AB Ufuk2020 Programı kapsamında dâhil olunan projelerin yasal çerçevesini temel olarak 2 sözleşme oluşturmaktadır. Bu iki temel sözleşme şu şekildedir:

a) Hibe Sözleşmesi (Grant Agreement)

b) Konsorsiyum Anlaşması (Consortium Agreement)

Bu iki temel sözleşme, projenin yasal ve finansal tüm detaylarını içermektedir. İmzalanacak tüm form ve beyanlar, bu anlaşmaların bir eki veya bu anlaşmaların içeriğine katkıda bulunan bir parçasıdır.

Hibe Sözleşmesi, Avrupa Komisyonu ya da Yetkili Birimi ile Koordinatör arasında imzalanır ve ortaklar bu sözleşmeye "accession form" belgesini imzalamak suretiyle katılır. Konsorsiyum Anlaşması ise ortaklararası ilişkileri düzenlemesi ve müzâkereler sonucu oluşturulması bakımından önemlidir. Konsorsiyum Anlaşması genellikle Fikrî Mülkiyet Hakları konusunun düzenlendiği ana dokümanlardan biridir. Ayrıca Konsorsiyum Anlaşması; projeye katılan ortakların fikrî mülkiyete konu haklarının hangi ortakça ne şekilde kullanacağı ile projenin uygulanması aşamasında doğacak sonuçlara ilişkin fikrî mülkiyet haklarına kimlerin sahip olacağını da düzenlemesi hasebiyle,üzerinde önemle durulması gereken dokümanlardandır.