Ar-Ge, inovasyon, koordinasyon ve destek eylemleri ile araştırmacı hareketliliği sağlayan araştırma faaliyetlerinin desteklendiği Program’da, paydaşların dâhil oldukları projelerdeki faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları, farklı kategorilerdeki masrafları [personel, altyüklenici, diğer doğrudan mâliyetler (seyahat, makine/teçhizat, sarf malzeme, etkinlik organizasyon, baskı, vb.)] %100’e varan oranlarda Avrupa Komisyonu tarafından doğrudan desteklenmektedir. (proje türleri ve kuruluş tiplerine göre destek oranları Tablo-1’de detaylandırılmıştır.) Doğrudan mâliyet olarak adlandırılan bu masraflar toplamının (altyüklenici harcamaları ile paydaş bünyesinde yapılmayan üçüncü taraf aynî katkısı hariç) %25’i oranında ise bir dolaylı mâliyet bütçesi bulunmaktadır. Dolaylı mâliyet bütçesi; paydaş kuruluşların faturalandıramadığı veya Avrupa Komisyonu’nun, Program’ın kuralları gereği kabul etmediği masrafların karşılanabilmesi için paydaşların kullanımına sunulmaktadır.

Proje fonlama yöntemine göre paydaşlar proje kapsamındaki, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, geçerli tüm harcamalarının %87.5’inden %125’ine kadarını alabilmektedir. Öte yandan, KOBİ’lere özel oluşturulmuş, bir Ar-Ge ve inovasyon faaliyetinin pazara sunulma aşamasındaki farklı süreçlerine farklı oran ve şekillerde sağlanan destekler ile doktora derecesine sahip araştırmacıların akademik hayatlarının belli bir dönemini farklı bir ülkedeki kuruluşta sürdürmesine olanak tanıyan, geçirdiği sürede ihtiyaç duyduğu maddî kaynakları farklı kategorilerde kendilerine sağlayan farklı araç ve destekler de Program kapsamında yer almaktadır.

 

     

*ERC ve MSCA destek oranları istisnâlar içermekle birlikte en doğru bilgi için ilgili programların detaylarının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

 

Sadeleştirme Stratejisi

En üst düzey bilimsel bilginin üretilmesi sürecinde bölgesel, ulusal ve Birlik fonlama inisiyatiflerinin en verimli şekilde kullanılması ve yönetilmesinin önemi vurgulanarak, bu hedefe ulaşmak ve Avrupa çapında en yüksek düzeyde etkiyi yaratmak için bu inisiyatiflerin Avrupa’daki öncü sanayi kuruluşları, girişimciler, üniversiteler ve araştırma enstitüleri açısından çekici ve ulaşılabilir olması gerektiği değerlendirilmiştir. Avrupa Komisyonu’na göre, bir programın çekici ve ulaşılabilir olmasının en önemli kriterleri; programın hedef ve araçlarının net bir şekilde tanımlanmış olması, kural ve şartların tutarlı ve anlaşılır olması ve programın fonlama yöntemi ile idarî süreçlerinin hızlı ve kolay olmasıdır. Bu kapsamda öncülü 7. Çerçeve Programı’ndan Ufuk2020’ye geçerken Program’ın finansal kural ve süreçlerinde belli değişiklikler yapılmış, ilgili süreçler sadeleştirilmek istenmiştir.