Enerji ve Sismik Uygun Maliyetli Yenileme Çözümleri

Başlangıç ve Bitiş Tarihi

01 Ekim 2020
30 Eylül 2024

Türk Ortak(lar)

Sampas Bilisim ve Iletisim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Koordinatör

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA

Bütçe

€ 4.591.044,75

Desteklendiği Program ve Alan

Bilimsel Çıktı/Ürün/Kazanım

e-SAFE projesi; günümüzde AB'de bütünsel renovasyonun karşılaştığı engelleri aşarken, binalar için teknolojik, işlevsel, estetik, finansal ve ekonomik açılardan yenilikler sunan, piyasaya hazır, karbondan arındırılmış çok amaçlı derin bir yenileme sisteminin geliştirilmesidir. e-SAFE aynı zamanda enerji ve yapısal performansları birleştirmeyi amaçlamaktadır. e-SAFE, özellikle depreme yatkın ülkelerde tarihi olmayan binalara (yani 1950'den sonra inşa edilmiş) uygulanabilir yenilikçi teknolojik çözümler (e-PANEL, e-CLT ve eEXOS) aracılığıyla enerji ve sismik aktivitelere karşı iyileştirmeler sağlayacaktır. Bu nedenle e-SAFE, AB bina stokunun karbonsuzlaştırılmasına, iklim değişikliğine bağlı doğal tehlikelerin oluşumunun azaltılmasına ve depremlere karşı dayanıklılığın iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ortak tasarım anlayışı ve karşılıklı öğrenmede paydaşların sistematik katılımının bir sonucu olan e-SAFE; teknolojik ve metodolojik yeniliklerin geliştirilmesini kapsamlı, güvenilir ve yenilikçi iş modelleri ve finansal kaynaklarla destekleyecektir. Böylelikle; (i) sosyal ve ekonomik faydalar sağlayacak, (ii) yaşam döngüsü maliyetlerini azaltacak, (iii) risk analizi ve acil durum planı ile afetlere hazırlıklı olacak, (iv) paydaşların bakış açıları göz önünde bulundurularak derin yenileme yatırımlarını teşvik edebilen araçlar kurgulayabilecektir. e-SAFE projesi, enerji ve sismik tasarım konularını kapsamlı olarak ele alınması amacıyla, profesyonellere ve inşaatçılara odaklanarak pazarın çok çeşitli aktörlerinin eğitimi teşvik etmektedir. e-Safe Projesinde aşağıdaki çıktılar elde edilecektir:

Tarihi Olmayan Mevcut Bina Stokunun Karbonsuzlaştırılması Için Yeni Bir Derin Enerji Güçlendirme Sistemi Geliştirilmesi

e-SAFE, düşük performanslı binaları modüler, özelleştirilebilir, prefabrike, çok işlevli panellere (e-PANEL) dayalı, ahşaptan yapılmış, düşük çevresel etkiye sahip yeni bir "dış cephe" ile kaplama fikrine dayanan yeni bir derin enerji yenileme sistemi önermektedir. Bu panel yerel biyo-materyalleri (kenevir, mantar, ağaç lifi, selüloz lifi, koyun yünü vb.) kullanarak üretilecektir. e-SAFE, bu yeni cephe kaplama çözümüyle birlikte, PV modülleri, alan soğutma / ısıtma için tersine çevrilebilir havadan suya ısı pompaları ve Kullanım Sıcak Suyu sistemlerini (DHW) içeren yenilikçi ve etkili bir teknik sistem kombinasyonu (e-THERM) önermektedir. Bunun yanı sıra binalarda merkezi olmayan tak-çalıştır enerji depolama cihazları (e-TANK) geliştirilecek ve test edilecektir. Teknik sistemler, depolama tanklarıyla birleştirildiğinde termal enerji ve fotovoltaik (PV) enerji üretim, tüketim ve tasarruf bilgilerini başarılı bir şekilde izleyecek ve tasarrufları güçlendirecek olan BİT tabanlı bir Bina Enerji Yönetim Sistemi (e-BEMS) tarafından izlenecek ve yönetilecektir.

