyapıları hedeflenen kullanıcı kitlesi içindedir. Ulusal Grid Girişimleri'nden (NGI) sekiz Yetkinlik Merkezi ile kurulacak ağa kullanıcı toplulukları, teknoloji ve servis tedarikçileri de dahil edilecektir. Söz konusu paydaşlardan talepler toplanacak, modern servislere topluluk-spesifik uygulamalar entegre edilecek, elektronik altyapılar arasındaki birlikte çalışırlık kuvvetlendirilecek ve kullanıcı-merkezli servis gelişim modeli üzerinde çalışılacaktır.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Birleştirilmiş hesaplama, depolama, veri, iletişim, bilgi ve tecrübe servisleri ile Açık Bilim Müşterekleri hayata geçirilmesi hızlandırılacaktır. 

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı

Doğal Afetlere Yönelik Avrupa Gözlem Sistemi

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 October 2015
30 September 2019

Türk Ortak(lar)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Koordinatör

Instituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, İTALYA

Bütçe

18.4 Milyon Avro

Desteklendiği Program

Ufuk2020 Araştırma Altyapıları

Proje İnternet Sitesi

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

EPOS IP Projesi'nin amacı dünya gezegeni yer sisteminin nasıl çalıştığını, volkan patlamaları, depremler, sel, heyelan, tsunami ve benzeri doğal olayların çalışma mekanizmalarını anlamak. Dünya'nın çalışma sistemi anlaşıldığı takdirde insanların yaşam standartları yükseltilip muhafaza edilebilecektir. Bu proje verimli veri kullanımı ve süreçlerini hızlandıracağı gibi verileri test etmek için yeni ataçlar ve fikirler de ortaya çıkaracaktır. EPOS, mevcuttaki araştırma yatırımlarına katma değer ekleyecek ve bu konuda yapılan inovasyona hizmet edecektir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Yer bilimleri, doğal afetler ile karşılaşıldığında bireylerin özel ve iş hayatlarının güvenliğini sağlayabilmek adına değerli bilgiler üretmektedir. Söz konusu yalnızca bilimsel bilgi olarak kalmayarak, hükümetlerin ve karar vericilerin bu durumlarda harekete geçmesine olanak sağlar.

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı