Toplum ile Toplum için Bilim (Science with and for Society), AB Ufuk2020 bileşenlerinin tümü altında konumlanmış yatay bir alandır.

Alan; toplumsal sorunlarının ele alınmasında, bilimin toplumla etkileşiminde ve yenilikçi yöntemler ile kapasitelerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda alan; Bilimin özellikle gençlere özendirilmesini, toplumun inovasyona olan ilgisinin artırılmasını ve gelecekteki araştırma ve inovasyon  konuları üzerine çalışılmaya başlanmasını sağlamaktadır.

Toplum ile Toplum için Bilim alanı, toplumdaki tüm paydaşların (araştırmacılar, politika yapıcıları, KOBİ, sivil toplum kuruluşları gibi) toplumsal değerler, ihtiyaçlar ve beklentiler göz önüne alınarak araştırma ve inovasyon süreci ile bunların çıktılarının üretilmesinde beraber çalışmasını hedeflemektedir.

Toplum ile Toplum için Bilim alanı öncelikli konuları; bilim ile toplum arasında etkili bir işbirliği kurmak, bilim için yeni yeteneklerin istihdamını sağlamak, sosyal bilinç ve sorumluluk ile bilimsel mükemmelliğin bir araya getirilmesi çerçevesinde oluşmaktadır. Bu kapsamda geniş kapsamlı bir yaklaşım olan Sorumlu Araştırma ve Yenilik (Responsible Research and Innovation-RRI) konuları desteklenmektedir.

Sorumlu Araştırma ve Yenilik, toplumsal aktörlerin araştırma ve yenilik sürecine birlikte katılımına imkân sağlayan geniş kapsamlı bir yaklaşımdır. RRI, araştırma ve inovasyona ilişkin toplumsal beklentileri ve potansiyel etkileri tespit ve değerlendirilmeye katkı sunmaktadır. RRI çerçevesinde -araştırma ve inovasyon politikalarının tasarımı ve uygulaması süreci de dâhil olmak üzere- oluşan öncelikli konular aşağıda sıralanmıştır:

 • Toplumun araştırma ve yenilik faaliyetlerine dâhil edilmesi
 • Bilimsel sonuçlara erişimin artırılması
 • Araştırma süreci ve içeriğinde toplumsa cinsiyet eşitliğinin sağlanması
 • Etik değerlerinin sürece dâhil edilmesi
 • Formel ve informel bilim eğitiminin (STEM konuları) teşviki

Alan kapsamında;

 • Sorumlu Araştırma ve Yenilik
 • Açık Bilim -Açık Erişim
 • Bilim Eğitimi
 • Etik
 • Araştırma ve Yenilikte cinsiyet eşitliği
 • Araştırma ve Yeniliğe toplumsal katılım

konuları çerçevesinde  araştırma başlıkları desteklenmektedir.

Alan Toplam Bütçesi: 444.9 Milyon Avro