ERA CoBioTech, Avrupa'daki biyoteknoloji araştırma fonlarının mevcut mekanizmaları arasındaki sinerjileri daha iyi kullanmayı, biyo-tabanlı bir ekonominin toplum için faydalarını vurgulamayı ve böylece Avrupa'nın modern biyoteknoloji konusundaki küresel liderliğini sürdürmeyi ve güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu proje kapsamına yeni biyolojik parçalar, cihazlar ve sistemler tasarlamak ve inşa etmek için sentetik biyoloji yaklaşımları, metabolik mühendislik ve biyolojik süreçlerin optimizasyonuna sistem biyolojisi yaklaşımları, genomik verilerin metabolik potansiyelleri, biyo bazlı molekülleri katma değeri yüksek moleküllere dönüştürmek için kimyasal ve biyoteknolojik yaklaşımlar girmektedir. “Avrupa Biyoteknoloji Merkezi” ile CoBioTech, farklı Avrupa stratejik enstrümanlarını Ufuk2020 kapsamındaki KET biyoteknoloji programının hedefleriyle uyumlu hale getirip artırmak ve endüstriyel kullanımlar için halkın biyoteknoloji bilincini artırmak için biyoteknoloji ile ilgili birçok alandaki kilit aktörlere ve paydaşlara ulaşarak tamamen yeni bir konsept gerçekleştirmektedir.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

3. CoBioTech çağrısının konusu “Biyo bazlı ikame ürünler, teknolojiler ve işlemler” olarak belirlenmiştir. Çağrıda tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliğe güçlü bir odaklanma hedeflenmiştir.

Projelerinin belirli bir ürünün/teknolojinin geliştirilmesine ya da aşağıda belirtilen maddeleri içeren bir sürecin değiştirilmesine yol açması beklenmektedir:

  • fosil bazlı veya diğer sürdürülebilir olmayan hammaddeler (örneğin yüksek ILUC (Indirect Land-Use Change) ve gıda/yem hammaddesi) veya
  • yoğun üretim yöntemleri (yüksek karbon-yoğun enerji tüketimi ve/veya taşınmasını da içeren) gibi sürdürülebilir olmayan endüstriyel işlemler/süreçler

Beklenen çıktılar emtia kimyasalları (commodity chemicals), ara ürünler ve bitmiş ürünler/tüketim ürünleri olarak tanımlanmıştr. Bu ürünler aşağıda belirtilen ürünleri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: biyo-bazlı materyaller, biyomedikal ürünler, aromalar/koku maddeleri, gıda/yem bileşenleri, farmasötikler, platform kimyasalları, kağıt hamuru/kağıt ürünleri, tekstiller, yukarı akış ve aşağı akış tasarımı, biyoteknolojik işlemlerin ölçeklendirilmesi, biyoproses ve proses geliştirme yaklaşımları, gaz fermantasyon sistemleri

Hammadde

Projelerde, biyokütle kullanımını sürdürülebilir şekilde iyileştirmek veya sürdürülebilir kaynaklardan türetilmiş yenilikçi hammaddelerin kullanması beklenmektedir. Odak nokta, yeni biyokütle üretimi yerine besleme stoğunun dönüştürülmesi üzerine olmalıdır. Hammadde atıkları (tarımsal, kentsel, ormancılık, su ürünleri vb.) veya henüz kullanılmamış diğer 2 biyokütleleri içerebilir. Hammaddeler fosil bazlı kaynaklardan, yüksek miktarda sera gazı üreten kaynaklardan (GHG) veya yaygın olarak sürdürülebilir olmayan, bilinen diğer kaynaklardan ve üretim yöntemlerinden elde edilmemelidir. Hammadde, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan biyokütle için sürdürülebilirlik ve arazi kullanım kriterlerine uymalıdır.

Endüstriyel süreçler, endüstriyel çeviri ve sosyal entegrasyon

Projelerin araştırmaya odaklanması gerekmektedir; ancak gelecekteki uygulamalara yönelik potansiyel yol haritası da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, projenin teknoloji hazırlık seviyesine (TRL) bağlı olarak, bir endüstriyel ortağın veya teknoloji transfer ofisinin (veya eşdeğeri) katılımı şiddetle tavsiye edilir. Projeler, en az TRL 2 seviyesinden başlamalı ve proje süresince TRL'leri 2 seviye (TRL 6'yı geçmeyecek şekilde) artırılmalıdır. Ek olarak, beklenen ürünün, teknolojinin veya endüstriyel sürecin, geleneksel ürün, teknoloji veya sanayi işlemine kıyasla faydalarını göstermek için projenin çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu amaçla, “İletişim ve Yaygınlaştırma” faaliyetleri de dahil olmak üzere,” Sorumlu Araştırma ve Yenilikçilik (Responsible Research and Innovation-RRI)” bileşenleri araştırma projelerine entegre edilmelidir. Bu bileşenler, tüm değerlendirme kriterleri (Mükemmeliyet, Etki ve Uygulama) ile birlikte bütünleşik olarak değerlendirilecektir. Önceki ERA CoBioTech çağrılarında olduğu gibi, Horizon 2020'deki FAIR Veri Yönetimini izleyen bir plan zorunludur.

Proje önerilerinin çok disiplinli olması ve aşağıda belirtilen yaklaşımlardan en az ikisini içermesi beklenmektedir:

  • Sentetik biyoloji: yeni biyolojik parçaların, cihazların ve sistemlerin tasarımı ve inşası veya mevcut, doğal biyolojik sistemlerin faydalı amaçlar için yeniden tasarlanması; ortogonal biyo-sistemler, düzenleyici devreler, minimal genom yaklaşımları ve protokolleri.
  • Sistem biyolojisi: biyolojik üretim için süreç içi ve hücreler arası süreçlerde düzenleyici mekanizmaların araştırılması dahil, biyolojik süreçlerin optimizasyonu, modelleme, yeni hesaplama yöntemlerinin ve diğer yeni yöntemlerin geliştirilmesi
  • Biyoinformatik araçlar (örneğin, veri standardizasyonu, modelleme, açık depolar): metabolik yolların tanımlanması ve kullanılması; biyolojik üretim ve tür/çeşit iyileştirme için hücresel işlemlerin ve metabolik kapasitelerin haritalanması ve kullanılması; farklı kökenlerden uygun veri kümeleri, örn. genomik, fenomik, proteomik, metabolomik, transkriptomik vb., dijitalleşme, yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında - Biyoteknolojik yaklaşımlar (kimyasal olanlarla birlikte uygun olduğunda): biyo-bazlı yapı taşlarının hedef moleküllere sürdürülebilir dönüşümü

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.