İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials) alanı, AB Ufuk2020 Programı Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında yer almaktadır. 

Alanın temel amacı; artan küresel nüfusun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kaynak ve su verimliliğini sağlamak, iklim değişikliğine uyumlu/dayanıklı bir ekonomi ve toplum yaratmak, doğal kaynakların ve ekosistemlerin korunmasını ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak ve ham maddelerin sürdürülebilir teminini ortaya koymaktır.

İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler alanı, Toplumsal Sorunlara Çözümler bileşeni altında yer alan diğer 6 alanla da yakından ilişkisi bulunması nedeniyle Program süresince sözkonusu alanlarla "ortak çağrılar" şeklinde işbirliği yapılabilmektedir. Deniz araştırmaları, enerji verimliliği, akıllı şehirler ve âfetlerle mücadele konuları bu tür yatay işbirlikleri arasında yer almaktadır.

Öte yandan, aşağıda sıralanan öncelikler alanın alt amaçlarını belirlemektedir:

  • İklim servislerinin geliştirilmesi ve düşük-karbon teknolojilerinin geliştirilmesi
  • Doğa temelli çözümlerin geliştirilmesi
  • Döngüsel Ekonomi
  • Su araştırmaları
  • Ham maddelerin sürdürülebilir temini (enerji ve tarım-dışı hammaddeler)
  • Sürdürülebilir ve kapsamlı küresel çevre gözlem ve bilgi sistemlerinin geliştirilmesi
  • Sürdürülebilir büyüme için kültürel mîrasın korunması ve ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimi

Alan Toplam Bütçesi: 3.1 Milyar Avro