Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri (Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology) alanı, AB Ufuk2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni altında yer almaktadır.

Alanının amacı, Avrupa sanayiinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye geçişin sağlanması için bilgi üretmektir. Bu amaç, daha önceki Ar-Ge çalışmalarında patent olarak belli aşamalara getirilmiş çalışma sonuçlarının, artık ticarî ürün olarak değerlendirilmesine de fayda sağlayacaktır. Bu nedenle Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri alanının ana hedefi, Ar-Ge faaliyetleri sonucu oluşan bilgi ve ticarileşme arasındaki boşluğun giderilmesi olarak belirlenmiştir.

Alan kapsamında;

  • Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler,
  • Geleceğin Fabrikaları,
  • Enerji Verimli Binalar,
  • Sürdürülebilir İşlem Endüstrileri

gibi öncelikli konular desteklenmektedir.

NMBP, son yıllarda temelde değişmeyen sorunlara ve ihtiyaçlara, yani etkinleştirici anahtar teknolojilerindeki araştırma, yenilik ve endüstriyel yatırımlara duyulan ihtiyaca cevap vermektedir. 'Dördüncü sanayi devrimi', dijital teknolojilerin üretim ve endüstriyel uygulamalardaki potansiyeline artan ilgi ve hizmetlere geçiş gibi son gelişmeler bu programın önemine ağırlık vermiştir.

Alan Toplam Bütçesi: 3.5 Milyar Avro