Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN 2 ERA-NET projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" altında desteklenmektedir. ERA-MIN 2 projesi kapsamında, enerji ve tarımsal ham maddeler hariç; metalik, inşaat (yapı), endüstriyel mineraller ile ilgili sektörleri ilgilendiren, “ham maddeler yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

Çağrı hakkında detaylı bilgilere https://www.era-min.eu/node/486 sitesinden ulaşılabilir.