Enerji Verimliliği ve Sismik Güvenliği Entegre Etmek Için Yeni Teknik Çözümler Geliştirilmesi Ve Test Edilmesi

Depreme meyilli ülkelerde yukarıda bahsedilen e-PANEL, proje kapsamında geliştirilecek diğer iki yenilikçi eklenti çözümle sismik direnci artıran bir yapısal sisteme bağlanabilir: e-CLT ve e-EXOS. e-CLT, dış duvarlara çapraz lamine ahşap (CLT) panellerin eklenmesinden oluşur. Bunlar e-PANEL ile birleştirilir ve mevcut betonarme (RC) çerçeveye enerji yayma cihazları (damperler) ile bağlanır. e-EXOS, mevcut RC çerçeveli yapının, amortisörlerle donatılmış ve mevcut RC çerçevesine bağlanan ve e-PANEL'leri destekleyen iki boyutlu desteklerden yapılmış bir metal dış iskelet ile güçlendirilmesinden oluşur. Bu bileşenler, geri dönüştürülmüş / geri dönüştürülebilir malzemelerin ve "kuru monte edilmiş" tak ve çalıştır çözümlerinin kullanımını destekleyerek, bir yaşam döngüsü perspektifinden özellikle düşük enerji yoğun olacak şekilde tasarlanacaktır. öylelikle binaların depreme dayanıklı hale gelmesi sağlanacaktır.

e-SAFE Çözümlerinin Işlevsel ve Estetik Faydalarını Artırabilen Bir Ortak Tasarım Protokolü Geliştirilmesi

Ortak tasarım protokolü, yeni geliştirilecek bir BIM tabanlı Karar Destek Sistemi aracı (e-DSS) tarafından desteklenmektedir. Sistem, dekarbonizasyon potansiyeli, sismik güvenlik, bina sakinlerinin rahatsız olma dereceleri, uygulama maliyeti ve süresi, yatırım getirisi (YG), konfor (termal, görsel ve akustik), dış kaplama, atık üretimi mevcut mali ve mali teşvikler gibi farklı girdilere dayalı olarak ana yenileme çözümlerini belirleyebilecektir.

Bina Sakinlerinin Konforunun sağlanması ve Sahada Geçirilen Zamanın ve Maliyetlerin En Aza Indirilmesi

e-SAFE projesinin son kullanıcı açısından en çekici özelliği, projedeki çözümlerin bina sakinlerinin günlük yaşamlarını minimum derecede etkileyecek, inşaat işleri için harcanan zamanı en aza indirecek ve kurulum ve işletme maliyetlerini azaltacak şekilde tasarlanmasıdır. e-SAFE çözümleri tamamen, binaların dışından çalıştırılarak kolayca ve hızlı bir şekilde uygulanabilen BIM tasarımlı prefabrike, tak ve çalıştır bileşenlere ve kuru teknolojilere dayalıdır, böylece yer değiştirmeyi (binadan taşınma vs.) önler ve kullanıcıların günlük hayatlarını etkilemez ve kurulum maliyetlerini düşürür.

Derin Yenileme ve e-SAFE’in Pazar Payı ve Finansal Fizibilitesini Artırmak

Mali fizibilite ile ilgili olarak, proje sırasında e-NABLE adlı dahili bir çalışma grubu, seçeneklerin hem ulusal normlar hem de ulusal normlar temelinde seçildiği piyasa koşulları ve gelecekteki potansiyel müşterilerin sosyo-ekonomik durumlarına uygun finansal planları
oluşturmayı amaçlayan tüm olanak, araştırma ve yönetim faaliyetlerini gerçekleştirecektir. e-SAFE'yi uygulamak isteyen geliştiricilere, emlakçılara ve bina sahiplerine ucuz ve uygun finansman sağlayacak bir finansman kuruluşu olan e-FOUNDATION; e-NABLE tarafından geliştirilen çeşitli potansiyel finansal programların işletilmesi yoluyla sermayesini eldeedecektir. e-SAFE'den doğan fikri mülkiyet haklarına (IPR) sahip olan ve bunları yöneten bir tüzel kişilik olan e-IPR; e-SAFE sistemini yürütmek için lisanslı çeşitli inşaat şirketleri ve danışmanlarından telif ücreti ve lisans geliri alacaktır.

Derin Yenileme Konusundaki Yetkinlikleri Geliştirmesi

Proje, derin yenileme konusundaki yetkinliklerini artırmak amacıyla. amacıyla tasarım profesyonellerini (inşaat müteahhitleri, mimarlar, mühendisler, yapısal ve enerji danışmanları) ve inşaat endüstrisini (geliştiriciler, inşaat şirketleri, yapı bileşenleri üreticileri)’ni bir araya getiren akredite eğitim paketlerinin (e-TRAINING) geliştirilmesini içermektedir.

Küresel Ölçekli Büyük Sorunlarla Mücadele

Endüstriyel İnovasyon (Ürün ve süreçler yanında hizmetlerdeki inovasyon da dâhil)

Ulusal Politika ve Stratejilerde Araştırmadan Kaynaklanan Değişiklikler

Yurtdışına Bağımlılığa ve Cari Açığa Etkisi

Kamu Mal ve Hizmetlerini Geliştirmedeki/Karşılamadaki Katkısı

Meslekî Becerilerin ve Profesyonel Yeteneklerin Geliştirilmesine Katkısı

İnsan Kaynağının Geliştirilmesine Katkısı