Ufuk2020’nin birçok alandaki çağrıları, konu başlıklarına ayrılmış durumdadır. Katılımcılar, "Fonlama ve İhale Portalı"nda, ilgilendikleri alandaki açık çağrılara ulaşabilir. 

Çağrı sayfasındaki arama motorunu veya alt program, odak alan veya yatay öncelik filtrelerini kullanarak katılımcılar; ilgilendikleri konudaki çağrılara ve konu başlıklarına erişebilir.

İgilenilen konu başlığını bulduktan sonra katılımcılar arama sayfasında konu başlığının fonlama modeline (RIA, IA, SME Instrument, vb.), çağrı açılış ve kapanış tarihlerine ve proje başvuru-değerlendirme süreçlerinin kaç aşamalı olduğuna ilişkin özet bilgilere ulaşabilir. 

Konu başlığının üzerine tıklandığında açılan sayfa ise, konu başlığına dair tüm detay bilgileri (konu başlığının amaçladıkları, başvuru koşulları ve ilgili belgeler, ortak arama, destek birimi, vb.) içermektedir. Ayrıca proje sunma sistemine de her konu başlığı sayfasından doğrudan erişim imkânı mevcuttur. 

Her bir konu başlığının, projelerin sunulması için bir son tarihi veya "cut/off" tarihi bulunmaktadır.

Konu başlıkları kapsam ve süreç açısından üçe ayrılmaktadır:

1) Tek aşamalı konu başlıkları,

2) İki aşamalı konu başlıkları,

3) Daimî açık konu başlıkları.

Tek aşamalı konu başlıklarına, konu başlığı sayfasında belirtilen kriter ve kurallar dâhilinde hazırlanmış tam bir proje önerisi sunulması beklenmektedir. İki aşamalı konu başlıklarında ise öncelikle, özet bir şekilde hazırlanmış proje  önerisi sunulmaktadır. Anılan önerinin ilk aşamayı oluşturan değerlendirmesini takiben, projenin detaylı önerisi ikinci aşamaya sunulmakta ve hakemler tarafından  kapsamlı bir şekilde bir daha değerlendirilmektedir. Fonlanmaya hak kazanamayan paydaşlar dahi her iki aşamada değerlendirme özet raporu (ESR) yoluyla bilgilendirilmektedir.

KOBİ Aracı’nda olduğu gibi Ufuk2020 Programı'nın bazı alanlarında daimî açık konu başlıkları bulunmaktadır. Bu konu başlıklarında sunulan projeler, diğer iki tür konu başlığından ayrı olarak belli periyodlarda  çağrı değerlendirmesine tâbi tutulmaktadır.

 

İnovasyon Eylemleri.

Ufuk2020’de yeni, geliştirilmiş ürün, süreç veya servislerin dizaynı ve üretim planlamalarını oluşturmayı amaçlayan, temelde prototip üretme, test süreçleri, pilot çalışmalarını içeren fonlama modelidir.

Fon Oranı: %100

+ %25 dolaylı maliyet
(Kâr amacı güden kuruluşlar %70)

Koordinasyon ve Destek Eylemleri.

Standardizasyon, yaygınlaştırma, farkındalık artırma, ağ oluşturma, koordinasyon ve destek hizmetleri, politika odaklı diyalog ve karşılıklı öğrenme aktivite ve çalışmalarını içeren fonlama modelidir.

Fon Oranı: %100

+ %25 dolaylı maliyet

Öncül Araştırma Destekleri (ERC).

Fon Oranı: %100

+ %25 dolaylı maliyet
Detay bilgi için lütfen tıklayınız.

Marie Sklodowska-Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri.

Fon Oranı: %100

+ %25 dolaylı maliyet
Detay bilgi için lütfen tıklayınız.

COFUND Eylemleri.

ERA-NET Cofund: Program’a üye ülkeler arasında ulusaşırı Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin desteklenmesi için ortak çağrı açılması yoluyla kamu-kamu ortaklığı geliştirilmesi ve bu çağrılara Avrupa Komisyonu’nun ülkelerin ulusal kaynaklarından verdiği fonun maksimum %33’ü kadar katkı sağladığı fonlama modelidir.

Avrupa Ortak Program Ortak Fonu (EJP Cofund): Ulusal Ar-Ge ve İnovasyon programlarının koordinasyonunu destekleyen, Ufuk2020’de tanımlanan amaç ve sorunlara dikkat çekmeyi amaçlayan koordine ulusal program ve ilgili aktörlerin mutabık kaldığı düzenleme ve süreç değişikliklerini destekleyen %70 destek yüzdeli bir fonlama modelidir. 

 
 

Kamu İhale Türleri (PCP, PPI).

Kamunun ihtiyacı olan özel sektör hizmetlerinin alımının yapılabilmesi için, Ufuk2020’de Ticarileşme Öncesi Tedarik (Pre Commercial Procurement–PCP) ve Yenilikçi Çözümlerin Kamu Tedariki (Public Procurement of Innovative Solutions–PPI) eş finansman aksiyonları ortaya konmuştur.

Bu aksiyonlarda Avrupa Komisyonu eş finansman sağlamaktadır. Temel olarak kamu kurumlarının (procurer) teknoloji sağlayıcılarından (supplier) Ar-Ge hizmeti satın almasının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ticarileşme Öncesi Tedarik’te (PCP) kamu kurumlarının ortak bir ihale açıp firmalardan gelen teklifleri değerlendirmeleri beklenmektedir. Sonrasında ise 3 faz halinde, ilgili firmalar Ar-Ge çözümlerini geliştirerek sunacaklardır. Her fazın sonunda bazı firmalar başarı kriterlerine ve rekabete göre elenecekler ve son aşamada 2-3 firma işi tamamlayacaktır.

Proje kapsamındaki koordinasyon ve ağ oluşturma eylemleri için yapılan masrafların en çok %30’una kadarı Avrupa Komisyonu’ndan talep edilebilmektedir. Talep edilen masraflara %25 sabit dolaylı maliyet eklendikten sonra Komisyon destek oranı dikkate alınarak destek tutarı hesaplanır.

Yenilikçi Çözümlerin Kamu Tedariki (PPI) aksiyonunda ise son ürünün ticari üretimi gerçekleştirilerek kullanıma sunulacaktır. Avrupa Komisyonu PPI aksiyonu altındaki projelerin  koordinasyon ve ağ oluşturma eylemi masraflarının en çok %50’sine kadarı Avrupa Komisyonu’ndan talep edilebilmektedir. Talep edilen masraflara %25 sabit dolaylı maliyet eklendikten sonra Komisyon destek oranı dikkate alınarak destek tutarı hesaplanır.

PCP ve PPI aksiyonları ile kamu ihtiyacına yönelik çözümlerin tedarik edilmesi amaçlanmaktadır, bu iki aksiyon tedarik sürecini tamamlayacı olarak işlemektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız: Annex D; Annex E