Gıda ve beslenme güvenliği ve sürdürülebilir tarım ideallerinde amaçlanan noktaya ulaşmak, birçok sektörü, disiplini ve politika alanını aşan karmaşık bir sorundur. İklim değişikliğine uyum sağlamak, daha bütünsel ve entegre bir yaklaşımla küresel gıda sistemlerinin sistemik değişimini ve dönüşümünü gerektirecektir. FOSC, Avrupa, Afrika ve Latin Amerika arasında güçlü ve etkili bir ulus-ötesi araştırma ve inovasyon ağının oluşturulmasına ve ayrıca ulusal, uluslararası ve AB araştırma programları arasındaki koordinasyon ve sinerjiye katkıda bulunmak için iklim değişikliği altında gıda güvenliği ile ilgili bir dizi ortak faaliyet gerçekleştirecektir. Bu bağlamda, tedarik zincirlerinde beklenen etkiler de dahil olmak üzere, dirençliliği ve sürdürülebilirliği arttırmak için düşük karbon ayak izine sahip çözümler (teknolojik ve/veya teknolojik olmayan) sunulması beklenmektedir. Fiyat değişkenliği, besleyici gıda maddelerine erişimin bölgesel boyutları gibi iklim değişikliğinin farklı gıda zincirleri üzerindeki sosyo-ekonomik etkileri de bu FOSC projesinin hedefleri arasındadır.

Güncel Çağrı Bilgisi: 

FOSC projesinin 2019 yılı çağrısının 20/12/2019 tarihi itibariyle açılmıştır.

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 19/02/2020 17:00 h (CET)
2. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 21/07/2020 17:00 h (CET)

Çağrı kapsamındaki projelerin multidisipliner yapıda oluşturulması ve kıtalararası araştırmaları içermesi gerekmektedir. Oluşturulacak konsorsiyumlarda, en az 2 kıtadan (Avrupa, Afrika, Latin Amerika) en az 4 ülke yer almalıdır. Konsorsiyumlarda yer alan 4 ülkeden en az 2’si Avrupa ülkelerinden ve diğer 2’si ya Afrika ya Latin Amerika veya her ikisinden de bir ülke olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Proje başvuruları aşağıda belirtilen konulardan en az birisiyle ilgili alanları kapsamalıdır:  

  • İklim değişikliğinin; üreticiler, fiyatlar, erişilebilirlik, kalite, uluslararası ticaret ve gıda güvencesi üzerine etkisi ve sonucunda  meydana gelen tüketici davranışlarındaki değişiklikler dahil olmak üzere gıda değer zincirinde oluşturduğu riskleri değerlendirmek,
  • Değişen gıda ihtiyaç ve kullanım şekillerinin etkilediği sürdürülebilir ve esnek gıda değer zincirlerini oluşturmak, gıda sistemlerinin girdi ve çıktılarında verimliliği artırmak için yenilikçi teknoloji yayılımını teşvik etmek,
  • İklimsel değişiklikler çerçevesinde, gıda güvencesinin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilebilmesi amacıyla tarımsal gıda üretimi ve gıda pazarlarındaki esnekliğin artırılması ve fiyatlardaki dalgalanmanın azaltılması,
  • Gıda atıklarını azaltmak ve yan ürünleri değerlendirmek için özgün/yeni yaklaşımlarla iklim değişikliği kaynaklı gıda kayıplarının azaltılması, iklim değişikliği kaynaklı gıda kayıpları ve atıklarını azaltmak amacıyla yeni yaklaşım ve kullanım yollarının geliştirilmesi.

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri,  TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrı ön duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve proje ortağı bulmak için: 

https://www.foscera.net/en/foscera/2019-Call.htm